Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Listy ekspertów
RPO ›› Nabory wniosków ›› Listy ekspertów 
Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 o wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

Równocześnie z zapisów Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wynika, iż odwołania eksperta i skreślenia z Listy ekspertów dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego m.in. w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca pozyska informację o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji eksperta w sposób rzetelny i bezstronny.

W związku z zatrudnieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Pani Barbary Rzońcy - eksperta znajdującego się na Listach ekspertów w ramach: poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT, działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych oraz poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 18 września br. dokonał aktualizacji List ekspertów w ramach ww. działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.
W związku z zatrudnieniem pana Wojciecha Skawina w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zaistniała konieczność aktualizacji Listy ekspertów w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
11 kwietnia 2013 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Komisja Kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach działania 2.2 – Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

Propozycja Listy ekspertów dla ww. działania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 16 kwietnia 2013 r. Lista kandydatów, którzy zostali wpisani na Listę ekspertów w ramach przedmiotowego naboru dostępna jest poniżej oraz w zakładce Listy ekspertów.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 9 Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje wszystkich kandydatów, o wynikach oceny.

Lista ekspertów - 2.2 RPO WO 2007-2013 - II nabór
29 marca 2013 r. zakończona została procedura uzupełniającego naboru na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach działania 2.2 – Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Nadesłano 11 wniosków w ramach ww. działania RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej obejmującej sprawdzenie czy wniosek wpłynął w terminie oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji, komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

Dalsze informacje w sprawie kolejnych etapów dot. procedury wyboru ekspertów będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
ogłasza
nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

O wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:
 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
 2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie,
 3. w ramach której ekspert składa wniosek o wpis na Listę ekspertów;
 4. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 5. korzysta w pełni z praw publicznych;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 8. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Wyłączeniu z możliwości ubiegania się o wpisanie na listę ekspertów RPO WO 2007-2013 podlegają osoby, które zawodowo przygotowują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013Wniosek o wpis na Listę ekspertów powinien zawierać:
 1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
 4. zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów.
Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej, wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są poniżej:


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami
należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29.03.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7
45-081 Opole

z dopiskiem na kopercie „ekspert-nabór- tytuł poddziałania”.

Wnioski o wpis na Listę ekspertów przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-255.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
ogłasza
nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

O wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:
 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
 2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie,
 3. w ramach której ekspert składa wniosek o wpis na Listę ekspertów;
 4. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 5. korzysta w pełni z praw publicznych;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 8. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Wyłączeniu z możliwości ubiegania się o wpisanie na listę ekspertów RPO WO 2007-2013 podlegają osoby, które zawodowo przygotowują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013Wniosek o wpis na Listę ekspertów powinien zawierać:
 1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
 4. zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów.
Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej, wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są poniżej:


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami
należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 08.03.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7
45-081 Opole

z dopiskiem na kopercie „ekspert-nabór- tytuł poddziałania”.

Wnioski o wpis na Listę ekspertów przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-255.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 o wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013. Równocześnie zgodnie z zapisami § 11 pkt. 2 Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 odwołania eksperta i skreślenia z Listy ekspertów dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego m.in. w przypadku, gdy IZ/IP II pozyska informację o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji eksperta.

W związku z faktem, iż jeden z ekspertów z Listy ekspertów w ramach poddziałania 5.2.1 - Stacjonarna opieka medyczna oraz 5.2.2 - Ambulatoryjna opieka medyczna został powołany na członka Zarządu Województwa Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. ZWO dokonał skreślenia eksperta z Listy ekspertów w ramach ww. poddziałań.
W związku z trwającą oceną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zaistniała konieczność zaktualizowania listy ekspertów w ramach ww. poddziałania. W związku z powyższym z przedmiotowej listy został usunięty Pan Bronisław Weryński.
Zgodnie z zapisami § 10 REGULAMINU PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego może odwołać eksperta w przypadku złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Listy ekspertów.

W związku z pisemną rezygnacją Pana Piotra Bębenka z pełnienia funkcji eksperta w ramach RPO WO 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 22.02.2010 r. podjął decyzję o skreśleniu eksperta z Listy w ramach następujących poddziałań: 1.1.2 – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.3.1– Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, 1.3.2 – Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach, 1.4.1– Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorców oraz poddziałania 5.1.1 – Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.
1 lutego 2010 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 5.1.2 - Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

Propozycja Listy ekspertów dla ww. poddziałania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 02.02.2010 r


Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę ekspertów.

 • Wyniki naboru

 • 22 stycznia 2010 r. zakończona została procedura uzupełniającego naboru na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 5.1.2 – Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Nadesłano 7 wniosków w ramach ww. poddziałania RPO WO 2007-2013.

  Zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej obejmującej sprawdzenie czy wniosek wpłynął w terminie oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji, komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Informacje w sprawie kolejnych etapów dot. procedury wyboru ekspertów będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.


  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM
  OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
  ogłasza
  nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  O wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:
  1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
  2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie, w ramach której ekspert składa wniosek o wpis na Listę ekspertów;
  3. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  4. korzysta w pełni z praw publicznych;
  5. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  6. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
  7. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.
  Wniosek o wpis na Listę ekspertów powinien zawierać:
  1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
  4. zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów.
  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępne są poniżej.

 • Wzór kwestionariusza osobowego
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o bezstronności
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej • Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
  do 22.01.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole
  z dopiskiem na kopercie „ekspert-nabór- tytuł poddziałania”.


  Wnioski o wpis na Listę ekspertów przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-252.


  09 listopada 2009 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach działania 1.2 - Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja Listy ekspertów dla ww. działania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 10.11.2009 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę ekspertów.


  30 października 2009 r. zakończona została procedura uzupełniającego naboru na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach działania 1.2 - Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Nadesłano 16 wniosków w ramach ww. działania RPO WO 2007-2013.

  Zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej obejmującej sprawdzenie czy wniosek wpłynął w terminie oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Informacje dotyczące kolejnych etapów dot. procedury wyboru ekspertów będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.

  Zgodnie z zapisami § 10 REGULAMINU PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego może odwołać eksperta w przypadku złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Listy ekspertów.

  W związku z faktem, iż jeden z ekspertów w ramach poddziałania 1.1.2 – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach oraz jeden z ekspertów w ramach poddziałania 1.1.2 – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach i działania 1.2 – Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości złożyli pisemną prośbę o wykreślenie z Listy ekspertów, Zarząd Województwa Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2009 r. dokonał skreślenia ekspertów z Listy w ramach ww. działania/poddziałania.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
  ogłasza
  nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


  Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  O wpis na Listę ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:

  1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera,
  2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie, w ramach której ekspert składa wniosek o wpis na Listę ekspertów,
  3. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  4. korzysta w pełni z praw publicznych,
  5. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  7. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

  Wniosek o wpis na Listę ekspertów powinien zawierać:
  1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.),
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.


  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, a także Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej dostępne są poniżej.

 • Wzór kwestionariusza osobowego
 • Oświadczenie o bezstronności
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej

 • Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole

  z dopiskiem na kopercie „ekspert-nabór- tytuł poddziałania”.

  Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do instytucji) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-252.


  Zgodnie z zapisami § 10 REGULAMINU PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego może odwołać eksperta w przypadku złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Listy ekspertów.

  W związku z faktem, iż jeden z ekspertów z Listy ekspertów w ramach poddziałania 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz działania 5.3 – Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego złożył pisemną prośbę o wykreślenie z Listy ekspertów, Zarząd Województwa Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 12 października br. dokonał skreślenia eksperta z Listy w ramach ww. działania/poddziałania.


  10 lipca 2009 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałań 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja List ekspertów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 22 lipca 2009 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę, o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę ekspertów.
  30 czerwca 2009 r. , zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja List ekspertów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 14.07.2009 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę ekspertów.
  W związku ze zmianą brzmienia art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nastąpi przemianowanie dotychczas wybranych asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz ekspertów rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 na ekspertów w rozumieniu znowelizowanego art. 31 ustawy.

  Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 utworzy i będzie prowadziła bazę ekspertów. Wiąże się to z zamieszczeniem w centralnej bazie ekspertów następujących informacji:
  a) imię i nazwisko eksperta,
  b) dziedzina objęta programem operacyjnym, w której specjalizuje się ekspert,
  c) adres poczty elektronicznej eksperta.

  W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 11 ustawy, konieczne będzie uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody eksperta na zamieszczenie jego danych w bazie ekspertów IZ i centralnej bazie ekspertów oraz na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku, gdy ekspert nie wyraża zgody na zamieszczenie swoich danych w bazie IZ i centralnej bazie ekspertów, powinien wyrazić zgodę wyłącznie na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem przez niego funkcji eksperta.

  10 czerwca 2009 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 23.06.2009 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.

  4 czerwca 2009 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 9 czerwca 2009 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę, o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.

  30 kwietnia 2009 r. zakończona została procedura uzupełniającego naboru na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Nadesłano 107 wniosków w ramach ww. poddziałań RPO WO 2007-2013.

  Zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, obejmującej sprawdzenie czy wniosek wpłynął w terminie oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji, komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Informacje dotyczące kolejnych etapów dot. procedury wyboru asesorów będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

  ogłasza
  nabór na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Asesorzy zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 1.1.1 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.1.2 - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.3.1 – Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, 1.3.2 – Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz 1.4.1 - Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  O wpis na Listę asesorów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:

  1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
  2) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje poddziałanie, w ramach której asesor składa wniosek o wpis na Listę asesorów;
  3) posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  4) korzysta w pełni z praw publicznych;
  5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  6) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
  7) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

  Wniosek o wpis na Listę asesorów powinien zawierać:

  1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
  2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3) oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, a także Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej dostępne są poniżej.

 • Wzór kwestionariusza osobowego
 • Oświadczenie o bezstronności
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej

  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
  do 30.04.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole


  z dopiskiem na kopercie „asesorzy-nabór- tytuł poddziałania”.

  Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do instytucji) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-249.

 • W dniu 3 marca 2009 r. zakończona została procedura uzupełniającego naboru na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Nadesłano 94 wnioski w ramach ww. poddziałań RPO WO 2007-2013.

  Zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, obejmującej sprawdzenie, czy wniosek wpłynął w terminie oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji, komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Informacje dotyczące kolejnych etapów dot. procedury wyboru asesorów będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu każdego z etapów.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
  REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013


  ogłasza
  nabór na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Asesorzy zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


  O wpis na Listę asesorów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:

  1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;

  2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje poddziałanie, w ramach której asesor składa wniosek o wpis na Listę asesorów;

  3. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

  4. korzysta w pełni z praw publicznych;

  5. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

  6. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;

  7. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.


  Wniosek o wpis na Listę asesorów powinien zawierać:

  1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);

  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.


  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są poniżej:


 • Formularz kwestionariusza osobowego.doc
 • Oświadczenie o bezstronności.rtf
 • Oświadczenie o niekaralności.rtf
 • Regulamin Komisji oceniającej wnioski o wpis na Listę asesorów.pdf


  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2009 r. (decyduje data wpływu wniosku do instytucji) na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole  z dopiskiem na kopercie „asesorzy-nabór- tytuł poddziałania".

  Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do instytucji) pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-212.


 • Zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 o wpis na Listę asesorów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013. Równocześnie zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów odwołania asesora i skreślenia z Listy asesorów dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego m.in. w przypadku gdy IZ/IP II pozyska informację o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji asesora.
  W związku z faktem, iż jeden z asesorów z Listy asesorów w ramach poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz działania 5.3 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego został zatrudniony w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Zarząd Województwa Opolskiego, na posiedzeniu w dniu 29 grudnia br. dokonał skreślenia asesora z Listy w ramach ww. działania/poddziałania.

  W dniach od 04 do 05 grudnia br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych  w ramach poddziałania 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz działania 5.3 -  Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. działania/poddziałania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16.12.2008 r. 
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny. 
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.

  W dniu 27.08.2008 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja Listy asesorów dla ww. poddziałania została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 10.09.2008 r.
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę, o wynikach oceny.
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  W dniu 21 lipca br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach uzupełniającego naboru do poddziałania 5.2.1 - Stacjonarna opieka medyczna oraz 5.2.2 - Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22.07.2008 r.
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  W dniach od 17 do 27 czerwca 2008 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach działań/poddziałań 1.3.2, 1.4.2 oraz 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. działań/poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 08.07.2008 r.
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  Od 4 do 30 kwietnia 2008 r., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach działań/poddziałań  1.3.1, 2.1, 2.2, 3.1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 oraz 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 17.06.2008 r. 
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny. 
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  12 maja 2008 r. zakończona została procedura naboru na ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny/opinii projektów, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach dziedzin: Ochrona zasobów przyrodniczych, Infrastruktura kultury oraz Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

  Nadesłano 7 wniosków.
  W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej dokumentów aplikacyjnych złożonych w związku z ogłoszeniem w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na Listę Ekspertów Krajowych powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, które ukazało się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl oraz w Gazecie Wyborczej, niżej wymienieni kandydaci, spośród osób, które przystąpiły do rekrutacji, spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu:


  1. Krzysztof Malik - Opole
  2. Grażyna Piątek - Widzino
  3. Janusz Ochman - Zabrze
  4. Aneta Lotycz - Wrocław
  5. Marek Tukiendorf - Opole


  Jednocześnie ww. osoby zakwalifikowały się do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego i proszone są o zgłoszenie się w dniu 02 czerwca 2008 r. o godz. 10.30 w sali nr 1, znajdującej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek, w celu uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.


  Nieprzybycie w wyznaczonym terminie i miejscu, oznacza rezygnację z udziału w naborze.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (077) 54 16 212

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ogłasza
  nabór na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Asesorzy zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach poddziałania 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  O wpis na Listę asesorów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:
  1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
  2) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie/poddziałanie, w ramach której asesor składa wniosek o wpis na Listę asesorów;
  3) posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  4) korzysta w pełni z praw publicznych;
  5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  6) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
  7) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.
  Wniosek o wpis na Listę asesorów powinien zawierać:
  1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa
  w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
  2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3) oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl.
  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2008 r. (decyduje data wpływu wniosku do instytucji) na adres:
  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole
  z dopiskiem na kopercie „asesorzy-nabór- tytuł działania".
  Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do instytucji) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-212.

  W dniu 9 maja br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych  w ramach działania 3.2 - Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 20.05.2008 r. 
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny. 
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.
  Zgodnie z § 13 Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny/opinii projektów, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 15/2008 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego, po otrzymaniu od IZ RPO WO 2007-2013 proponowanej Listy Ekspertów wraz z rekomendacjami, w ciągu 7 dni od dnia powołania eksperta dokona wpisu na Listę Ekspertów, o czym poinformuje eksperta i IZ. Lista Ekspertów zostanie zamieszczona na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl.

  Zamieszczona Lista Ekspertów zawiera nw. informacje:
  a) imię i nazwisko eksperta,
  b) dziedzinę wraz z kategoriami interwencji, w ramach której ekspert został powołany,
  c) informację o stopniach lub tytułach naukowych albo innych stopniach lub tytułach uzyskanych przez eksperta w określonej dziedzinie,
  d) informację, przez którą IZ został wybrany ekspert,
  e) okres, na który ekspert został powołany,
  f) datę wpisu na listę ekspertów,
  g) adres eksperta do korespondencji.

  W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę osób, które zostały rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do wpisania na Listę Ekspertów a następnie w dniu 18 kwietnia 2008 r. zostały powołane do pełnienia funkcji eksperta w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

 • Lista osób, które zostały powołane do pełnienia funkcji eksperta na podstawie rekomendacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym • W dniu 4 kwietnia br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych  w ramach poddziałania 1.4.1 - Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28.04.2008 r. 
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny. 
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  W dniu 8 oraz 15 kwietnia br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałań 3.1.1 -  Drogi regionalne, 5.1.1 - Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej oraz 6.2 - Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.
  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22.04.2008 r. 
  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny. 
  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  W dniach od 3 do 4 kwietnia br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałań 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.1.2 - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach oraz 1.2 - Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy. Podczas przeprowadzonej weryfikacji, z powodu nie spełnienia przez kandydatów określonych wymogów, żaden z kandydatów nie został wpisany na Listę asesorów w ramach poddziałania 1.1.1.

  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 15.04.2008 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.
  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.


  W dniu 28 marca 2008 r. zakończona została procedura naboru na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działań/poddziałań wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.

  Nadesłano 133 wnioski do wszystkich działań/poddziałań w ramach RPO WO 2007-2013.

  W dniu 2 kwietnia br., zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach poddziałań 5.2.1 oraz 5.2.2 RPO WO 2007-2013 pod kątem spełniania warunków dotyczących wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy.

  Propozycja List asesorów dla ww. poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 08.04.2008 r.

  Jednocześnie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 poinformuje kandydatów, którzy zostali wpisani na listę o wynikach oceny.

  Upowszechnienie ww. informacji traktuje się za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o nie wpisaniu ich na Listę asesorów.

  Informacje dotyczące List asesorów w ramach pozostałych działań/poddziałań będą publikowane sukcesywnie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej i akceptacji List asesorów przez Zarząd Województwa Opolskiego.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013


  ogłasza
  nabór na asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


  Asesorzy zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.2 - Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  O wpis na Listę asesorów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz łącznie spełnia poniższe warunki:

  1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem magistra lub inżyniera;
  2. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, która obejmuje działanie/poddziałanie, w ramach której asesor składa wniosek o wpis na Listę asesorów;
  3. posiada wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  4. korzysta w pełni z praw publicznych;
  5. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  6. nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
  7. złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.
  Wniosek o wpis na Listę asesorów powinien zawierać:

  1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.);
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.
  Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl.

  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2008 r. (decyduje data wpływu wniosku do instytucji) na adres:

  Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Ostrówek 5-7
  45-081 Opole


  z dopiskiem na kopercie „asesorzy-nabór- tytuł działania".

  Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr
  tel.: (077) 54-16-208.


  Załączniki:
  Pliki do pobrania:
  LISTA EKSPERTÓW - 1.1.1 (2 nabór)(PDF, 8.77 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.1.1 (3 nabór)(PDF, 9.66 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.1.2(PDF, 12.02 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.1.2 (2 nabór)(PDF, 11.1 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.1.2 (3 nabór)(PDF, 10.01 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.2(PDF, 9.63 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.2 (2 nabór)(PDF, 10.15 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.3.1(PDF, 10.59 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.3.1 (2 nabór)(PDF, 9.28 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.3.2(PDF, 55.48 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.3.2 (2 nabór)(PDF, 9.89 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.1(PDF, 9.57 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.1 (2 nabór)(PDF, 10.83 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.1 (3 nabór)(PDF, 9.52 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.2 (1 nabór)(PDF, 9.02 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.2 (2 nabór)(PDF, 9 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 1.4.2 (3 nabór)(PDF, 10.82 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 2.1,2.2(PDF, 17.89 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 2.2 (2 nabór)(PDF, 10.67 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 3.1.1(PDF, 2.17 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 3.1.2(PDF, 8.44 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 3.2(PDF, 10.75 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4(PDF, 19.94 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.1.1(PDF, 10.82 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.1.2(PDF, 8 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.1.2 (3 nabór)(PDF, 8.96 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.1.2 (4 nabór) (PDF, 8.79 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.2.1(PDF, 2.27 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.2.1 (2 nabór)(PDF, 2.25 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.2.2(PDF, 2.07 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.2.2 (2 nabór)(PDF, 2.24 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.3(PDF, 8.9 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 5.3 (2 nabór)(PDF, 2.21 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 6.1(PDF, 8.29 kB)
  LISTA EKSPERTÓW - 6.2(PDF, 8.14 kB)

  Liczba odwiedzin: 21761
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności