Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 3.1.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 3.1.1 
22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1855/2016 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

Tab.1. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu
w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km
28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia
Popielowska”
2 259 842,26
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwały ZWO w sprawie wyboru do dofinansowania
4 marca 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.

Zgłoszony w ramach VIII naboru procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 ww. projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.

Całkowita wartość projektu: 2 662 327,96 PLN
Wnioskowane dofinansowania z EFRR: 2 259 842,26 PLN.
2 marca 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.
Zgłoszony w ramach VIII naboru procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 ww. projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Całkowita wartość projektu: 2 662 327,96 PLN
Wnioskowane dofinansowania z EFRR: 2 259 842,26PLN.


28 stycznia 2016 r. zakończył się VIII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 stycznia do 28 stycznia 2016 r., do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynął 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 2 662 327,96 PLN, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 2 259 842,26PLN. Zakończenie VIII naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

28 stycznia 2016 r. zakończył się VIII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 stycznia do 28 stycznia 2016 r., do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynął 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 2 662 327,96 PLN, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 2 259 842,26PLN.


Uprzejmie informujemy, iż 27 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 557/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 2397/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 2474/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

Zmiana polegała na usunięciu listy rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, utworzonej w ramach V naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne. Z procesu oceny i wyboru do dofinansowania został wycofany projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Żerkowice od km 13+947 do km 15+599”, który dotychczas znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Natomiast projekt znajdujący się na drugim, a tym samym ostatnim miejscu listy rezerwowej został wybrany do dofinansowania. Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach V naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Miasto Opole Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu 1 318 286,871 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4143/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 29+550 – 32+000 oraz 32+500 – 34+500” 4 420 000,00
2. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad – Chudoba w km 7+200 – 8+250 i 8+350 – 9+200 oraz w m. Łowoszów w km 13+295 – 14+300” 3 055 338,60
3. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w km 9+200 do km 11+200 na odcinku Chudoba-Wędrynia” 2 800 750,00


25 września 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VII naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad-Chudoba w km 7+200 – 8+250 i 8+350 – 9+200 oraz w m. Łowoszów w km 13+295 – 14+300” 3 055 338,60
2. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 29+550 – 32+000 oraz 32+500 – 34+500” 4 420 000,00
3. Województwo Opolskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w km 9+200 do km 11+200 na odcinku Chudoba-Wędrynia” 2 800 750,00
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
5 września 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektów wynosi 12 089 516,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 10 276 088,60 PLN.
22 lipca 2013 r. zakończył się VII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o VII naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 08 lipca do 22 lipca 2013 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 3 wnioski, których całkowita wartość wynosi 12 089 516,00 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 10 276 088,60 PLN.
18 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3797/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23 4 741 725,00

29 kwietnia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23” złożonego przez Województwo Opolskie.
Zgłoszony w ramach procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 ww. projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.

Całkowita wartość projektu: 5 582 500,00 PLN
Wnioskowane dofinansowania z EFRR: 4 741 725,00 PLN
12 kwietnia 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23”, złożonego w ramach procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 582 500,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 4 741 725,00 PLN.
11 marca 2013 r. zakończył się VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
W odpowiedzi na ogłoszenie o VI naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 25 lutego do 11 marca 2013 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynął 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 5 582 500,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 4 741 725,00 PLN.
22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3221/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 3020/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013


Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 13 809 993,57

źródło: Uchwała ZWO nr 3221/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.

Zmiana uchwały była podyktowana zmniejszeniem wartości całkowitej projektu w wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wyłonienie głównego wykonawcy inwestycji.
5 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3020/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013


Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 26 442 312,34


źródło: Uchwała ZWO nr 3020/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.


26 listopada 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 26 442 312,34

8 listopada 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 65 402 701,82 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 442 312,34 PLN, co stanowi 40,43 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
15 października 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Koszt całkowity projektu wynosi 65 402 701,82 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 442 312,34 PLN, co stanowi 40,43 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Uprzejmie informujemy, iż 11 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2474/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2397/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach V naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin 32 300 000,00 0,00

Uprzejmie informuje, iż w dniu 03 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisała z beneficjentem Miastem Opole umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu ujętego w Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) w Opolu 27 020 015,69

Uprzejmie informujemy, iż 19 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2397/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała od km 43+368 do km 45+210 3 825 000,00
2. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960 4 250 000,00
3. Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno – Bodzanowice w km 20+220-20+560,20+860-21+480,24+000-24+400, 26+100-26+350,33+600-33+900 3 825 000,00
4. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 (na odcinku Nowy Wachów – Kocury), 15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry – Pietraszów) 13 600 000,00
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 2397/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 13 czerwca 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 7 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960 4 250 000,00
2. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin 32 300 000,00
3. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała od km 43+368 do km 45+210 3 825 000,00
3. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 (na odcinku Nowy Wachów – Kocury), 15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry – Pietraszów) 13 600 000,00
4. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 (na odcinku Nowy Wachów – Kocury), 15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry – Pietraszów) 13 600 000,00
5. Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno – Bodzanowice w km 20+220-20+560,20+860-21+480,24+000-24+400, 26+100-26+350,33+600-33+900 3 825 000,00
6. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Żerkowice od km 13+947 do km15+599 4 675 000,00
7. Miasto Opole Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu 21 023 336,71

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


Dnia 11 maja 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 100 022 708,14 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 019 301,91 PLN.
13 kwietnia 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie wnioski złożone w ramach konkursu przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 100 022 708,14 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 85 019 301,91 PLN.
29 lutego 2012 r. zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o V naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 15 do 29 lutego 2012 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 100 022 708,14 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 85 019 301,91 PLN).
6 października 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1282/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików 21 140 000 1 934 310

27 września 2011 r. zakończono pozytywnie ocenę merytoryczną I i II stopnia projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego przez Województwo Opolskie do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 21 140 200,00 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1 934 310,00 PLN.
26 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1244/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5758/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do poddziałania 3.1.1. – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałą 5836/2010 z dnia 15 listopada 2010 r., uchwałą nr 79/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr 875/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.<br>
Zmiana polegała na usunięciu listy rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, utworzonej w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne. Z procesu oceny i wyboru do dofinansowania został wycofany projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego”, który dotychczas jako jedyny znajdował się na ww. liście rezerwowej.
9 września 2011 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Koszt całkowity projektu wynosi 21 140 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1 934 310,00 PLN, co stanowi 9,15 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
28 lipca 2011 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików”. Koszt całkowity projektu wynosi 21 140 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 934 310,00 zł, co stanowi 9,15 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Uprzejmie informujemy, iż 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 875/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5758/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do poddziałania 3.1.1. – Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałą 5836/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 79/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO na lata 2007-2013.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 5 133 074,31
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej.
21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 98/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I 32 987 000,00 27 880 612,40

18 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
18 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Uprzejmie informujemy, iż 17 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 79/2010 zmieniającą uchwałę nr 5758/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą 5836/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr416 w m. Pietna od km 1+144 do km 3+893 10 773 000,00

16 grudnia 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I”, złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
8 grudnia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn.. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap I”. Koszt całkowity projektu wynosi 32 987 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 880 612,40 PLN, co stanowi 84,52% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Uprzejmie informujemy, iż 15 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5836/2010 zmieniającą uchwałę nr 5758/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów - Mnichus 8 500 000,00

29 października 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5758/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do poddziałania 3.1.1. - Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 396 W KM 8+970 DO 11+380 NA ODC. PRZECZÓW - MIKOWICE 5 247 220,00
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej

23 października 2010 r. zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 86 173 200,00 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 70 244 393,74 PLN.

Równocześnie w tym samym dniu zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ww. procedury konkursowej. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odc. Przeczów-Mikowice 5 247 220,00
2. Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 13+982 do km 16+698 na odc. Krapkowice - Steblów 6 800 000,00
3. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów - Mnichus 8 500 000,00
4. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr416 w m. Pietna od km 1+144 do km 3+893 11 900 000,00
5. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego 10 200 000,00
6. Województwo Opolskie Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 27 597 173,74

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


22 października 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 6 złożonych wniosków wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 86 173 200,00 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 70 244 393,74 PLN.

15 października 2010 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 1 do 15 października 2010 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 6 wniosków, których łączna wartość wynosi 86 173 200,00 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 73 247 220,00 PLN).
7 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5559/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5204/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Z uwagi na zwiększenie alokacji na poddziałanie 3.1.1. Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach III naboru wniosków zaistniała możliwość dofinansowania z listy rezerwowej następujących projektów.
Lista dofinansowania z listy rezerwowej (PDF, 166.88 kB)
28 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5204/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z zakresu ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu „Skuteczność w działaniu- zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej” 749 933,39
2.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków transportu dla PSP w Kluczborku 199 367,50

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 5204/2010.
15 czerwca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu „Skuteczność w działaniu- zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej” 749 933,39
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi Zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wraz z wyposażeniem ratownictwa technicznego 597 086,51
3.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków transportu dla PSP w Kluczborku 199 367,50
4.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla KP PSP w Strzelcach Opolskich 706 219,99
5.
OSP Wysoka Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej 565 768,50
6.
Gmina Krapkowice Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp w Rogowie opolskim 622 200,00
7.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Bezpieczne drogi Opolszczyzny 139 999,99
8.
Ochotnicza Straż Pożarna Szemrowice Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych 749 147,50

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


8 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5097/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1.
Wojeództwo Opolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II
28 863 000,00 24 395 007,60

8 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5096/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1.
Wojeództwo Opolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760
36 075 000,00 30 490 590,00

27 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 8 złożonych wniosków pozytywnie oceniono 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 5 016 368,70 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 329 723,38 PLN co stanowi 374,7% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
18 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
17 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
17 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 zł PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
11 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4942/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1.
Wojeództwo Opolskie
„„Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17”
48 435 000,00 40 937 262,00

7 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
7 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na specyfikę złożonych projektów w ramach III naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof, IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny formalnej do 27 maja 2010 r.

Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny formalnej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w w/w sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 77 54 16 208 lub 209

6 maja 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17” złożonego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu
21 kwietnia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II”. Koszt całkowity projektu wynosi 28 863 000,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 395 007,60 zł, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

31 marca 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760”. Koszt całkowity projektu wynosi 36 075 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 490 590,00 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
31 marca 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17”. Koszt całkowity projektu wynosi 48 435 000,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 937 262,00 PLN, co stanowi 84,52 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
29 marca 2010 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 z zakresu 4 rodzaju projektów tj. „Zakupu sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych”.

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 15 marca do 29 marca 2010 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 5 016 368,70 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 4 329 723,38 PLN).

Uprzejmie informujemy, iż 16 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4666/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do dofinansowania w ramach II naboru projektów do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40 8 500 000,00
2 Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów 4 250 000,00
3 Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie 7 650 000,00
4 Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza 25 500 000,00

5 marca 2010 r. zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 54 000 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 45 900 000,00 PLN.

Równocześnie w tym samym dniu zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ww. procedury konkursowej. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie 7 650 000,00
2. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza. 25 500 000,00
3. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40 8 500 000,00
4. Województwo Opolskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów 4 250 000,00
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
18 lutego 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 4 wnioski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 54 000 000,00 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 45 900 000,00 PLN, co stanowi 160,08 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,0705 z dnia 28 stycznia 2010 r.)
18 stycznia 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 4 stycznia do 18 stycznia 2010 r., w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 4 wnioski, których łączna wartość wynosi 54 000 000,00 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 45 900 000,00 PLN).


Informujemy, iż 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3391/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Pobierz: Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 (pdf)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

OGŁASZA

zmianę alokacji na nabór projektów złożonych w ramach poddziałania
3.1.1 Drogi regionalne


Instytucja Zarzadzająca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
zdecydowała o zwiększeniu alokacji na poddziałanie
3.1.1 Drogi regionalne
o kwotę 1 505 137,88 Euro1
dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru
ogłoszonego w dniu 6 lutego 2009 r. dla wskazanego poddziałania.


Środki te pochodzić będą:
­ - w kwocie 1 505 137,88 Euro1
z powstania oszczędności poprzetargowych
dla projektu kluczowego w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013.


Po zmianach łączna kwota alokacji w ramach
RPO WO 2007-2013
poddziałania 3.1.1 – Drogi regionalne
wynosi 3 608 357,35 Euro2
pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


1co na dzień ogłoszenia wynosi 6 643 678,60 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.

2co na dzień ogłoszenia wynosi 15 927 289,34 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie
(PLN)
Województwo Opolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423
w miejscowości Przywory km 17+226,00 - km18+766,00
9 000 000,00
7 650 000,00
Województwo Opolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie w km 26+339,55 - 29+587,26 wraz
z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 - 26+339,55
7 999 999,99

6 120 000,00

Województwo Opolskie
Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole -Łącznik -Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki -Winów , w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego, kategoria obiektów: XXV- drogi, XXVI - sieci kanalizacyjne, XXVIII - obiekty mostowe
5 500 000,00
4 675 000,00
POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


28 kwietnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 3 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 499 999,99 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 18 445 000,00 PLN, co stanowi 185,57 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, iż 10 kwietnia 2009 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach ogłoszonego konkursu dla 3 Osi priorytetowej Transport Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne.

W ramach Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 22 499 999,99 PLN i wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 499 999,99 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 18 445 000,00 PLN, co stanowi 185,57 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

9 marca 2009 r. został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 3 wnioski, których łączna całkowita wartość wynosi 22 499 999,99 PLN, natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 18 445 000,00 PLN.
18 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uchwałą nr 2575/2008 wybrał projekt do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu
PLN

Środki z EFRR
PLN

Województwo opolskie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa
50.520.000,00

42.699.504,00


8 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uchwałą nr 2067/2008 wybrał projekty do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 2 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu
PLN

Środki z EFRR
PLN

Miasto Opole

Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu. 44.999.999,97 28.840.499,98
Województwo Opolskie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików - Smolarnia.22.321.247,07 18.865.918,02
Łączna kwota na jaką opiewają projekty wynosi - 67 321 247,04 PLN
Środki z EFRR - 47 706 418,00 PLN

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 
3 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej II stopnia.
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu
PLN

Środki z EFRR
PLN

Miasto Opole

 
 Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego,  remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu. 44.999.999,97 33.146.999,98
Województwo Opolskie

 
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików - Smolarnia.22.321.247,07 18.865.918,02

 

Województwo Opolskie


 
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa.50.520.000,00 42.699.504,00

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne 3 projekty z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.

Łączna kwota na jaką opiewają projekty wynosi - 117 841 247,04 PLN
Środki z EFRR -  94 712 422,00 PLN


Liczba odwiedzin: 3584
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności