Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące RPO WO
RPO ›› Pytania i odpowiedzi ›› Odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania ›› Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące RPO WO 
 1. Pyt.
  Jestem przedsiębiorcą z województwa opolskiego, z jakich funduszy pomocowych mogę skorzystać w najbliższym czasie?

  Odp. Z myślą o zapoznaniu przedsiębiorców z możliwościami wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego opracował dokument "Możliwości wsparcia przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013". Jest to kompendium wiedzy na temat programów pomocowych oraz ujętych w nich działań i poddziałań, w ramach których przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych dostępnych w latach 2007-2013 na obszarze województwa opolskiego. Dokument ten można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:
  Możliwości wsparcia przedsiębiorstw z funduszy unijnych w województwie opolskim

 2. Pyt.
  Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym funduszami pomocowymi, które oferuje Regionalny Program Operacyjny. Z jakimi dokumentami muszę się zapoznać oraz gdzie mogę uzyskać szczegółowych informacji na ten temat?

  Odp. Do podstawowych dokumentów, z którymi należy się zapoznać, chcąc ubiegać się o fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 należą:

  • Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Tom I, II, III) wraz z załącznikami
  • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikami
  Instytucją udzielającą przedsiębiorcom odpowiedzi związanych z RPO WO 2007-2013 jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Osi Priorytetowej I - wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu w ramach RPO WO 2007-2013 (z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny). Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mieści się w Opolu, na ulicy Spychalskiego 1a. Z pracownikami OCRG można kontaktować się zarówno telefonicznie (077-40-33-600), jak i drogą elektroniczną e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl lub info@ocrg.opolskie.pl . Ze strony internetowej OCRG http://adminocrg.opolskie.pl można pobrać dokumenty potrzebne do przygotowania projektu.
 3. Pyt.
  W kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013 (załącznik nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013) znajdują się nawiązania do Foresight Województwa Opolskiego. Co to jest Foresight i gdzie można zasięgnąć o nim informacji?

  Odp.

  Foresight to przedsięwzięcie mające na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Projekt ,,Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 r." realizuje Politechnika Opolska. Do momentu zakończenia badań Foresight projekty oceniane pod tym względem otrzymają 0 pkt. dla tego kryterium. Po uzyskaniu wyników badań, kryterium zostanie uszczegółowione. Premiowane będą branże wskazane jako najbardziej rozwojowe dla regionu.

 4. Pyt.
  1. Czy jeśli projekt nie dotyczy przedsięwzięć wskazanych w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2004 i/ lub dyrektywie 85/337/EWG to czy można w ogóle nie załączać:
   • formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
   • zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
   • pełnej dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/postanowienia właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ?
   Odp.

   Zgodnie z Vademecum dla beneficjentów PRO WO 2007-2013 Tom II (s. 240) - W przypadku projektów inwestycyjnych wymagających przeprowadzenia postępowania OOŚ tj. projektów dotyczących przedsięwzięć wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz dyrektywie Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z o5.07.1985 z późn. zm.), do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć dokumenty:

   • Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
   • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
   • Pełna dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ
   W pozostałych przypadkach wyżej wymienione załączniki nie są wymagane.
  2. Jeśli można ich nie załączać, co należy załączyć w ich miejsce?
   Informacje "nie dotyczy"? Wyjaśnienie?
   Odp.

   We wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się Lista załączników. W przypadku załączników do złożenia których beneficjent nie jest zobligowany, w w/w liście zaznacza pozycję N/D.

 5. Pyt.
  Czy w przypadku projektów polegających na doposażeniu jest konieczność dołączenia mapy z widocznymi numerami działek, na których zostanie przeprowadzona inwestycja?

  Odp.

  Jako wymagany załącznik wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent końcowy zobowiązany jest dołączyć mapy lokalizacyjne sytuujące projekt w województwie oraz najbliższym otoczeniu . Dodatkowo w przypadku projektów, które swoim zakresem obejmują zakupy należy dołączyć plan rozmieszczenia sprzętu w pomieszczeniach (załącznik nr 4 pkt. 5, Vademecum dla beneficjentów PRO WO 2007-2013 Tom II).

 6. Pyt.
  Czy załącznik Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest wymagany dla wszystkich projektów, czy tylko dla projektów obejmujących swoim zakresem prace budowlane?

  Odp.

  Załącznik ten jest wymagany dla wszystkich projektów. Zgodnie z Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II (s. 258) - Dofinansowaniu w ramach RPO WO 2007-2013 mogą podlegać jedynie projekty realizowane na terenie bądź w obiekcie należącym/dzierżawionym do beneficjenta, dlatego też do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością objętą inwestycją, podpisane przez osoby upoważnione. W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu niebędącego własnością beneficjenta (np. ułożenie rurociągów) należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

 7. Pyt.
  Wypełniając wniosek natknąłem się na punkt 2.4 Doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze/powiązanie projektu z szerzą koncepcją rozwojową. Czy w punkcie tym można też opisać projekty komplementarne realizowane ze środków własnych i/lub przy wsparciu organu założycielskiego?

  Odp.

  Doświadczenie beneficjenta będzie jednym z elementów oceny merytorycznej wniosków przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów/asesorów. Np. jednym z kryteriów merytorycznych II stopnia (punktowane) w poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu jest doświadczenie podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (4 pkt. Co najmniej 2 letnie doświadczenie beneficjenta, 1 pkt. Brak doświadczenia beneficjenta i partnera). Nie ma przeszkód aby beneficjent w punkcie 2.4 przedstawił projekty komplementarne realizowane ze środków własnych i/lub przy wsparciu organu założycielskiego, zwłaszcza w przypadku powiązania projektu z szerszą koncepcją rozwojową.

 8. Pyt.
  W jaki sposób należy rozumieć zwrot "tereny inwestycyjne" w ramach RPO WO 2007-2013?

  Odp.

  Jako teren inwestycyjny należy rozumieć szeroko pojmowane tereny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej (np. teren produkcyjny, zabudowa mieszkalna z dopuszczeniem wbudowanych funkcji usługowych głównie handlu, teren produkcji usługowej).

 9. Pyt.
  Prowadzę gospodarstwo rolne i chciałbym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy ramach RPO WO 2007-2013 mogę wnioskować o dotację dla tego typu projektu?

  Odp.

  W ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 nie jest możliwa budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. W ramach osi 4 RPO WO 2007-2013 Ochrona środowiska, nie przewidziano możliwości składania wniosków przez osoby fizyczne. O budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można starać się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w którym w działaniu 1.4 Modernizacja gospodarstw rolnych, przewidziano środki finansowe na realizację tego typu projektów. "W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić koszty zakupu, instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu, instalacji maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej; do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego oraz ścieków poprodukcyjnych: służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji rolnej". Instytucją Wdrażającą działanie 1.4 Modernizacja gospodarstw rolnych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mieszcząca się w Opolu, przy ulicy Wrocławskiej 170G (tel. 077 401 84 00).

 10. Pyt.
  W działaniu 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii w wydatkach kwalifikowanych wskazano, iż do wydatków niekwalifikowanych zaliczają się koszty związane z projektami realizowanymi w budynkach mieszkalnych. W jaki sposób definiowane są budynki mieszkalne? Czy zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (takie podejście wyklucza ze wsparcia obiekty zbiorowego zamieszkania jak np. bursy, akademiki)?

  Odp.

  Za obowiązującą definicję budynku mieszkalnego uważa się definicję zgodną z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB). W nowej wersji Listy wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 znalazł się zapis, że prace przygotowawcze i koszty niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii są kosztami niekwalifikowanymi z wyłączeniem budynków zbiorowego zamieszkania (klasa 1130 wg PKOB).

 11. Pyt.
  Jakie typy projektów będą wymagały przeprowadzenia audytu energetycznego?

  Odp.

  Audyt energetyczny należy przeprowadzić dla wszystkich projektów zawierających elementy zwiększenia efektywności energetycznej. Audyt energetyczny budynku przeprowadza się jedynie w przypadku budynków, które już istnieją. Nowe budynki muszą spełniać aktualne normy odnośnie oszczędności energetycznej.

 12. Pyt.
  Czy w ramach RPO WO 2007-2013 istnieje możliwość remontu i modernizacji kąpieliska miejskiego? Czy beneficjentem w/w projektu może być Urząd Miejski?

  Odp.

  Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące m.in. budowę, przebudowę, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym ośrodków sportowo-rekreacyjnych, obiektów sportowych (w tym: hal sportowych, stadionów, basenów/pływalni), ośrodków szkolenia młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. W związku z powyższym, projekt polegający na remoncie i modernizacji kąpieliska miejskiego, może uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2. Beneficjentem w/w projektu może być Urząd Miejski.

 13. Pyt.
  Czy wydatki, jakie ponosi Wnioskodawca na opracowanie Studium Wykonalności oraz na opracowanie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) dla projektu zgłaszanego do dofinansowania, będą mogły stanowić wydatki kwalifikowane jako dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu?

  Odp.

  Jeśli projekt nie jest objęty pomocą publiczną, to koszty przygotowania Studium Wykonalności oraz Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) są wydatkami kwalifikowanymi, jeśli zostały sporządzone po 1 stycznia 2007 r. W przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną, to koszty przygotowawcze nie są kwalifikowane.

 14. Pyt.
  Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013 mogą zostać zaliczone jako wydatek kwalifikowany (dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu)?

  Odp.

  Nie. Opracowanie wniosku aplikacyjnego nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

 15. Pyt.
  Czy wydatki jakie ponosi Wnioskodawca na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu jako ,,projektanta i wykonawcę" (dla projektów zgłaszanych do dofinansowania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj") będą mogły stanowić wydatek kwalifikowany jako dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu?

  Odp.

  Jeżeli projekt nie jest objęty pomocą publiczną, w/w wydatek będzie stanowił wydatek kwalifikowany, jeśli dokumentacja została sporządzona po 1 stycznia 2007 r.

 16. Pyt.
  Co to jest pomoc de minimis i czego dotyczy?

  Odp.

  Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. W praktyce ma zastosowanie reguła de minimis, która została wprowadzona zgodnie z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (prawo nie troszczy się o drobiazgi), która pozwala przyjąć, że pomoc o niewielkch rozmiarach nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. próg odczuwalności). Pomoc de minimis ma nieznaczny wpływ na wymianę handlową i nie zagraża zakłóceniem konkurencji, a w związku z tym nie stanowi w rozumieniu artykułu 87 Traktatu Wspólnoty Europejskiej pomocy publicznej, mimo że jest udzielana ze źródeł publicznych. Pomoc ta udzielana jest przedsiębiorcom (głównie mikro, małym i średnim). Od 1 stycznia 2007 r. limit uzyskania pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat budżetowych (podatkowych).

 17. Pyt.
  W jakim przypadku można mówić o pomocy publicznej? Komu jest udzielana pomoc publiczna?

  Odp.

  Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

  • jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych
  • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
  • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 18. Pyt.
  Jakie gatunki zagrożone mogą podlegać ochronie w ramach projektów realizowanych przy pomocy funduszy pozyskanych z RPO WO 2007-2013?

  Odp.

  W ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny projekty z zakresu różnorodności gatunkowej dotyczą gatunków zagrożonych zgodnych z Wojewódzką Strategią Ochrony Różnorodności Florystycznej i Faunistycznej. Z dokumentem Wojewódzka Strategia Ochrony Różnorodności Florystycznej i Faunistycznej można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, przy ulicy Piastowskiej 14, telefon kontaktowy (0-77) 4524-353.

 19. Pyt.
  Czy w ramach RPO WO 2007-2013, poza poddziałaniem 1.4.2 można realizować budowę ścieżek rowerowych?

  Odp.

  W ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich możliwa jest realizacja projektów polegających na wymianie lub modernizacji zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych, w zakresie m.in. infrastruktury drogowej (drogi gminne, powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie). Jednakże, w ramach tego działania, możliwa jest realizacja projektów polegających na przygotowaniu terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną, w zakresie infrastruktury drogowej (drogi i ulice obsługujące tereny inwestycyjne, kanalizacja deszczowa, małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi) jedynie jako elementów projektu zintegrowanego. Projekty z zakresu działania 6.1 będą realizowane na obszarach spełniających łącznie poniższe warunki: w granicach administracyjnych miast liczących powyżej 5000 mieszkańców oraz określonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR) obejmujących co najmniej lata 2007-2013, opracowanych z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Zarządzającej.

 20. Pyt.
  Planuję rozbudowę i modernizację prowadzonego hotelu. Zamierzam między innymi wyremontować część pokoi i zakupić dla nich nowe umeblowanie. Czy mogę uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego?

  Odp.

  Wsparcie może zostać udzielone tylko na remont budynku. Niestety, nie może zostać udzielone wsparcie finansowe na zakup nowych mebli do remontowanych pokoi. Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, projekty dotyczące wzrostu znaczenia usług turystycznych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego realizowane będą (dla przedsiębiorstw w rozumieniu RPO WO - np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. W przypadku poddziałania 1.4.1 dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na wyposażenie o charakterze inwestycyjnym budynków, w których realizowane są już usługi turystyczne, dlatego nie może uzyskać wsparcia projekt polegający na wymianie starych mebli na nowe.

 21. Pyt.
  Czy dopuszczalne jest aby w dokumentacji projektowej stanowiącej element SIWZ były wskazane znaki towarowe np. nazwy pomp? Jednocześnie należy dodać, że dokumentacja projektowa została wykonana przez Projektanta wyłonionego w przetargu nieograniczonym, który zastosował konkretne rozwiązania projektowe.

  Odp.

  Jest to działanie prawidłowe, o ile zamawiający dopuści rozwiązania równoważne i opisze, na czym ,,równoważność" ma polegać.

 22. Pyt.
 23. Czy do wniosku należy załączyć promesę bankową czy wystarczy oświadczenie banku potwierdzajace zdolność kredytową firmy do zaciegnięcia kredytu?

  Odp.
  Do wniosku należy dołączyć promesę kredytu bankowego, bądź umowę kredytu.

  1. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych dotyczących aplikowania o środki finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 znajdzie Pan w Vademecum dla beneficjentów, Tom I i II
   (link do dokumentów: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3469)

 24. Pyt.
  Proszę o zinterpretowanie zapisu (występującego we wszystkich kartach działań i poddziałań Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013): Minimalny wkład własny beneficjenta (%): „dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub ich jednostki podległe, minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub pożyczek musi wynosić 1 % kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta.

  Odp.

  Zapis ten wynika wprost z podrozdziału 11.1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) w brzmieniu: „Środki finansowe beneficjenta , będącego jst lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych. Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi od Instytucji Koordynującej Programy Regionalne - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapis ten oznacza, że każdy projekt, którego beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (jst) lub jednostka mu podległa musi mieć zapewniony minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych tej jednostki lub pożyczek (kredytów). Zatem w projektach jst środki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych nie mogą być wyłącznym uzupełnieniem środków wspólnotowych, a jst są zobowiązane zapewnić środki własne (lub pożyczki) stanowiące wkład w całkowite sfinansowanie projektu.


 25. Pyt.
  Gmina zleciła wykonanie studium wykonalności osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej. Koszt tegoż studium stanowi dla gminy koszt niekwalifikowany. Zwracam się zatem z pytaniem jak beneficjent powinien ująć te koszty w tabeli kosztów niekwalifikowanych projektu. W generatorze wniosków należy wpisać kwotę netto a następnie z listy rozwijanej wybrać odpowiednią stawkę VAT. Jak wiadomo rachunek do umowy o dzieło dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, stąd pytanie jak należy poprawnie wpisać kwoty. Obecnie beneficjent wartość brutto i netto podał takie same a stawkę podatku VAT wybrał 0.

  Odp.

  Koszt niekwalifikowalny projektu należy ująć w tabeli 1.2.B wniosku o dofinansowanie. W generatorze wniosków po uzupełnieniu kolumny z wartością netto wskazuje się odpowiednią stawkę VAT. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy stawką 0% VAT, a zwolnieniem z podatku VAT. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług należy jako stawkę VAT wybrać pozycję „Bez VAT". Program generatora wniosków wpisze jako wartość brutto odpowiednią kwotę.


 26. Pyt.
  Jaka jest prawidłowa definicja przedsiębiorstwa?

  Odp.

  Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z 10 czerwca 2008r. przyjęto nową definicje przedsiębiorstwa, według której „Przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą".


 27. Pyt.
  Czy na poziomie składania wniosku konieczne jest dostarczenie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?

  Odp.

  Zaświadczenie Natura 2000 nie jest jednym z elementów warunkujących wydanie decyzji środowiskowej, więc można je uzyskać w późniejszym terminie. W związku z powyższym, brak przedmiotowego dokumentu nie dyskwalifikuje projektu, jeśli dostarczone zostanie oświadczenie, w którym beneficjent zobowiąże się do doniesienia brakującej dokumentacji, niezwłocznie po jej otrzymaniu, lecz nie później niż do dnia podpisania umowy o dofinansowanie, gdyż podpisanie umowy możliwe jest tylko z beneficjentem, którego projekt posiada pełną dokumentację.


 28. Pyt.
  Czy dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji przez gminę może być Wieloletni Plan Inwestycyjny, który nie jest załącznikiem do rocznej uchwały budżetowej gminy, ale stanowi odrębną uchwałę Rady Miejskiej?

  Odp.

  Wieloletni Plan Inwestycyjny może stanowić odrębną uchwałę podjętą przez Radę Miejską. Ważne jest, aby przedmiotowy dokument potwierdzał zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji, gdyż jest to jedno z uniwersalnych kryteriów formalnych - niezbędnych, aby wniosek mógł zostać przekazany do kolejnego etapu oceny.


 29. Pyt.
  Czy zamiast dokumentów potwierdzających uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu do wniosku można dołączyć oświadczenie z podpisami właścicieli działek?

  Odp.

  Tak, można dołączyć takie oświadczenie.


 30. Pyt.
  W oparciu o jakie dokumenty należy opracować ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ)?

  Odp.

  W oparciu o:

  1. Dyrektywę Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywę OOŚ)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko16 (rozporządzenie OOŚ)
  3. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  4. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z 3 czerwca 2008 r.

  Należy pamiętać, iż w trakcie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo ochrony środowiska, nad którą toczą się prace, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w wyżej wymienionych Wytycznych.


 31. Pyt.
  Jaki REGON należy wpisać w punkcie 2.2 wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy gmina posiada REGON gminy i REGON urzędu miasta i gminy?

  Odp.

  Należy wpisać REGON gminy.


 32. Pyt.
  Co zrobić w przypadku poniesienia wydatków niekwalifikowanych w latach wcześniejszych niż rok 2007? W tabeli „Planowane koszty w ramach projektu" pierwszym możliwym rokiem ponoszenia wydatków jest rok 2007.

  Odp.

  W takim przypadku należy wszystkie wydatki, także te wcześniejsze np. z 2006 r., wpisać razem w roku 2007 i dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, iż wydatki poniesione zostały w latach wcześniejszych.


 33. Pyt.
  W którym momencie powinien zostać spełniony warunek minimalnej kwoty dofinansowania?

  Odp.

  Warunek minimalnej kwoty dofinansowania musi być spełniony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Szacując wartość dofinansowania należy dokładnie przeanalizować wszystkie koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Jest to szczególnie istotne, z uwagi na możliwość pojawienia się w trakcie oceny formalnej bądź merytorycznej kategorii wydatków, które beneficjent będzie zobligowany zaliczyć do wydatków niekwalifikowanych, co może spowodować spadek wartości dofinansowania, a tym samym odrzucenie wniosku.


 34. Pyt.
  W jaki sposób prezentować dane na temat wskaźników produktów i rezultatów w punktach 3.8 i 3.9 wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Odp.

  Z uwagi na konieczność wykazania realizacji celów związanych z rozdysponowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wymogiem rozliczenia z realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przed Komisją Europejską beneficjenci zobowiązani są do monitorowania realizacji celów założonych w ramach projektów poprzez wskaźniki produktu i rezultatu.
  Wskaźniki produktu - (to, na co chcemy przeznaczyć środki z dotacji), odnoszą się do bezpośrednich, rzeczowych efektów podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków (np. długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej).
  Wskaźniki rezultatu - (cele, które zostają osiągnięte bezpośrednio w wyniku realizacji projektu) odpowiadające natychmiastowym efektom realizacji projektu mającym bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia danego projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu (np. przyrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do sieci kanalizacyjnej).

  W celu ułatwienia przygotowania wniosków pod kątem wskaźników produktów i rezultatów beneficjenci korzystają z „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl. Lista ta zawiera wskaźniki horyzontalne oraz wskaźniki obligatoryjne i pomocnicze, które na liście podzielone są na poszczególne działania/poddziałania oraz typy projektu.
  Dokładna prezentacja wskaźników znajduje się w zakładce Lista wskaźników produktów i rezultatów - prezentacja wskaźników


 35. Pyt.
  Czy uczelnia publiczna, aplikując o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 może skorzystać z możliwości udziału dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w wysokości 100% jako państwowa jednostka budżetowa?

  Odp.

  Nie. Uczelnia publiczna nie jest państwową jednostką budżetową. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in. jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz uczelnie publiczne. Jednostki sektora finansów publicznych mają w swoim statucie określone do jakiej kategorii sektora finansów publicznych się zaliczają (tj. czy są jednostką budżetową, uczelnią publiczną itd.). Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia ma osobowość prawną. Jednostki budżetowe, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, osobowości prawnej nie posiadają.


 36. Pyt.
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej spółka, której jedynym właścicielem jest gmina (100% udziałów), spełnia kryteria definicji małych i średnich przedsiębiorstw??

  Odp.

  Zgodnie z art. 3 ust. 4 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy. Przez pojęcie organu państwowego należy rozumieć podmioty prawa publicznego (Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego). W związku z tym z kategorii MŚP wyłączone będą np. jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe. Na stornie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: www.parp.gov.pl dostępny jest Kwalifikator MSP, którego zadaniem jest pomoc w określeniu czy firma należy do sektora MSP.

Liczba odwiedzin: 13638
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności