Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Aktualności
RPO ›› Nowa perspektywa 2014-2020 ›› Aktualności 

WAŻNA INFORMACJA dot. systemu wskaźników

6 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 228/2015 przyjął Wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020. Jednakże w maju br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakwestionowało legitymację prawną do formułowania i obowiązywania w systemie wdrożeniowym poszczególnych programów operacyjnych, wytycznych dla wnioskodawców i beneficjentów. Tym samym, Instytucja Zarządzająca odstępuje od stosowania ww. wytycznych ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z 2 czerwca br. wszystkie nabory wniosków realizowane od tego terminu, będą realizować zasady systemu wskaźników uregulowane w innych dokumentach wdrożeniowych. Dokumenty regulujące system wskaźników RPO WO 2014-2020, które zobowiązani są stosować wnioskodawcy i beneficjenci wskazano:
 • w ramach EFRR – w Podręczniku dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020, w pkt. 2.8 System wskaźników;
 • w ramach EFS – w Podręczniku dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO WO 2014-2020, w pkt. 2.8 System wskaźników.
Ponadto zestawienie wskaźników obowiązujących na poziomie projektu zawarto w dokumentach:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS

22 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako IZ RPO WO 2014-2020 zatwierdził część Raportu z przeprowadzonych w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015 r. konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS. Raport nie zawiera uwag zgłoszonych do kryteriów dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP ( uwagi zatwierdzone przez ZWO w dniu 19 maja 2015) oraz poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. Wszystkie przyjęte uwagi zostały uwzględnione podczas definiowania Kryteriów wyboru projektów EFS. Jednocześnie informujemy, iż Raport w zakresie poddziałania 9.1.3 zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.
Informujemy, iż 27 maja 2015 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną.
Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa - procedura pozakonkursowa.

Lp. Nr wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy
1 RPOP.06.01.00-16-001/15 Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap I. Zadanie 1: Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie. Województwo Opolskie
2 RPOP.06.01.00-16-002/15 Poprawa dostępności do węzłów autostrady A 4 Gogolin i Olszowa. Etap I. Zadanie 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52. Województwo Opolskie
3 RPOP.06.01.00-16-003/15 Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap I. Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna od km 1+144 do km 3+893. Województwo Opolskie
4 RPOP.06.01.00-16-004/15 Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap I. Zadanie 2 :Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki - Chrząszczyce w km od 12+980 do km 14+300. Województwo Opolskie
5 RPOP.06.01.00-16-005/15 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup w km od 17+575 do km 19+340. Województwo Opolskie
Źródło: opracowanie własne.
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS, dotyczący działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

19 maja 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako IZ RPO WO 2014-2020 zatwierdził część Raportu z przeprowadzonych w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015 r. konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS. Fragment Raportu zawiera wyłącznie uwagi dotyczące działania 7.1. Do raportu dołączona została jedna uwaga dot. działania 7.1, która wpłynęła podczas konsultacji społecznych SZOOP – zakres EFS. Wszystkie przyjęte uwagi zostały uwzględnione podczas definiowania Kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1. Jednocześnie informujemy, iż dalsza część Raportu zostanie przedstawiona w terminie późniejszym – niezwłocznie po opracowaniu Kryteriów wyboru projektów EFS.


19 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 380/2015 Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce:
Nowa perspektywa 2014-2020/Nabory wniosków/Przygotowanie wniosku/podręcznik dla wnioskodawców/zakres EFRR.
19 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 381/2015 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce:
Nowa perspektywa 2014-2020/Nabory wniosków

Informujemy, iż w dniu 19 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 2 oraz Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 1


Poniżej zamieszczamy plik z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 2 oraz Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 1


Niniejszy Harmonogram oraz Ramowy harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych.

Dokumenty dostepne są pod następującym adresem:
https://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=15033
19 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 385/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 [SZOOP (EFRR)]. Poniżej zamieszczamy przedmiotowy dokument.

Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

6 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [SZOOP].

Projekt dokumentu został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Stosownie do przyjętych założeń, na obecnym etapie prac w projekcie dokumentu znajdują się karty działań/poddziałań, dla których planuje się przeprowadzenie pierwszych naborów w ramach Programu, zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego 26 stycznia 2015 r.

Niniejszym Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Konsultacje zapisów projektu SZOOP mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 9 do 20 lutego 2015 r.

Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie na adres: rpowo2014@opolskie.pl


Dokumenty do pobrania:

 • FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU SZOOP RPO WO 2014-2020 [DOC, 143 KB]


 • Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR [PDF. 830 KB]
 • Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFS [PDF, 1 023]
 • Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Zarząd Województwa Opolskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  Konsultacje mają charakter otwarty i dotyczą: Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

  Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 26 stycznia do 9 lutego 2015 roku. Wypełniony formularz można przesłać:
  • elektronicznie na adres: k.grzadkowska@opolskie.pl lub a.lobodzinska@opolskie.pl


  • listownie na :

   Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
   Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  • W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać: KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO WO 2014-2020
  UWAGA!: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi/opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu w wyżej wymienionym terminie.

  Dokumenty do pobrania:  18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [RPO WO 2014-2020], który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 w dniu 12 grudnia 2014 r.

  RPO WO 2014-2020 uwzględnia wyniki z przeprowadzonych rund negocjacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską oraz ustalenia strony polskiej i Komisji Europejskiej przekazywane w trakcie całego okresu negocjacji.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety wskazane w Umowie Partnerstwa.

  Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] i Europejskiego Funduszu Społecznego [EFS]. Całkowity budżet Programu wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z EFS prawie 265,82 mln Euro (około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014-2020).

  Przyjęte w RPO WO 2014-2020 zintegrowane podejście tematyczne i terytorialne znajduje wyraz w układzie 11 Osi priorytetowych, w ramach których zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym, tj.:
  • OP I Innowacje w gospodarce
  • OP II Konkurencyjna gospodarka
  • OP III Gospodarka niskoemisyjna
  • OP IV Zapobieganie zagrożeniom
  • OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  • OP VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
  • OP VII Konkurencyjny rynek pracy
  • OP VIII Integracja społeczna
  • OP IX Wysoka jakość edukacji
  • OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
  • OP XI Pomoc techniczna.
  Poniżej zamieszczamy RPO WO 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską.  Ogłoszenie o naborze kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych do prac w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020.


  Instytucja Zarządzająca uprzejmie informuje o rozpoczęciu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) Województwa Opolskiego wyborów reprezentantów sektora pozarządowego do prac w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020). Ordynacja wyborcza RDPP określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, sposób przeprowadzenia wyborów oraz ogłoszenie ich wyników.

  Ogłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronie internetowej: www.opolskie.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia.

  W nawiązaniu do przedmiotowego ogłoszenia informuję, iż głównym kryterium, którym powinny kierować się organizacje delegujące swoich przedstawicieli do prac w Komitecie jest wymóg posiadania doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem jego interwencji.

  Jednocześnie zgodnie z zapisami projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę na miękkie kompetencje reprezentantów organizacji pozarządowych, którymi powinni wyróżniać się członkowie KM RPO WO 2014-2020. W szczególności należą do nich:
  • zdolności analityczne i komunikatywność;
  • samodzielność oraz kreatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy;
  • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów.
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od reprezentowanego środowiska.


  Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze zamieszczonym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego informuję, iż termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 6 listopada 2014 r.


  9 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4910/2014 projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014.

  Projekt RPO WO 2014-2020 został opracowany z uwzględnieniem uwag/rekomendacji przedstawionych przez organy opiniujące, tj.:
  • Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej,
  • Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
  • Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
  Dokument uzyskał pozytywną opinię Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat zgodności z Umową Partnerstwa, zgodnie z art. 14g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.).

  Poniżej zamieszczamy projekt RPO WO 2014-2020 przekazany do Komisji Europejskiej:
  24 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4690/2014 projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 3).

  Projekt RPO WO 2014-2020 (wersja nr 3) został opracowany z uwzględnieniem:
  • krajowych i unijnych dokumentów strategicznych, w tym Strategii EUROPA 2020
  • przeprowadzonej ewaluacji ex-ante
  • wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 r. i od 31 października do 4 grudnia 2013 r.
  • konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WO 2014-2020, przeprowadzonej od 8 do 28 listopada 2013 r.
  Dokument został skierowany do zaopiniowania przez organy tj.:
  • Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej
  • Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego
  • Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
  Poniżej zamieszczamy projekt RPO WO 2014-2020 (wersja nr 3)
  W dniach 31 października – 4 grudnia 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 [wersja nr 2].

  Zarząd Województwa Opolskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które wzięły udział w konsultacjach społecznych przekazując cenne uwagi i wkład merytoryczny do projektu RPO WO 2014-2020.

  Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych RPO WO 2014-2020 [wersja nr 2] zawierający stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego odnośnie zgłoszonych uwag.

  Struktura dokumentu została opracowana w następujący sposób:
  • kolumna 1 – liczba porządkowa prezentująca nr uwagi,
  • kolumna 2 – identyfikacja osób i podmiotów zgłaszających uwagi oraz odniesienie do części/miejsca w projekcie RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 3 – treść uwagi/propozycja zmiany do projektu RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 4 – uzasadnienie proponowanych zmian do projektu RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 5 – status uwagi, tj. decyzja Zarządu Województwa Opolskiego zgodnie z przyjętą metodologią i kryteriami rozpatrywania uwag.
  Treści zaprezentowane w kolumnie 3 i 4 są cytatami z formularzy konsultacyjnych przesłanych przez poszczególne podmioty.

  Dokumenty do pobrania:
  Raport z konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr2).
  W dniach 8 - 28 listopada 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko dla RPO WO 2014-2020 [wersja nr 2].

  Zarząd Województwa Opolskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które wzięły udział w konsultacjach społecznych przekazując cenne uwagi i wkład merytoryczny do Prognozy oddziaływania na środowisko.

  Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020 zawierające stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego odnośnie zgłoszonych uwag.

  Struktura dokumentu została opracowana w następujący sposób:

  • kolumna 1 – liczba porządkowa prezentująca nr uwagi,
  • kolumna 2 – identyfikacja osób i podmiotów zgłaszających uwagi oraz odniesienie do części/miejsca w dokumencie,
  • kolumna 3 – treść uwagi/propozycja zmiany do dokumentu,
  • kolumna 4 – uzasadnienie proponowanych zmian do dokumentu,
  • kolumna 5 – stanowisko wykonawcy Prognozy oddziaływania na środowisko,
  • kolumna 6 – status uwagi, tj. decyzja Zarządu Województwa Opolskiego.
  Treści zaprezentowane w kolumnie 3 i 4 są cytatami z formularzy konsultacyjnych przesłanych przez poszczególne podmioty.

  Dokumenty do pobrania:
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 [wersja nr 2].

 • Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji zapisów projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

  Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera ocenę potencjalnego wpływu skutków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na środowisko. W ramach prognozy wykonano ocenę zgodności postanowień projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanawianymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym z odniesieniem do zasad zrównoważonego rozwoju, a także analizę stopnia uwzględniania w RPO WO 2014-2020 zasad ochrony środowiska wraz z oceną, w jaki sposób badany dokument będzie wpływał na ich postrzeganie.

  Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

  Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 8 do 28 listopada 2013 r.

  Wypełniony formularz można przesłać:

  WARIANT I: elektronicznie na adres rpowo2014@opolskie.pl

  WARIANT II: listownie na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RPO WO 2014-2020”.

  UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, które zostaną zgłoszone na formularzu.

  Dokumenty do pobrania:

  Drugie konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2)

  Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do drugich konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2). Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsultacje zapisów projektu Programu mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.


  Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 31 października do 4 grudnia 2013 r.

  Wypełniony formularz można przesłać:
  WARIANT I: elektronicznie na adres: rpowo2014@opolskie.pl
  WARIANT II: listownie na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać: „KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2)”.

  UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, które zostaną zgłoszone na formularzu.


  Dokumenty do pobrania:
 • Formularz zgłaszania uwag/opinii do RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2).
 • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2).
 • Załącznik Nr 1 do Projektu RPO WO 2014-2020 [Wersja Nr 2] - Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020
 • Załącznik Nr 2 do Projektu RPO WO 2014-2020 [Wersja Nr 2] - Indykatywna lista przedsiewzięć priorytetowych planowanych do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020

 • W dniach 24 lipca – 27 sierpnia 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 [wersja nr 1].

  Zarząd Województwa Opolskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które wzięły udział w konsultacjach społecznych przekazując cenne uwagi i wkład merytoryczny do projektu RPO WO 2014-2020.

  Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych RPO WO 2014-2020 [wersja nr 1] zawierający stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego odnośnie zgłoszonych uwag.


  Struktura dokumentu została opracowana w następujący sposób:
  • kolumna 1 – liczba porządkowa prezentująca nr uwagi,
  • kolumna 2 – identyfikacja osób i podmiotów zgłaszających uwagi oraz odniesienie do części/miejsca w projekcie RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 3 – treść uwagi/propozycja zmiany do projektu RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 4 – uzasadnienie proponowanych zmian do projektu RPO WO 2014-2020,
  • kolumna 5 – status uwagi, tj. decyzja Zarządu Województwa Opolskiego zgodnie z przyjętą metodologią i kryteriami rozpatrywania uwag.

  Treści zaprezentowane w kolumnie 3 i 4 są cytatami z formularzy konsultacyjnych przesłanych przez poszczególne podmioty.

  Dokumenty do pobrania:
 • Raport z konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr1).


  Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do zapoznania się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 1).  Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.

  Konsultacje zapisów projektu Programu mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

  Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 roku. Wypełniony formularz można przesłać:
  • elektronicznie na adres:
   rpowo2014@opolskie.pl


  • listownie na :
   Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
   Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać:
  KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WO 2014-2020

  UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi/opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu.


  Dokumenty do pobrania:

  Logo NSS
 • Liczba odwiedzin: 62432
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności