Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Najczęściej popełniane błedy i nieprawidłowości w realizacji projektu
RPO ›› Opracowania Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 ›› Najczęściej popełniane błedy i nieprawidłowości w realizacji projektu 
Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w realizacji projektu:
 1. Załączanie przez Beneficjentów do dokumentacji projektów:
  • nieprawdziwych dokumentów,
  • dokumentów potwierdzających nieprawdę,
  • nieprawdziwych oświadczeń (dotyczy m.in. protokołu odbioru robót/dostaw/usług, faktur/dowodów księgowych, potwierdzeń dokonania przelewu, ofert, wycen, kosztorysów).
 2. Nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień np.:
  • nieprawidłowy wybór trybu,
  • niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia,
  • celowe dzielenie zamówienie na kilka mniejszych w celu uniknięcia konieczności stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
  • brak spójności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ i załącznikami do SIWZ,
  • wybór oferty z rażącym naruszeniem ustawy,
  • roboty dodatkowe zlecane z pominięciem lub naruszeniem Prawa Zamówień Publicznych,
  • roboty dodatkowe deklarowane jako zamienne,
  • brak zapewnienia porównywalności ofert,
  • naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówienia poprzez:
   • postawienie wymogu wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
   • nieuprawnione ograniczenie konsorcjum, podwykonawstwa;
   • brak publikacji w BZP/DUUE informacji o przedłużeniu terminu składania ofert;
   • brak zamieszczenia informacji o tym jak oferenci z zagranicy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu;
   • żądanie polisy ubezpieczenia OC osoby wykonującej samodzielne techniczne funkcje w budownictwie;
   • żądanie tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego;
   • żądanie uprawnień osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie zawężonych do określonych terenów (np. PKP);
   • zamieszczanie w SIWZ lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia parametrów, cech i warunków utrudniających uczciwą konkurencję albo mających na celu wybór konkretnego wykonawcy lub produktu.
  • niezgodność zapisów w SIWZ z umową zawartą z wykonawcą,
  • brak wszystkich ustawowo wymaganych informacji w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Możliwy do odzyskania/odliczenia podatek VAT poniesiony przez Beneficjentów w związku z realizowaną inwestycją przedstawiany jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność.
 4. Nieujawniane przez Beneficjenta przychody związane z realizacją projektu.
 5. Przedstawianie do refundacji wydatków Beneficjenta, które są niekwalifikowalne np.:
  • nie są związane z realizacją projektu;
  • nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie;
  • poniesionych niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (np. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote).
 6. Przedstawienie do refundacji wydatków sfinansowanych z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych.
 7. Błędy w ewidencji i dokumentacji księgowej projektu.
  • brak wyodrębnionej ewidencji księgowej do rozliczania projektu,
  • brak wymaganych opisów na dokumentach księgowych,
  • dokonywanie weryfikacji dokumentów księgowych przez nieuprawnione osoby,
  • błędy w dekretacjach księgowych,
  • błędy w wystawianych dokumentach wewnętrznych (np. OT – przyjęcie środka trwałego).
 8. Błędy w zakresie informacji i promocji projektu.
  • brak informacji o fakcie, iż realizowane przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013,
  • stosowanie logotypów niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi,
  • błędy na tablicach informacyjnych w zakresie informacji na temat wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WO 2007-2013.

 • Lista nieprawidłowości stwierdzonych przez audytorów Instytucji Audytującej podczas kontroli dotyczących zamówień publicznych oraz innych niezwiązanych z zamówieniami publicznymi

 • Pismo nr DKF-IV-8121-76-GB/10 z 24 lipca 2010 r. w sprawie wyników kontroli Instytucji Audytowej w Programach Operacyjnych
 • Pismo nr DKR-VI-b2610-172-MT/10 z dnia 4 sierpnia 2010 w sprawie rekomendacji dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne
 • Pismo nr DKR-IV-82630-JB/EŚ/10 z dnia 7 września 2010 w sprawie uchybień w procedurze udzielania zamówień publicznych.
 • Przykładowa lista sprawdzająca zamówienia publiczne
 • Korekty finasowe związane z naruszeniem PZP. Audyt Komisjki Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 opracowała wg stanu na I kwartał 2013 r. dokument pn. Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w ramach RPO WO 2007-2013 (wg stanu na I kwartał 2013 r.). Dokument zawiera informacje nt.:
   ­
  • systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WO 2007-2013,
  • ­
  • liczby i wartości nieprawidłowości wykrytych przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia,
  • ­
  • typów nieprawidłowości wykrytych w trakcie wdrażania Programu.
  Pliki do pobrania:
  Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowosci w ramach RPO WO 2007-2013 (wg stanu na I kwartał 2013r.)(PDF, 457.71 kB)

  Liczba odwiedzin: 12994
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności