Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Lista wskaźników produktu i rezultatu - definicje
RPO ›› Przygotowanie wniosku ›› Lista wskaźników produktu i rezultatu - definicje 
4 marca 2010 r. weszły w życie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, zmieniające wskaźniki kluczowe zawarte w KSI (SIMIK 07-13).
W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca (UMWO) wraz z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (OCRG) dokonała aktualizacji definicji.
Zmienione definicje zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 maja 2010 r.

Informacje ogólne

W ramach RPO WO 2007-2013 występują wskaźniki produktów i rezultatów na poziomie:

 • Programu Operacyjnego;
 • Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013;
 • działań i poddziałań Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013;
 • projektów.

  Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 dla wskaźników na poziomie Programu Operacyjnego, Osi priorytetowych oraz działań i poddziałań zaprogramowała wartości docelowe, które zakłada, że zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z programu. Wartości te, zawarte w RPO WO 2007-2013 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Dane dotyczące realizowanych wskaźników pochodzić będą od beneficjentów, którzy na etapie składanego projektu deklarują wartość, jaką zamierzają osiągnąć dla wybranych wskaźników produktu i rezultatu. Beneficjent zobowiązany jest do wyboru i określenia wartości wskaźników zestawionych na Liście wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Liście). Na Liście znajdują się wskaźniki dla poszczególnych działań/poddziałań ze wskazaniem statusu wskaźnika, tj. jego obligatoryjności. Zasady wypełniania tabel wskaźnikowych we wniosku o dofinansowanie określone zostały w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach procedury konkursowej - Załączniku nr 2 do Vademecum.

  Definicje wskaźników produktu i rezultatu

  Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 w celu osiągnięcia jednolitego sposobu traktowania wskaźników przez beneficjentów podjęła pracę nad stworzeniem definicji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu.
  W lutym 2009 r. zostały zakończone prace nad opracowaniem definicji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu odnośnie działań/poddziałań realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.
  Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego toczą się prace nad aktualizacją listy wskaźników kluczowych oraz definicjami tych wskaźników. Może to spowodować konieczność wprowadzenia zmian we wskaźnikach RPO WO 2007-2013.

  Pliki dostępne poniżej przedstawiają definicje wskaźników produktów i rezultatu.


 • Archiwum aktualizacji


  Poniżej zamieszczamy definicje w podziale na Osie.
  Pliki do pobrania:
  Definicje wskaźników - Oś 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu(PDF, 152.74 kB)
  Definicje wskaźników - Oś 2 Społeczeństwo informacyjne(PDF, 77.25 kB)
  Definicje wskaźników - Oś 3 Transport(PDF, 91.6 kB)
  Definicje wskaźników - Oś 4 Ochrona środowiska(PDF, 124.97 kB)
  Definicje wskaźników - Oś 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe(PDF, 86.79 kB)
  Definicje wskaźników - Oś 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych(PDF, 47.75 kB)

  Liczba odwiedzin: 16788
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności