Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013
Nabory wniosków RPO WO 2007-2013 
Ogłoszenie o VIII naborze wniosków w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013
29 grudnia 2015
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


OGŁASZA
w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa
poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne
VIII nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w zakresie:1. Robót budowlanych dotyczących dróg, węzłów, skrzyżowań, w tym z ruchem okrężnym.
2. Robót budowlanych dotyczących mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic miast i miejscowości.
3. Infrastruktury towarzyszącej lub kolidującej wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt. 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związanej z projektem, w tym również zastosowanie tzw. Inteligentnych Systemów Transportu.


Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2015 roku.

Wartość dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne

wynosi w łącznej kwocie 150 000,00 Euro1,
pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w tym na procedurę odwoławczą 15 000,00 Euro2,
pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Do udziału w konkursie w terminie od 14.01.2016 r. do 28.01.2016 r. zaprasza się:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne jst na szczeblu wojewódzkim posiadające osobowość prawną lub miasta na prawach powiatu.


 • Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 15:30,
  z tym, iż w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało
  miejsce wyłącznie do godziny 12:00


 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce

 • w

  Punkcie Przyjmowania Wniosków
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole


  Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 16, Tom I i II. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku oznacza datę jego dostarczenia do UMWO w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/.


  Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
 • maksymalnie 85 %

 • Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
 • infrastruktura drogowa – od 500,00 tys. PLN • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/ oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 72.


  Biorąc pod uwagę koniec okresu programowania w ramach perspektywy 2007-2013, a co się z tym wiąże, uwalnianiem się środków w wyniku końcowych rozliczeń projektów, prawdopodobne jest, iż kwota alokacji przeznaczonej na nabór ulegnie zwiększeniu. Niemniej jednak:
 • umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków;
 • różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego. • Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie właściwym dla procedury konkursowej, zgodnie z zapisami Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Informacja nt. projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/, jak również każdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

  Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”, wersja nr 5, zamieszczonych na stronie internetowej: IZ RPO WO 2007-2013 http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/.

  Szczegółowe informacje, wzór umowy o dofinansowanie projektu, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013 oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/ oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich, tel. 77 44 04 720 - 722.


  1 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 639 465,00 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

  2Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 63 946,50 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór

  Archiwum
  ‹‹‹

  Liczba odwiedzin: 142273
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności