Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013 
Ogłoszenie o VIII naborze naborze wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013
22 stycznia 2014

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu


(z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny)
w ramach realizacji zadań powierzonych przez
Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa OpolskiegoOGŁASZA

VIII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwacho dofinansowanie projektów w zakresie:

 1. Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
   • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
   • lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
  • wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
  • zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.


Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następujących kategorii interwencji:

 • 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych),
 • 06 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie / użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej przedsiębiorstw).
 • 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.).
 • W ramach ww. kategorii interwencji dopuszcza się do realizacji projekty polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

  Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 roku.  W związku z faktem, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z późn. zm.) obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2014 roku, ostateczny termin podpisywania umów o dofinansowanie to 30 czerwca 2014 r. Biorąc powyższe pod uwagę, dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, muszą zostać dostarczone przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r.

  W związku z powyższym wszystkie terminy, związane z dostarczeniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, wynikające z zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 56, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II jak również z Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 z dnia 1 kwietnia 2010 r. nie obowiązują w przedmiotowym naborze.

  Wartość dofinansowania w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  na lata 2007-2013
  poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
  wynosi w łącznej kwocie 1 662 173,78 Euro1 , w tym 1 412 847,71 Euro2, pochodzące
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 249 326,07 Euro3,
  pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną  Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się następującą kwotę: 166 217,37 Euro4, w tym 141 284,77 Euro5, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz maksymalnie 24 932,60 Euro6, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

  Do udziału w konkursie w terminie od 10.02.2014 r. do 24.02.2014 r. zaprasza się:
  • MSP7;
  • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.
  Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • osobiście lub przez posłańca (doręczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
  w
  Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów
  Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
  ul. Spychalskiego 1a, Opole (II piętro)


  Uwaga! w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

  Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I, II.

  Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do OCRG w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie: www.ocrg.opolskie.pl i www.rpo.opolskie.pl.


  Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
  • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
   • 50% w sektorze transportu;
   • 60% dla średnich przedsiębiorców;
   • 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
  Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  1. W ramach kategorii interwencji 06,07:
   • W przypadku mikroprzedsiębiorstw – od 100 tys. do 1,5 mln PLN,
   • W przypadku pozostałych przedsiębiorstw – od 200 tys. do 1,5 mln PLN.
  2. W ramach kategorii interwencji 04:
   • W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. PLN do 1,0 mln PLN,
   • W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,0 mln PLN,
   • W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,0 mln PLN,
   • Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. PLN.
  Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się:
  • w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny) dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu, o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WO 2007-2013, które dostępne są na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl / www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 56.

  Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

  Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.
  Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została szczegółowo opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 5, zamieszczonych na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl/ www.rpo.opolskie.pl.
  Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.ocrg.opolskie.pl /www.rpo.opolskie.pl, a także pod numerem telefonu 077 403 36 60-61.  1 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 6 895 860,35 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  2 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 5 861 481,29 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  3 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 1 034 379,06 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  4 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 689 585,99 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  5 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 586 148,12 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  6 co na dzień ogłoszenia naboru wynosi, 103 437,87 PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.
  7 zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa określoną w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
  Archiwum
  ‹‹‹

  Liczba odwiedzin: 133911
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności