Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 1.4.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 1.4.2 
Uprzejmie informujemy, iż 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5051/2014 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Tabela nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie III 4 024 186,02


Źródło: Uchwała ZWO nr 5051/2014 z dnia 20 maja 2014 r.


Dwa projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5051/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 13 maja 2014 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się lista projektów, które w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Fundacja „Merkury” Czarownice z Nysy – produktem ponadregionalnym w nowoczesnej oprawie turystyczno-rekreacyjnej 630 105,00
2. Brzeskie Centrum Kultury Kwitnący zakątek Opolszczyzny. „Brzeski Serial Turystyczny” 1 100 566,41
2. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie III 4 340 259,00

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


17 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Spośród 3 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 7 251 597,07 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 070 930,41 PLN.
7 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 290 647,07 PLN z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 102 461,64 PLN.
3 marca 2014 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013 w zakresie realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 17 lutego do 3 marca 2014 r., w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 3 wnioski, których wartość wynosi 7 293 107,07 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 6 104 429,42 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż 21 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4555/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4211/2013 z dnia 22 października 2013 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Miasto Opole W Opolu wszystko gra 1 118 711,39
Źródło: Uchwała ZWO nr 4555/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4211/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik Promocja Twierdzy Nysa – wielokulturowego produktu turystycznego. 571 966,65
Źródło: Uchwała ZWO nr 4211/2013 z dnia 22 października 2013 r.
Uprzejmie informujemy, iż 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4091/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie II 3 380 000,00
2. Województwo Opolskie Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin 697 000,00
Źródło: Uchwała ZWO nr 4091/2013 z dnia 10 września 2013 r.

Dwa projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4091/2013 z dnia 10 września 2013 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuję, iż 3 września 2013 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia 4 wnioski uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Nyski Dom Kultury im.Wandy Pawlik Promocja Twierdzy Nysa – wielokulturowego produktu turystycznego 610 385,00
2. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie II 3 380 000,00
3. Województwo Opolskie Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin 697 000,00
4. Miasto Opole W Opolu wszystko gra 1 391 024,99

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


3 września 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Pozytywnie oceniono 4 wnioski, które skierowano do oceny merytorycznej II stopnia.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 418 599,99 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 6 078 409,99 PLN.
15 sierpnia 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie, z których 4 oceniono pozytywnie pod względem formalnym, natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 418 599,99 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 6 078 409,99 PLN.
1 lipca 2013 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013 w zakresie realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 17 czerwca do 1 lipca 2013 r., w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 6 wniosków, których całkowita wartość wynosi 10 410 298,18 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 8 356 185,74 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3844/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 2479/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej Uchwałą nr 2649/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr 2752/2012 z dnia 19 września 2012 r.

Tab. nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Nysa FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle 1 154 355,25
Źródło: Uchwała ZWO nr 3844/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Uprzejmie informujemy, iż 29 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3616/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 2827/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 3234/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r., Uchwałą nr 3241/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r., Uchwałą nr 4258/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r., Uchwałą nr 4975/2010 z dnia 14 maja 2010 r., Uchwałą nr 5153/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Paczków Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie 1 982 406,99
2. Gmina Ujazd Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej 2 359 845,26
3. Gmina Głuchołazy Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach 5 583 353,70
Źródło: Uchwała ZWO nr 3616/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Uprzejmie informujemy, iż 19 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2752/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2479/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą nr 2649/2012 z 21 sierpnia 2012 r.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie 2 499 999,99

Uprzejmie informujemy, iż 21 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2649/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2479/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie 2 360 882,34

Uprzejmie informujemy, iż 11 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2479/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie 2 499 999,99
Jeden projekt znajduje się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2479/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.


Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 25 czerwca 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia 2 wnioski uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Opolskie kwitnące muzycznie 2 499 999,99
2. Gmina Nysa FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle 1 154 355,25

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


20 czerwca 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pozytywnie oceniono 2 wnioski, które skierowano do oceny merytorycznej II stopnia.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 4 413 241,46 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 3 654 355,24 PLN.
7 maja 2012 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 23 kwietnia do 7 maja 2012 r., w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 2 wnioski, których wartość wynosi 4 413 241,46 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 3 654 355,24 PLN).

W dniu 29 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 149/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR
1. Województwo Opolskie „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" 15 120 829,59 PLN

21 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu indywidualnego pn. „Moszna Zamek –Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” złożonego przez beneficjenta Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” 15 120 829,59

20 grudnia 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu indywidualnego pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”, złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 43 143 582,14 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 15 120 829,59 PLN, co stanowi 42,50% kosztów kwalifikowanych projektu.
12 listopada 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”. Koszt całkowity projektu wynosi 42 126 512,64 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 17 789 211,22 PLN, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oszczędności poprzetargowych jakie pozostały w ramach I naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5153/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2827/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 3234/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r., Uchwałą nr 3241 z dnia 27 kwietnia 2009 r., Uchwałą nr 4258/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r., Uchwałą nr 4975/2010 z dnia 14 maja 2010 r.

Lp.Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania projektu ze środków EFRR (PLN)
1 Gmina Zdzieszowice Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach 2 822 372,02


Uprzejmie informujemy, iż ze względu na oszczędności poprzetargowe jakie powstały w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4258/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Jemielnica Zagospodarowanie stawów wraz z infrastruktura towarzysząca w miejscowości Jemielnica 3 732 410,50
1. Gmina Głogówek Budowa kapieliska gminnego w Głogówku 1 100 416,94

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4201/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013, pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”, którego beneficjentem jest Miasto Opole.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Całkowita wartość
projektu
PLN
Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Miasto Opole „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Miasta Opola poprzez zagospodarowanie
terenów wzdłuż Odry”
24 999 189,86 9 119 704,46


W dniu 26.10.2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej I stopnia projektu kluczowego złożonego przez beneficjenta Miasto Opole w ramach poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Ocena merytoryczna I stopnia zostaje przedłużona do dnia 07.12.2009 r.


Informujemy, iż 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3390/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich", którego beneficjentem jest Gmina Prudnik.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie (PLN)
1.
Gmina Prudnik
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza
„Gór Opawskich"
15 462 462,18
5 056 825,50

19 maja 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich" złożonego przez beneficjenta Gminę Prudnik, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR
1.
Gmina Prudnik
„Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza
„Gór Opawskich"
5 056 825,50

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3234/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie (PLN)
1
Gmina Olesno
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie
15 614 255,93
3 015 210,81
2
Gmina Kędzierzyn-Koźle
Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II
1 692 418,12
1 167 768,50
3
Gmina Miasto Brzeg
Regionalne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem
31 399 028,34
11 650 289,20
4
Gmina Lubsza
Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy
4 639 777,71
3 835 709,06
5
Gmina Tarnów Opolski
Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim
5 443 506,36
2 172 516,04
6
Gmina Polska Cerekiew
Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I
16 831 126,22
4 311 880,21

27 kwietnia 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich", złożonego przez Gminę Prudnik, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 15 462 462,18 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 5 655 226, 94 PLN.

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3120/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Gmina Zawadzkie.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie
(PLN)
Gmina Zawadzkie
Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi"
16 547 301,86
10 026 783,33

11 marca 2009 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich". Koszt całkowity projektu wynosi 15 462 462,21 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 655 492,80 PLN, co stanowi 36,58% wartości projektu.

19 lutego 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi" złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 16 547 301,86 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 10 026 783,33 PLN.

31 stycznia 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi", który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Kwota projektu wynosi 16 547 301,86 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 10 074 930,59 PLN.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 20 stycznia 2009 r. Uchwałą nr 2827/2009 podjął ostateczną decyzję o wyborze do dofinansowania 8 projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny:
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie
Gmina Strzelce
Opolskie
Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach
Opolskich - etap I
16 784 381,02
5 589 352,12
Gmina Namysłów
Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - etap II
5 747 597,82
2 747 672,12
Gmina Kietrz
Kryta pływalnia w Kietrzu przy ul. Kościuszki (nr ewidencyjny działki 1683/1, 1683/2)
9 267 087,89
3 714 705,34
Gmina Krapkowice
Budowa lodowiska całorocznego w Krapkowicach przy ul. Azalii dz. nr 60/9
1 227 100,01
484 529,79
Gmina Niemodlin
Budowa hali widowiskowo-sportowej
W Niemodlinie
7 023 240,24
3 436 986,98
Miasto Opole
Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu
17 171 740,00
4 116 883,91
Gmina Kluczbork
Wojewódzki Kampus Sportowo - Rekreacyjny "STOBRAWA"
11 289 537,68
4 562 083,67
Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna w Opolu
Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej
469 860,60
399 334,52

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 2827/2009.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie PLN
Gmina Strzelce Opolskie
Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich -etap I
16 784 381,02
5 589 352,12
Gmina Namysłów
Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - etap II
5 747 597,82
2 747 672,12
Gmina Kietrz
Kryta pływalnia w Kietrzu przy ul. Kościuszki (nr ewidencyjny działki 1683/1, 1683/2)
9 267 087,89
3 714 705,34
Gmina Krapkowice
Budowa lodowiska całorocznego w Krapkowicach przy ul. Azalii dz. nr 60/9
1 227 100,01
484 529,79
Gmina Niemodlin
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie
7 023 240,24
3 436 986,98
Gmina Kędzierzyn-Koźle
Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II
1 692 418,12
1 167 768,50
Gmina Olesno
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie
15 614 255,93
3 015 210,81
Gmina Miasto Brzeg
Regionalne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem
31 399 028,34
11 650 289,20
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Rozbudowa, przebudowa Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Nysie
21 560 671,92
4 643 587,40
Gmina Lubsza
Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy
4 639 777,71
3 835 709,06
Gmina Tarnów Opolski
Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim
5 443 506,36
2 172 516,04
Gmina Jemielnica
Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica
4391071,18
3732410,50
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu
Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej
469 860,60
399 334,52
Gmina Paczków
„Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie"
2 551 763,59
2 168 999,05
Gmina Kluczbork
Wojewódzki Kampus Sportowo - Rekreacyjny "STOBRAWA"
11 289 537,68
4 562 083,67
Gmina Polska Cerekiew
Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I
16 831 126,22
6 824 755,00
Miasto Opole
Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu
17 171 740,00
4 116 883,91
Gmina Ujazd
Modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury towarzyszacej
4 214 094,42
2 359 845,26
Powiat Nyski
Centrum Rekreacji i Wypoczynku Gór Opawskich w Pokrzywnej
1 916 841,72
1 459 485,46
Gmina Głogówek
Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku
4 469 605,78
2 234 802,89
Gmina Głuchołazy
Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach
9 992 308,99
7 212 503,01

12 grudnia 2008 r. do IZ RPO WO 2007 - 2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi". Koszt całkowity projektu wynosi 16 547 301,86 PLN natomiast dofinansowanie 10 187 619,19 PLN co stanowi 61.57% wartości projektu. Ze względu na specyfikę projektu kluczowego złożonego przez beneficjenta Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek oraz Gminę Kolonowskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013, istnieje konieczność przedłużenia oceny formalnej. Ocena formalna wniosku zostaje przedłużona do dnia 31.01.2009 r.
14 listopada 2008 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 24 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 210 031 454,79 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 88 819 376,93 PLN, co stanowi 393,45 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
15 października 2008 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 26 złożonych wniosków, 24 wnioski zostały ocenione pozytywnie, natomiast 2 wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 210 031 454,82 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 89 453 478,39 PLN, co stanowi 396,27 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007-2013.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych wpłynęło 26 wniosków o wartości ponad 217,49 mln PLN. Kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 103,5 mln PLN.

Liczba odwiedzin: 3895
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności