Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Interpretacje
RPO ›› Interpretacje i komentarze Instytucji Zarządzajacej RPO WO 2007-2013 ›› Interpretacje 
Interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 Nr 19/2012 z 10 grudnia 2012 r.
11 grudnia 2012
13 czerwca 2012
24 lutego 2012
24 lutego 2012
23 lutego 2012
1 lutego 2012
16 grudnia 2011
22 listopada 2011
25 lipca 2011
30 maja 2011
23 marca 2011
Dotycząca zasad zwrotu części dofinansowania w związku z otrzymaniem przez beneficjenta kary umownej od kontrahenta w wyniku postępowania sądowego w związku z realizacją projektów w ramach RPO WO 2007-2013
Zazwyczaj w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy beneficjent może domagać się od wykonawcy kary umownej. W sytuacji, gdy wykonawca zapłaci karę lub beneficjent dokona pomniejszenia wypłaconej wykonawcy kwoty wskazanej na fakturze o wysokość kary umownej, należy co do zasady pomniejszać kwotę poświadczonych wydatków kwalifikowalnych o wartość kary umownej. W sytuacji, gdy wykonawca nie zgadza się na zapłacenie kary umownej, beneficjent może się jej domagać w drodze postępowania sądowego.

Gdy sąd uzna za zasadne naliczenie przez beneficjenta kary umownej wykonawcy, beneficjent będzie dokonywał zwrotu dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do wysokości kary ustalonej w postępowaniu sądowym niezwłocznie po otrzymaniu kary od wykonawcy (nie później niż w ciągu 14 dni). Beneficjent może również wyrazić zgodę na pomniejszenie najbliższej płatności o kwotę zapłaconej kary.

W sytuacji niezwłocznego dokonania przez beneficjenta zwrotu środków (tj. w ciągu 14 dni od otrzymania kary od wykonawcy) w odpowiedniej wysokości, beneficjent zwraca wysokość kary umownej odpowiadającej dofinansowaniu bez odsetek jak dla zaległości podatkowych. Jeżeli beneficjent nie dokona zwrotu otrzymanej kary we wskazanym terminie IZ będzie domagać się zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych, liczonych od 15. dnia po dacie otrzymania przez beneficjenta zapłaconej przez wykonawcę kary umownej.

W przypadku, gdy wykonawca, zgodnie z wyrokiem sądu, będzie przekazywał należne płatności z tytułu kar umownych w ratach, beneficjent również ma możliwość dokonywania zwrotu dofinansowania w częściach odpowiadającym ratom. Jeżeli termin spłaty wykracza poza okres trwałości projektu beneficjent ma obowiązek dokonać zwrotu w pełnej kwocie (chociażby kara nie była w całości odzyskana) przed upływem okresu trwałości lub może wyrazić zgodę na potrącenie tej kwoty z płatności końcowej.

W sytuacji, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej wraz z odsetkami, cała kwota należności (kwota główna i odsetki) jest podstawą do wyliczenia kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi.

Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do IZ RPO WO 2007-2013 wyroku sądu (dotyczącego odzyskania kary umownej od wykonawcy) wraz z uzasadnieniem (jeżeli zostało sporządzone).
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 30179
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności