Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Informacje o naborze do Pre-komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 dla przedstawicieli gmin z terenu województwa opolskiego
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Pre-komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Informacje o naborze do Pre-komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 dla przedstawicieli gmin z terenu województwa opolskiego 

Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów samorządów gminnych z terenu województwa opolskiego na członków Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Pre-KM RPO WO 2007-2013)

W związku z rozpoczęciem procedury powoływania Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Pre-KM RPO WO 2007-2013) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem, zaprasza gminy z terenu województwa opolskiego do zgłaszania kandydatów na członków ww. komitetu.

Sposób zgłoszenia kandydata na członka/zastępcę członka Pre-KM RPO WO 2007-2013:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dla kandydata i jego zastępcy) wraz ze wszystkimi oświadczeniami i załącznikami w nim wymienionymi (Załącznik nr 1),
 • życiorys kandydata oraz zastępcy (Załącznik nr 2).

Do zgłoszenia kandydatów uprawnione są osoby upoważnione do reprezentowania danej jednostki. Każda gmina z terenu województwa opolskiego uprawniona jest do złożenia jednego formularza zgłoszeniowego, w którym zgłasza jednocześnie jednego kandydata na członka Pre-KM RPO WO 2007-2013. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów przez daną gminę, kandydatury tej gminy pozostaną bez rozpoznania.

Nie spełnienie przez kandydata któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych wyklucza go z dalszego procesu rekrutacyjnego.

Każdy z kandydatów na członka Pre-KM RPO WO wskazuje w zgłoszeniu swojego stałego zastępcę, który będzie uczestniczył w posiedzeniach w przypadku nieobecności właściwego członka Pre-KM RPO WO, bez potrzeby każdorazowego upoważnienia. Stałego zastępcy dotyczą wymagania określone dla kandydatów na członków Pre-KM RPO WO.

Dokumenty należy składać w kopercie załączonej do korespondencji skierowanej do gmin do dnia 10 sierpnia 2007 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego):

 1. listownie (listem poleconym) na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  lub

 2. osobiście do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej pok. 137 (adres jw.)

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób wyboru kandydata na członka/zastępcę członka Pre-KM RPO WO 2007-2013:

Złożone zgłoszenia zostaną poddane ocenie formalnej w ciągu 7 dni od ww. terminu ich składania. Lista kandydatur, które pozytywnie przejdą przedmiotową ocenę zostanie opublikowana na stronie www.umwo.opole.pl w dniu 20.08.2007 r.

Na spotkaniu w dniu 27 sierpnia 2007r., w którym będą uczestniczyć reprezentanci poszczególnych gmin z terenu województwa opolskiego kandydatury, które przejdą ocenę formalną zostaną poddane głosowaniu. Każda gmina będzie dysponować tylko jednym głosem. Z procedury głosowania sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał listę sześciu rekomendowanych kandydatów na członków Pre-komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wyniki wyborów wraz z wykazem gmin, które oddały głos na danego kandydata zostaną opublikowane na stronie www.umwo.opole.pl.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zatwierdza ww. kandydatów, jako przedstawicieli samorządów gminnych na członków Pre-KM RPO WO 2007-2013 oraz pisemnie poinformuje podmioty, których kandydaci (zastępcy) zostali wybrani do składu Pre-KM RPO WO 2007-2013. Pełna lista członków Pre-komitetu Monitorującym RPO WO 2007-2013 (i ich stałych zastępców) zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 po zakończeniu procedury wyboru wszystkich członków Pre-KM RPO WO 2007-2013.

Wszelkich informacji związanych z powołaniem Pre-KM RPO WO 2007-2013 udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO pod numerami telefonów: (077) 54-16-233, (077) 54-16-234.


Liczba odwiedzin: 2232
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności