Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013 
Ogłoszenie o VI naborze wniosków o dofinansowanie projektów do działania 4.3 RPO WO 2007-2013
4 listopada 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013OGŁASZA
w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
VI nabór wniosków
o dofinansowanie projektów
w zakresie: 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
  • budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
  • zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.


Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:


 • 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.


Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku.

W związku z faktem, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661) obowiązuje jedynie do końca 2013 roku, możliwość wyboru do dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną nastąpi jedynie w przypadku nowelizacji ww. rozporządzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie, intensywność pomocy oraz wszystkie pozostałe warunki szczegółowe przyznanej pomocy, uwarunkowane będą treścią znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661).

Wartość dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

wynosi w łącznej kwocie 447 040,89 Euro1, w tym 379 984,76 Euro2 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
67 056,13 Euro3, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się odpowiednio następującą kwotę: 44 704,09 Euro4, w tym 37 998,48 Euro5 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6 705,61 Euro6, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 21.11.2013 r. do 05.12.2013 r. zaprasza się:
 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych7, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
 5. Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 7. Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki8.
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce

w
Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 OpoleZasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II”. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku oznacza datę jego dostarczenia do UMWO w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie www.rpo.opolskie.pl.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 %;
 • pomoc na szkolenia – 25 %;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 %.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
 • od 250 tys. do 3 mln PLN;
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 53.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego
.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 5, zamieszczonych na stronie internetowej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl.

Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007- 2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich - tel. 77/ 440 47 20, 22.


1Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 890 088,88 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór
2Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 606 575,56 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
3Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 283 513,32 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
4Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 189 008,89 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
5 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 160 657,57 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór. 7Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 28 351,32 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
7 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
8Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 141323
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności