Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Indykatywny Plan Inwestycyjny
RPO ›› Nabory wniosków ›› Indykatywny Plan Inwestycyjny 
30 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 116/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II 4 929 574,13
źródło: Uchwała ZWO nr 116/2014 z 30 grudnia 2014r.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 12 grudnia 2014 r. zakończono pozytywnie ocenę merytoryczną I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi, złożonego do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II 5 799 498,98 4 929 574,13

02 grudnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 9 051 014,03 PLN;
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 5 313 850,33 PLN.
14 listopada 2014 r. do IZ RPO WO 2007-2013 wpłynął wniosek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II”. Inwestycja zostanie wsparta ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.
Całkowity koszt projektu: 9 051 014,03 PLN;
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 5 313 850,33 PLN.

23 października 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisał z beneficjentem Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne – usuwanie skutków powodzi.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II 5 313 850,34
Źródło: Opracowanie własne.
Uprzejmie informujemy, iż 22 września 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 5513/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r., uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 1379/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2011 r., uchwałą nr 2197/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r., uchwałą nr 3247/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., uchwałą nr 3568/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą nr 4468/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany dotyczą ujęcia na liście projektów indywidualnych RPO WO 2007-2013 projektu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego stanowiącego II etap inwestycji z zakresu usuwania skutków powodzi oraz aktualizacji danych pozostałych projektów ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.

Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 22 września 2014 r.


Uprzejmie informujemy, iż 9 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował aktualizację zapisów Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Aktualizacja dotyczyła finansowania projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w ramach tzw. dostosowania technicznego.

Regulamin aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WO 2007-2013, wersja 11 z 9 września 2014 r.
6 maja 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5003/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Powiat Kędzierzyn-Koźle „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I” 4 685 543,76
Źródło: Uchwała ZWO nr 5003/2014 z dnia 6 maja 2014 r.

6 maja 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5004/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Gmina Cisek „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las” 169 122,17
źródło: Uchwała ZWO nr 5004/2014 z dnia 6 maja 2014 r.

23 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 198 967,27 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 169 122,17 PLN (w tym 169 122,17 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
22 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 517 761,23 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 4 685 543,76 PLN (w tym 4 685 543,76 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
31 marca 2014 r. do IZ RPO WO 2007-2013 wpłynął wniosek Gminy Cisek o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las”. Inwestycja zostanie wsparta ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 198 967,27 PLN; Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 169 122,17 PLN.


28 marca 2014 r. do IZ RPO WO 2007-2013 wpłynął wniosek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I”.

Inwestycja zostanie wsparta ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 5 517 761,23 PLN;
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 4 685 543,76 PLN.


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisał z beneficjentem Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim oraz Gminą Cisek umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne – usuwanie skutków powodzi.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr
1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O
Cisek - Bierawa: Etap I
4 701 481,75
2. Gmina Cisek Modernizacja drogi gminnej nr 108206
O Cisek - Roszowicki Las
228 650,00

Suma

4 930 131,75
Źródło: Opracowanie własne.
Uprzejmie informujemy, iż 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 4468/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r., uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 1379/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2011 r., uchwałą nr 2197/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r., uchwałą nr 3247/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz uchwałą nr 3568/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 19 grudnia 2013 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w okresie od 5 do 12 grudnia 2013 r. przeprowadziła konsultacje społeczne projektów z zakresu odbudowy infrastruktury lokalnej na terenie Gminy Cisek, uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag na temat zaakceptowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektów powodziowych, planowanych do wsparcia w ramach procedury pozakonkursowej ze środków EFRR przeznaczonych na niwelowanie skutków powodzi. Konsultacje przeprowadzone były na podstawie pkt. 16 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych.

Cykl konsultacji przeprowadzony był na poziomie wojewódzkim za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Informujemy, iż w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące prezentowanych projektów powodziowych.
Konsultacje społeczne w ramach aktualizacji indykatywnego planu inwestycyjnego dla regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WO 2007-2013).

W ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) dla RPO WO 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zaprasza do konsultacji społecznych projektów z zakresu odbudowy infrastruktury lokalnej na terenie Gminy Cisek, uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r.
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
1. Gmina Cisek Modernizacja drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki
2. Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I
3. Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II
Wymienione projekty, rozumiane jako rezerwowe, zostały zakwalifikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wsparcia ze środków tzw. dostosowania technicznego, tj. instrumentu finansowego uruchomionego przez Rząd RP dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin. Realizację zgłoszonych zadań umożliwiły oszczędności powstałe w ramach środków przeznaczonych na niwelowanie skutków powodzi na terenie gminy Cisek. Zgodnie z zapisami Regulaminu aktualizacji IPI w ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych, procesowi konsultacji poddawane są wyłącznie nowe projekty skierowane do umieszczenia na liście.

Z uwagi na ważny interes publiczny związany z realizacją zgłoszonych projektów popowodziowych termin konsultacji społecznych zostaje skrócony i opinie dotyczące aktualizacji listy projektów indywidualnych zbierane będą od 5 do 12 grudnia 2013 r.

Uwagi należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  45-082 OPOLE, ul. Ostrówek 5 -7
  fax. 0-77 54 16 567

W RAMACH KONSULTACJI AKTUALIZACJI IPI NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW.


Uprzejmie informujemy, iż 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował aktualizację zapisów Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Aktualizacja dotyczyła finansowania projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w ramach tzw. dostosowania technicznego.


Uprzejmie informuje, iż 29 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4244/2013 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem rozpoczęcia procedury wprowadzania projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim na terenie Gminy Cisek, umieszczonych na liście rezerwowej do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz ze zmianą obowiązujących przepisów prawa jak również aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Uchwała nr 1922/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian dla projektów umieszczonych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.

Uchwała nr 1216/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian jednakże dla projektów uzyskujących wsparcia w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r.

 • Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego
 • Załącznik nr 2 - Harmonogram przygotowania i realizacji projektu umieszczonego w IPI
 • Załącznik nr 3 - Przewidywany zakres rzeczowy projektu umieszczonego w IPI
 • Załącznik nr 4 - Wzór raportu miesięcznego z realizacji umowy dot. przygot. projektu umieszczonego w IPI • Uprzejmie informujemy, iż 1 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zmiany do Regulaminu aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  W związku z wprowadzeniem w życie zmienionej wersji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych oraz rozpoczętym procesem aktualizacji listy projektów indywidualnych RPO WO 2007-2013, polegającym na wpisaniu do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi na terenie Gminy Cisek, wskazanych jako rezerwowe do wsparcia w ramach tzw. dostosowania technicznego dokonano aktualizacji zapisów Regulaminu IPI oraz wzoru wniosku projektowego i instrukcji wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych.”
  Uprzejmie informujemy, iż 16 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 3247/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r., uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 1379/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2011 r., uchwalą nr 2197/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. oraz uchwalą nr 3247/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla RPO WO 2007-2013 - 16 kwietnia 2013 r.
  Uprzejmie informujemy, iż 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 3247/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r., uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 1379/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2011 r. oraz uchwalą nr 2197/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r.

  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla RPO WO 2007-2013 - 29 stycznia 2013 r.
  22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3222/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013.

  Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
  projektu ze środków
  EFRR (PLN) BP (PLN)
  1 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” 25 443 533,01 4 487 910,92


  źródło: Uchwała ZWO nr 3222/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.

  22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3221/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 3020/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013


  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 13 809 993,57

  źródło: Uchwała ZWO nr 3221/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.

  Zmiana uchwały była podyktowana zmniejszeniem wartości całkowitej projektu w wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wyłonienie głównego wykonawcy inwestycji.
  4 stycznia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
  projektu ze środków
  EFRR (PLN) BP (PLN)
  1 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” 25 443 533,01 4 487 910,92

  19 grudnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 29 931 443,93 PLN (w tym 25 443 533,01 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 487 910,92 PLN z Budżetu Państwa).
  12 grudnia 2012 r.zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn.„Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”,złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 29 931 443,93 PLN (w tym 25 443 533,01 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 487 910,92 PLN z Budżetu Państwa).

  5 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3020/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013


  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 26 442 312,34


  źródło: Uchwała ZWO nr 3020/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r

  26 listopada 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 26 442 312,34

  29 października 2012 r. do IZ RPO WO 2007-2013, w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wpłynął wniosek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”. Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania (EFRR + BP) wynosi 29 931 443,93 zł, w tym środki z EFRR stanowią 77,50 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  15 października 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Koszt całkowity projektu wynosi 65 402 701,82 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 442 312,34 PLN, co stanowi 40,43 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  31 sierpnia 2012 r. do IZ RPO WO 2007-2013, w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, został złożony przez Miasto Opole wniosek o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”. Koszt całkowity projektu wynosi 66 831 599,54 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 020 015,69 zł, co stanowi 40,43 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  Uprzejmie informuje, iż w dniu 03 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisała z beneficjentem Miastem Opole umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu ujętego w Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 27 020 015,69

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 maja 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 2197/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r., uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 1379/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2011 r.

  Plik do podbrania:
  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla RPO WO 2007-2013 - 7 maja 2012 r.
  Uprzejmie informujemy, iż zakończyły się trwające od 15 marca do 14 kwietnia 2012 r. konsultacje społeczne projektu pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu. Konsultacje przeprowadzone były na podstawie pkt. 14 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wniosły cenne uwagi do procesu konsultacji społecznych ww. inwestycji drogowej. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO wpłynęły dwie pozytywne opinie do projektu, które następnie zostały przedstawione Zarządowi Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r.

  Poniżej przedstawiamy Raport z konsultacji społecznych oraz zestawienie uwag nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych.

 • Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Zestawienie uwag nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 • 6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1922/2012 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem rozpoczęcia procedury wprowadzania projektu pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu realizowanego przez Miasto Opole do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Uchwała nr 1216/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian dla projektów uzyskujących wsparcie w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r.

  Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013 - wzór II
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4

 • Uprzejmie informujemy, iż 23 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zmiany do Regulaminu aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  Zmiana regulaminu dotyczyła ujęcia zapisów związanych z finansowaniem projektów w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Aktualizacji podlegały również wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego oraz instrukcja wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych.


  Aktualna wersja wyżej wymienionych dokumentów jest dostępna poniżej:

  Regulamin aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja z 28 stycznia 2012)

  Wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego

  Instrukcja wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych
  Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 października 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 1379/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r., uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 1115/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r.

  pliki do pobrania:

  Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO WO 2007-2013 - 31 października 2011
  6 października 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1282/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików 21 140 000 1 934 310

  27 września 2011 r. zakończono pozytywnie ocenę merytoryczną I i II stopnia projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego przez Województwo Opolskie do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 21 140 200,00 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1 934 310,00 PLN.
  Uprzejmie informuje, iż 22 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisała z beneficjentem Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa ujętego w Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  Wartość
  dofinansowania
  z budżetu państwa (PLN)
  1. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa 26 091 342,23 4 604 354,51

  Uprzejmie informuje, iż 19 września 2011 r.. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1216/2011 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem podjęcia w dniu 27 maja 2011 r. przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 oraz ujęciem projektu kluczowego pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r. w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Aktualna wersja wyżej wymienionego dokumentu jest do pobrania w załączniku poniżej wyświetlanej strony internetowej.

  Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013 - wzór I
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4

 • 9 września 2011 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Koszt całkowity projektu wynosi 21 140 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1 934 310,00 PLN, co stanowi 9,15 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  Uprzejmie informujemy, iż 24 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 1115/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r., uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2010 r.

  Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO WO 200-2013 - sierpień 2011 r.
  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż podczas konsultacji społecznych projektu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pn. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”, przeprowadzonych w okresie od 10 do 17 sierpnia 2011 r., nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

  W ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projekt zostanie umieszczony na liście projektów indywidualnych RPO WO 2007-2013, która następnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH AKTUALIZACJI INDYKATYWNEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 (RPO WO 2007-2013).


  W ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) dla RPO WO 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zaprasza do konsultacji społecznych projektu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”, skierowanego do umieszczenia na liście projektów indywidualnych RPO WO 2007-2013.

  Projekt Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego został zakwalifikowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wsparcia w zakresie odbudowy infrastruktury lokalnej w ramach uruchomionego przez Rząd RP instrumentu finansowego dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin. Środki pomocowe pochodzą z trzech źródeł – jednym z nich są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  Zgodnie z zapisami Regulaminu aktualizacji IPI w ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych, procesowi konsultacji poddawane są wyłącznie nowe projekty skierowane do umieszczenia na liście.

  Z uwagi na ważny interes publiczny związany z realizacją zgłoszonego projektu popowodziowego termin konsultacji społecznych zostaje skrócony i opinie dotyczące przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przyjmowane będą od 10 do 17 sierpnia 2011 r.

  Uwagi należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  45-082 OPOLE, ul. Ostrówek 5 -7
  fax. 0-77 54 16 567


  W RAMACH KONSULTACJI AKTUALIZACJI IPI
  NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW.
  28 lipca 2011 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików”. Koszt całkowity projektu wynosi 21 140 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 934 310,00 zł, co stanowi 9,15 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  Uprzejmie informuje, iż 14 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 956/2011 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem zmian obowiązujących przepisów prawa, jak również doprecyzowania zapisów w związku z wprowadzeniem w życie nowych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 28 lipca 2010 r.

  Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013
 • Zał. nr 2 do Umowy - Harmonogram przygotowania i realizacji projektu umieszczonego w IPI
 • Zał. nr 3 do Umowy - Przewidywany zakres rzeczowy projektu umieszczonego w IPI
 • Zał. nr 4 do Umowy - Raport miesięczny z realizacji umowy dot. przygotowania projektu umieszczonego w IPI

 • Uprzejmie informujemy, iż 14 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zmiany do Regulaminu aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  Zmiana regulaminu wynikała z konieczności dostosowania zapisów do zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 28 lipca 2010 r. Ponadto, wprowadzono dodatkowe informacje nt. procedury postępowania przy aktualizacji listy projektów indywidualnych RPO WO 2007-2013, polegającej na ujęciu na liście projektu popowodziowego do wsparcia w ramach inicjatywy Rządu RP dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin w zakresie odbudowy infrastruktury lokalnej.
  Aktualizacji podlegały również wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego oraz instrukcja wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych.

  Regulamin aktualizacji IPI
  Wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego
  Instrukcja wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych
  W dniu 29 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 149/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”.

  Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR
  1. Województwo Opolskie „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" 15 120 829,59 PLN

  21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 98/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość
  dofinansowania
  ze środków EFRR (PLN)
  1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I 32 987 000,00 27 880 612,40

  20 grudnia 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu indywidualnego pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”, złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Kwota projektu wynosi 43 143 582,14 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 15 120 829,59 PLN, co stanowi 42,50% kosztów kwalifikowanych projektu.
  18 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  18 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  16 grudnia 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
  8 grudnia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn.. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap I”. Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 5898/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r., uchwałą nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r oraz uchwałą nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r.

  Indykatywny Plan Inwestycyjny - listopada 2010
  12 listopada 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”. Koszt całkowity projektu wynosi 42 126 512,64 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 17 789 211,22 PLN, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  Uprzejmie informujemy, iż dnia 6 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 5415/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
  Aktualna wersja dokumentu. (PDF, 92.76 kB)

  8 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5097/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
  1.
  Wojeództwo Opolskie
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II
  28 863 000,00 24 395 007,60

  8 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5096/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
  1.
  Wojeództwo Opolskie
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760
  36 075 000,00 30 490 590,00


  18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  17 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  17 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  11 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4942/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
  1.
  Wojeództwo Opolskie
  „„Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17”
  48 435 000,00 40 937 262,00

  7 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
  7 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
  6 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
  21 kwietnia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II”. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 zł, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

  7 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4795/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” złożonego przez Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
  projektu ze środków
  EFRR (PLN) BP (PLN)
  1 Miasto Opole Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 14.966.563,53 2.641.158,27

  29 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4876/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
  1. Województwo Opolskie
  „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" 12 683 107,57


  1 kwietnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

  Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
  1. Województwo Opolskie
  „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" 16 262 492,44

  31 marca 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760”. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  31 marca 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17”. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  19 marca 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 - Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Kwota projektu wynosi 20 981 153,97 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 16 262 492,44 PLN.
  04 marca 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu”, złożonego przez Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Wartość całkowita projektu wynosi 38 026 127,12 PLN. Natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 17 607 721,80 PLN, co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4610/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, którego beneficjentem jest Politechnika Opolska.

  Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Całkowita wartośc projektu (PLN) Wartość
  dofinansowania
  se środków
  EFRR (PLN)
  1. Politechnika Opolska „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48" 24 862 419,47 12 093 080,83


  24 lutego 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, złożonego przez Politechnikę Opolską, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
  dofinansowania
  se środków
  EFRR (PLN)
  1. Politechnika Opolska „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48" 12 093 080,83

  23 lutego 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, złożonego przez Politechnikę Opolską, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Kwota projektu wynosi 24 862 419,47 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 12 093 080,83 PLN.
  12 lutego 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku Wydziału Budownictwa. Koszt całkowity projektu wynosi 24 862 419,47 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 093 080,83 PLN, co stanowi 48,64% wartości projektu.
  02 lutego 2010 r. do IZ RPO WO 2007 – 2013 w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu Budowa lewostronnego wału Odry pn.”Cisek- Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7. Koszt całkowity projektu wynosi 21 111 693,97 PLN natomiast dofinansowanie 16 262 492,44 PLN co stanowi 77,51% kosztów kwalifikowanych projektu.

  18 stycznia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Koszt całkowity projektu wynosi 38 026 127,12 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 18 125 463,55 PLN, co stanowi 50,00% wartości projektu.
  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4201/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013, pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”, którego beneficjentem jest Miasto Opole.
  Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Całkowita wartość
  projektu
  PLN
  Wartość
  dofinansowania
  se środków
  EFRR (PLN)
  1. Miasto Opole „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
  Miasta Opola poprzez zagospodarowanie
  terenów wzdłuż Odry”
  24 999 189,86 9 119 704,46


  1 grudnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry” złożonego przez beneficjenta Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Lp.

  Nazwa beneficjenta


  Tytuł projektu


  Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)

  1.

  Miasto Opole


  „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”

  9 119 704,46
  17 sierpnia 2009 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”. Koszt całkowity projektu wynosi 24 999 189,86 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 119 704,46 PLN, co stanowi 36,48% wartości projektu.

  27 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmiany w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Zmiany dotyczyły dostosowania zapisów Regulaminu Aktualizacji IPI do Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Aktualną wersję dokumentu znajdą Państwo u dołu strony.

  W związku z odstąpieniem przez beneficjenta od realizacji projektu kluczowego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek-Dzielniczka" zadanie 3,4,5, oraz zmianą nazwy projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publicznyz nazwy „Moszna Zamek –Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej” na nazwę „ Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”, 23 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 3512/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.

  Aktualną wersję dokumentu znajdą Państwo u dołu strony.

  Informujemy, iż w 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3390/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich", którego beneficjentem jest Gmina Prudnik.
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu
  (PLN)
  Dofinansowanie (PLN)
  1.
  Gmina Prudnik
  Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza
  „Gór Opawskich"
  15 462 462,18
  5 056 825,50

  19 maja 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich" złożonego przez beneficjenta Gminę Prudnik, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Lp.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Wartość dofinansowania ze środków EFRR
  1.
  Gmina Prudnik
  „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza
  „Gór Opawskich"
  5 056 825,50

  W związku z odstąpieniem przez beneficjenta tj. Uniwersytet Opolski od realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu - Centrum Nauki i Biznesu" oraz zmianą nazwy projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1. z nazwy "Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401" na nazwę „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17", 27 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 3239/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2073/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 zmieniającej uchwałę nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Aktualną wersję dokumentu znajdą Państwo u dołu strony.

  W dniu 27 kwietnia 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich", złożonego przez Gminę Prudnik, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Kwota projektu wynosi 15 462 462,18 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 5 655 226, 94 PLN.

  Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3120/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Gmina Zawadzkie.
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu
  (PLN)
  Dofinansowanie
  (PLN)
  Gmina Zawadzkie
  Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi"
  16 547 301,86
  10 026 783,33

  Uprzejmie informujemy, iż 17 marca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3035/2009 w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego.

  Lp.
  Lp.  Nazwa beneficjenta

  Tytuł projektu

  Całkowita wartość projektu
  (PLN)

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)
  1.


  Województwo Opolskie  Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500


  28 574 765,14
  15 748 730,16


  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury pozakonkursowej projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego przez Województwo Opolskie w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe RPO WO 2007-2013. Przedmiotowy wniosek uzyskał powyżej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszedł w/w etap oceny.
   
  Lp.
   
   

  Nazwa beneficjenta

   
   

  Tytuł projektu

   
  Całkowita wartość projektu
  (PLN)
   
   
  1
   
  Województwo Opolskie
   
   
  Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500
   
  28 574 765,14  W dniu 12 marca 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Kwota projektu wynosi 28 319 085,38 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 15 748 730,16 PLN.

  W dniu 11 marca 2009 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich". Koszt całkowity projektu wynosi 15 462 462,21 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 655 492,80 PLN, co stanowi 36,58% wartości projektu.

  W dniu 20 lutego 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego "Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500", złożonego przez beneficjenta Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Kwota projektu wynosi 28 574 765,14 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 15 748 730,16 PLN.

  W dniu 19 lutego 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi" złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Kwota projektu wynosi 16 547 301,86 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 10 026 783,33 PLN.

  W dniu 31 stycznia 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi", który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Kwota projektu wynosi 16 547 301,86 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 10 074 930,59  PLN.

  W dniu 30 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego zawarł z beneficjentem Politechnika Opolska Umowę nr RPOP.06.02.00-16-001/08-00 o dofinansowanie projektu pn. "Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 2826/2009 przyjął projekt do dofinansowania w ramach działania 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.
  Wnioskodawca
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu
  (PLN)
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)
  Politechnika Opolska
  Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele
  dydaktyczne i badawcze WWFiF
  28.311.588,01
  19.999.305,77

  W dniu 20 stycznia 2009 r. do IZ RPO WO 2007 - 2013 w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie". Koszt całkowity projektu wynosi 28 319 085,38 PLN natomiast dofinansowanie 21 479 572,15 PLN co stanowi 77,51% wartości projektu.

  W dniu 12 grudnia 2008 r. do IZ RPO WO 2007 - 2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi". Koszt całkowity projektu wynosi 16 547 301,86 PLN natomiast dofinansowanie 10 187 619,19 PLN co stanowi 61.57% wartości projektu. Ze względu na specyfikę projektu kluczowego złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013, istnieje konieczność przedłużenia oceny formalnej. Ocena formalna wniosku zostaje przedłużona do dnia 31.01.2009 r.

  10 grudnia 2008r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013, uchwałą nr 2683/2008, wybrał projekt do dofinansowania w ramach poddziałania 5.2.1. Stacjonarna opieka medyczna z Listy Indykatywnych Projektów Kluczowych.
  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Całkowita wartość projektu
  PLN

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  PLN

  Województwo Opolskie

  Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej
  60 000 000,00

  25 932 000,00  W dniu 18 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uchwałą nr 2575/2008 wybrał projekt do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych.


  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Wartość projektu
  PLN

  Środki z EFRR
  PLN

  Województwo opolskie

  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa
  50.520.000,00

  42.699.504,00  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w dniu 25 lipca 2008 r. Uchwałą nr 2160/2008 wybrał projekt do dofinansowania w ramach działania 3.2 Transport publiczny z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych
  W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację ww. projektu, wartość zadania uległa zwiększeniu z kwoty 39 999 999,99 zł na kwotę 42 029 000 zł.


  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Całkowita wartość projektu
  PLN

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  PLN

  Województwo Opolskie

  Zakup pojazdów szynowych.
  42.029.000,00

  25.238.414,50


  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach działania 3.2 Transport publiczny jeden projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej II stopnia.
  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Wartość projektu
  PLN

  Środki z EFRR
  PLN

  Województwo Opolskie

  Zakup pojazdów szynowych.39.999.999,9929.007.999,99

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach działania 3.2 Transport publiczny jeden projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.
  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Wartość projektu
  PLN

  Środki z EFRR
  PLN

  Województwo Opolskie

  Zakup pojazdów szynowych.39.999.999,9929.007.999,99

  Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF", którego beneficjentem jest Politechnika Opolska, pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej II stopnia.
  Łączna kwota na jaką opiewa projekt wynosi - 28 311 588,01 PLN
  Środki z EFRR - 19 251 879,85 PLN.

  W związku z wycofaniem przez beneficjenta tj. Uniwersytet Opolski projektu kluczowego pn. „Rozbudowa i modernizacja kampusu uniwersyteckiego" z procesu oceny i wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w dniu 8 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 2073/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  W dniu 8 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uchwałą nr 2067/2008 wybrał projekty do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 2 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych.
  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Wartość projektu
  PLN

  Środki z EFRR
  PLN

  Miasto Opole

  Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu. 44.999.999,97 28.840.499,98
  Województwo Opolskie

  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików - Smolarnia.22.321.247,07 18.865.918,02
  Łączna kwota na jaką opiewają projekty wynosi - 67 321 247,04 PLN
  Środki z EFRR - 47 706 418,00 PLN

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 3 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej II stopnia.
  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  Wartość projektu
  PLN

  Środki z EFRR
  PLN

  Miasto Opole

   
   Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego,  remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu. 44.999.999,97 33.146.999,98
  Województwo Opolskie

   
   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików - Smolarnia.22.321.247,07 18.865.918,02

  Województwo Opolskie


   
   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa.50.520.000,00 42.699.504,00

  Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF", którego beneficjentem jest Politechnika Opolska, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.


  Łączna kwota na jaką opiewa projekt wynosi - 28 311 588,01 PLN
  Środki z EFRR - 19 251 879,85 PLN.
  3 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do zapisów Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. Zmiany zostały umieszczone w rozdziale 4.
  Proces aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, pkt 4.2 Procedura identyfikacji i oceny projektów kluczowych oraz dokonywania zmian w IPI litera h) Ocena formalna w następującej formie:

  "Beneficjenci, których wnioski o dofinansowanie nie spełniają względnych kryteriów mają możliwość dokonania stosownych poprawek/uzupełnień w załączonej dokumentacji projektowej, zarówno w trakcie oceny formalnej, jak również oceny merytorycznej I stopnia".

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 3 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.

  Łączna kwota na jaką opiewają projekty wynosi - 117 841 247,04 PLN
  Środki z EFRR -  94 712 422,00 PLN

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna, projekt Województwa Opolskiego:  Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I i II stopnia.
  Łączna kwota projektu - 59.999.999,98  PLN
  Środki z EFFR - 24.209.999,99  PLN

  25 lutego 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowane zapisy Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, które zostały dostosowane do nowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnie z art. 28 ust. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 4 stycznia 2008 r.
  W załączniku poniżej znajduje się nowy Regulamin Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego z 25 lutego br.

  Informujemy, iż w dniu 25 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Raport z konsultacji społecznych Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który został zamieszczony w dziale Aktualności RPO WO.

  Od 14 sierpnia do 14 września 2007 r. trwały konsultacje społeczne Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  W trakcie konsultacji społecznych 60 podmiotów nadesłało swoje opinie, w których zgłoszono 18 uwag, z czego 11 pozytywnie a pozostałych 7 negatywnie odnoszących się do projektów umieszczonych we Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. Żadne środowisko nie kwestionowało potrzeby stworzenia listy projektów kluczowych.
  Zgłoszone uwagi charakteryzują się różnym stopniem szczegółowości, od uwag natury ogólnej po szczegółowe propozycje.
  Zarząd Województwa Opolskiego zapoznał się z uwagami nadesłanymi w trakcie konsultacji społecznych na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 24 września 2007 r.  
   

  Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych" z dnia 7 września 2007 r. oraz „Regulaminem aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO WO 2007-2013" zaakceptowanym przez ZWO w dniu 10.04.2007 r. (z późn. zm.) Wstępna wersja Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, po zakończeniu konsultacji społecznych, winna zostać przedstawiona na Konferencji uzgodnieniowej obejmującej poszczególne obszary interwencji indywidualnych projektów kluczowych. Spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które miało miejsce w dniu 5 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na Ostrówku miało charakter Konferencji uzgodnieniowej.

  Następnie, zgodnie z "Regulaminem aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego", Wstępna wersja Indykatywnego Planu Inwestycyjnego została przedstawiona Stałej Konferencji Współpracy określonej w art. 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która miała miejsce 16 listopada 2007 r. w sali herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  W dniu 26 listopada 2007 r., na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, Indykatywny Plan Inwestycyjny, stanowiący indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, został przyjęty uchwałą nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2007 r.

  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego zatwierdzająca IPI zostanie ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym - zgodnie z art. 28 ust 1b Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140 poz. 984) z zastrzeżeniem, iż IPI może podlegać modyfikacjom.
  21 września 2007 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zaktualizowaniu oraz dostosowaniu Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego do nowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnie z art. 28 ust. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 7 września 2007 r.
  Poniżej Regulamin IPI z 21.09.2007r.

  Informacja o konsultacjach społecznych Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dldRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

  14 września 2007 r. zakończyły się konsultacje społeczne Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-201.

  Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 14 sierpnia do 14 września 2007 r. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem regionalnym województwa opolskiego oraz indywidualni mieszkańcy regionu.

  Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz zaproszenie Zarządu Województwa Opolskiego do uczestnictwa w konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (www.rpo.umwo.opole.pl). Dodatkowo do wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem województwa opolskiego skierowano korespondencję, informującą o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych i zapraszającą do uczestnictwa.

  W trakcie konsultacji 60 podmiotów nadesłało 19 uwag, z czego 12 pozytywnie a pozostałych 7 negatywnie odnoszących się do projektów umieszczonych we wstępnej wersji IPI.

  Zestawienie uwag nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych Wstępnej wersji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO WO 2007-2013 zostało przedstawione Zarządowi Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 24 września br.

  Zgodnie z "Regulaminem aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego", zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 10.04.2007 r. z późniejszymi zmianami, po zakończeniu konsultacji społecznych wstępna wersja IPI zostanie przedstawiona Konferencji uzgodnieniowej obejmującej poszczególne obszary interwencji indywidualnych projektów kluczowych oraz Stałej Konferencji Współpracy określonej w art. 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a następnie przedłożona w formie uchwały do ostatecznej akceptacji Zarządu Województwa.

  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego zatwierdzająca IPI zostaje ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym - zgodnie z art. 28 ust 1b Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140 poz. 984) z zastrzeżeniem, iż IPI może podlegać modyfikacjom. Ponadto wykaz IPI zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

  Zarząd Województwa Opolskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które wniosły cenne uwagi do procesu konsultacji społecznych ww. dokumentu.


  KONSULTACJE SPOŁECZNE WSTĘPNEJ WERSJI INDYKATYWNEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA RPO WO 2007 - 2013.

  Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji społecznych „Listy propozycji projektów wstępnie zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013" (IPI).

  Zgodnie z zapisami Regulaminu aktualizacji IPI jego wstępna wersja poddawana jest m.in. konsultacjom społecznym. Zarząd Województwa biorąc pod uwagę wyniki przedmiotowych konsultacji przygotowuje wstępną wersję zaktualizowanego IPI, na podstawie którego będzie mógł podjąć decyzję o dofinansowaniu projektów bez ich udziału w procedurze konkursowej.
  Opinie dotyczące wstępnej wersji IPI zbierane będą od 14 sierpnia do 14 września 2007 r.
  Opinie należy przesyłać w wersji papierowej na adres:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
   45-082 OPOLE, ul. Ostrówek 5-7
   fax. 0-77 54 16 567
  W RAMACH KONSULTACJI WSTĘPNEJ WERSJI IPI NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW.
  PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH AKTUALIZACJI IPI ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W DNIACH 30.04 - 31.05.2007 R.
  Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Zarząd Województwa Opolskiego na liście wstępnie zaakceptowanych propozycji projektów w ramach aktualizacji IPI umieszczono 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania 137 468 413,64 Euro.

  Poniżej zamieszczamy plik ze wstępną wersją listy propozycji projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO WO 2007 - 2013.

  17 lipca 2007 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do zapisów Regulaminu Aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. Zmiany zostały umieszczone w rozdziale 4 Proces aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, pkt 4.2 Zasady poprawnego przygotowania oraz składania wniosku w następującej formie:
  „Zarząd Województwa Opolskiego przed podjęciem decyzji o umieszczeniu projektów pozytywnie ocenionych na liście Indykatywnego Planu Inwestycyjnego ma prawo:
  - organizować spotkania z beneficjentami na temat złożonych przez nich wniosków,
  - zwracać się z prośbą do beneficjentów o uszczegółowienie zapisów zawartych we wnioskach w przypadku gdy informacje dotyczące projektu zostały przedstawione
  w sposób ogólny,
  - proponować beneficjentom łączenie projektów o podobnej tematyce."

  Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:

  w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7, parter, pokój nr 6

  nr telefonu 077 54 16 206, 207, 208, 209, 210
  Pliki do pobrania:
  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 22 września 2014 r. (PDF, 92.11 kB)
  Regulamin aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WO 2007-2013, wersja 11 z 9 września 2014 r. (PDF, 362.84 kB)
  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 19 grudnia 2013 r. (PDF, 99.52 kB)
  Indykatywny Plan Inwestycyjny dla RPO WO 2007-2013 - 29 stycznia 2013 r. (PDF, 91.76 kB)
  Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO WO 2007-2013 - sierpień 2011 r.(PDF, 90.37 kB)
  Regulamin aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja nr 10 z dnia 30 października 2013 r.)(PDF, 371.37 kB)
  Wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego(PDF, 118.22 kB)
  Wzór wniosku projektowego dla projektu indywidualnego (DOC, 314.5 kB)
  Instrukcja wypełniania wniosku dla projektów indywidualnych(PDF, 168.21 kB)

  Liczba odwiedzin: 12326
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności