Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Ogłoszenie o naborze do Pre-KM RPO WO 2007-2013 dla organizacji pozarządowych, środowisk akademicko-naukowych, samorządów gospodarczych i izb rzemieślniczych działających na terenie województwa opolskiego
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Pre-komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Ogłoszenie o naborze do Pre-KM RPO WO 2007-2013 dla organizacji pozarządowych, środowisk akademicko-naukowych, samorządów gospodarczych i izb rzemieślniczych działających na terenie województwa opolskiego 

OGŁOSZENIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, na podstawie Uchwały Nr 711/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury określającej tryb powołania i zasady pracy Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zaprasza:

 • organizacje pozarządowe z terenu województwa opolskiego,
 • środowiska akademicko-naukowe z terenu województwa opolskiego,
 • samorządy gospodarcze i izby rzemieślnicze działające na terenie województwa opolskiego,
do zgłaszania kandydatów na członków Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Pre-KM RPO WO 2007-2013).

 1. Wymagania dot. kandydatów na członków Pre-KM RPO WO 2007-2013:
  • obligatoryjne:
   • całkowity staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej – co najmniej 5 lat;
   • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • kandydat musi być związany stosunkiem pracy/mianowania/powołania lub członkostwa z jednostką, którą reprezentuje;
   • zgłoszenie kandydatury na odpowiednim formularzu aplikacyjnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
   • w przypadku organizacji pozarządowych: dana organizacja musi działać co najmniej 2 lata na terenie województwa opolskiego, a sam kandydat musi mieć poparcie co najmniej 10 innych organizacji pozarządowych;
  • dodatkowe (preferowane):
   • udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (takich jak np. Wspólne, Krajowe i Regionalne Komitety Sterujące, Krajowe i Regionalne Komitety Monitorujące, Komisje Oceny Projektów);
   • doświadczenie zawodowe związane z realizacją, wdrażaniem, monitorowaniem lub zarządzaniem projektami/programami współfinansowanymi ze środków unijnych.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • życiorys kandydata (zastępcy) oraz oświadczenie wyrażające zgodę na udział i warunki pracy w Pre-komitecie Monitorującym RPO WO 2007-2013;
  • prawidłowo wypełniony odpowiedni formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi oświadczeniami i załącznikami w nim wymienionymi.

  Zgłoszenie należy złożyć na formularzu, którego wzór (zawierający również oświadczenia kandydata, wzór życiorysu i wykaz niezbędnych załączników) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl.

  Do zgłoszenia kandydatów uprawnione są osoby upoważnione do reprezentowania danej jednostki. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów, przedstawione przez w/w podmioty, kandydatury nie będą rozpatrywane.

  Nie spełnienie przez kandydata któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych wyklucza go z dalszego procesu rekrutacyjnego.

  Każdy z kandydatów na członka Pre-KM RPO WO wskazuje w zgłoszeniu swojego stałego zastępcę, który będzie uczestniczył w posiedzeniach w przypadku nieobecności właściwego członka Pre-KM RPO WO. Stałego zastępcy dotyczą wymagania określone dla kandydatów na członków Pre-KM RPO WO.

  Maksymalna liczba miejsc przeznaczonych dla danego przedstawicielstwa wynosi:

  • w przypadku organizacji pozarządowych – 5 osób;
  • w przypadku środowisk akademicko-naukowych – 3 osoby;
  • w przypadku samorządów gospodarczych i izb rzemieślniczych – 2 osoby.

 3. Dokumenty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2007 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego):
  1. listownie (listem poleconym) na adres:

   Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
   ul. Piastowska 14, 45-081 Opole

   lub

  2. osobiście do godz. 12:00 w Kancelarii Ogólnej pok. 137 (adres jw.)

  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatury do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (nie otwierać)”.

  Wszelkich informacji związanych z powołaniem Pre-KM RPO WO 2007-2013 udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO pod numerami telefonów: (077) 54-16-233, (077) 54-16-234.


Liczba odwiedzin: 2299
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności