Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Wzory umów o dofinansowanie projektu
RPO ›› Umowy o dofinansowanie i realizacja projektu ›› Wzory umów o dofinansowanie projektu 
29 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4244/2013 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem rozpoczęcia procedury wprowadzania projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim na terenie Gminy Cisek, umieszczonych na liście rezerwowej do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz ze zmianą obowiązujących przepisów prawa jak również aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Uchwała nr 1922/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian dla projektów umieszczonych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.

Uchwała nr 1216/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian jednakże dla projektów uzyskujących wsparcia w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r.

Pliki po pobrania:
 • Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego
 • Załącznik nr 2 - Harmonogram przygotowania i realizacji projektu umieszczonego w IPI
 • Załącznik nr 3 - Przewidywany zakres rzeczowy projektu umieszczonego w IPI
 • Załącznik nr 4 - Wzór raportu miesięcznego z realizacji umowy dot. przygot. projektu umieszczonego w IPI

 • 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4213/2013 wzór Umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia – IV nabór.

 • Umowa o dofinasowanie projektu - IV nabór do działania 1.2 RPO WO 2007-2013
 • Wykaz zmian w umowy
 • Załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie merytoryczne

 • 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4094/2013 wzór umowy o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załacznik nr 4 do Umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do Umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok

 • 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4095/2013 wzór umowy o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla projektu wdrażanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 • Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla projektu wdrażanego przez IP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załacznik nr 4 do Umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do Umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  03 kwietnia 2012 r. Zarząd Wojewóztwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2067/2012 Wzór umowy o dofinasowanie ( przekazanie dotacji na utworzenei lub wzniesienie wkładu funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości stosowany przez IP II RPO WO 2007-2013.
 • IP II -Umowa o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego)
 • IP II - Załącznik 3 - Sprawozdanie Okresowe/Końcowe z Działalności Funduszu Poręczeniowego/Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
 • Wykaz zmian
  6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1922/2012 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem rozpoczęcia procedury wprowadzania projektu pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu realizowanego przez Miasto Opole do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Uchwała nr 1216/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pozostaje bez zmian dla projektów uzyskujących wsparcie w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r.

  Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013 - wzór II
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4

 • 9 listopada 2011 Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą 1419/2011 wzór umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

 • IP II -Umowa o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu poŜyczkowego)
 • IP II - Załącznik 3a - Sprawozdanie Okresowe/Końcowe z Działalności Funduszu Poręczeniowego/Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
 • IP II - Załącznik 3b - Sprawozdanie Miesięczne z Działalności Funduszu Poręczeniowego/Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
  19 września 2011 r.. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1216/2011 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wzór I, które były wynikiem podjęcia w dniu 27 maja 2011 r. przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz ujęciem projektu kluczowego pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010 r. w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Aktualna wersja wyżej wymienionego dokumentu jest do pobrania w załączniku poniżej wyświetlanej strony internetowej.

  Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013 - wzór I
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4

 • 14 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 956/2011 zaakceptował zmiany do projektu Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, które były wynikiem zmian obowiązujących przepisów prawa, jak również doprecyzowania zapisów w związku z wprowadzeniem w życie nowych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 28 lipca 2010 r.
 • IZ - Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WO 2007-2013
 • IZ -Załącznik nr 2 - Harmonogram przygotowania i realizacji projektu umieszczonego w IPI
 • IZ -Załącznik nr 3 - Przewidywany zakres rzeczowy projektu umieszczonego w IPI
 • IZ -Załącznik nr 4 - Raport miesięczny z realizacji umowy dot. przygotowania projektu umieszczonego w IPI
  4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 288/2011 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj - dla projektów wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 lub Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 • IZ/ IP II -Umowa o dofinansowanie w Projektu formie refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 dla projektów których beneficjentami są przedsiębiorcy lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj)
 • IZ/IP II - Załącznik 3 - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ/ IP II - Załącznik 4 - Prognoza składania wniosków o płatność objętych i nieobjętych pomocą publiczną
 • IZ/IP II - Załącznik 6 - Prognoza składania wniosków o płatność na przyszły rok objętych i nieobjętych pomocą publiczną
  4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 287/2011 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki lub refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 dla projektów których beneficjentami nie są przedsiębiorcy lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 • IZ -Umowa o dofinansowanie w Projektu formie zaliczki lub refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 dla projektów których beneficjentami są przedsiębiorcy lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj)
 • IZ - Załącznik 3 - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ - Załącznik 4 - Prognoza składania wniosków o płatność objętych i nieobjętych pomocą publiczną
 • IZ - Załącznik 6 - Prognoza składania wniosków o płatność na przyszły rok objętych i nieobjętych pomocą publiczną
  4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 286/2011 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki lub refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 dla projektów których beneficjentami są przedsiębiorcy lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj - dla projektów wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 lub Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 • IZ/IP II -Umowa o dofinansowanie w Projektu formie zaliczki lub refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 dla projektów których beneficjentami są przedsiębiorcy lub dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj)
 • IZ/IP II - Załącznik 3 - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ/IP II - Załącznik 4 - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ/IP II - Załącznik 6 - Prognoza składania wniosków o płatność na przyszły rok
  29 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4875/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu typu zaprojektuj-wybuduj, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzja o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego - 29 kwietnia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  29 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4874/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzji o dofinanasowanie dla projektów, otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego- 29 kwietnia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4399/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu typu zaprojektuj-wybuduj, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzja o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego- 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4398/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzji o dofinanasowanie dla projektów, otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego- 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4396/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektu-wybuduj podpisywanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013 - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4395/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu podpisywajego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013 - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4394/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Pośredniczącą II stopnia.
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IP II - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IP II - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4393/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Pośredniczącą II stopnia.
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IP II - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IP II - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4392/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Zarządzającą
 • IZ - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IZ - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4391/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4390/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4389/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach, którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
 • Liczba odwiedzin: 16536
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności