Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 4.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 4.1 
20 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1983/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Izbicko Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w m. Otmice, Gmina Izbicko 330 191,59
2. 'ZAKŁAD KOMUNALNY' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap 1 319 990,70
3. Gmina Ujazd Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe 1 301 124,75

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 9 marca 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do IV naboru w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Izbicko Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w m. Otmice, Gmina Izbicko 330 191,59
2. Gmina Ujazd Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe 1 301 124,75
3. 'ZAKŁAD KOMUNALNY' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap 1 319 990,70
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
9 marca 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 4 058 456,34 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 951 307,04 PLN (w tym 2 951 307,04 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
24 lutego 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 złożonych wniosków 3 przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 4 058 456,33 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 011 855,84 PLN (w tym 3 011 855,84 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
10 stycznia 2012 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 w obszarze gospodarki odpadami.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 27 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r., w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 4 wnioski, których wartość wynosi 10 210 916,33 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 067 218,77 PLN, w tym 4 767 848,53 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 299 370,24 PLN z Budżetu Państwa).
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1485/2011 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4123/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4177a/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., Uchwałą nr 4665/2010 z dnia 12 marca 2010 r., Uchwałą nr 5374/2010 z dnia 26 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5860/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. oraz Uchwałą nr 1349/2011 z dnia 21 października 2011 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach II naboru projektów do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007 – 2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Pokój Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju - etap I. 4 221 076,95

Uprzejmie informujemy, iż 21 października 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1349/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 4123/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4177a/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., Uchwałą nr 4665/2010 z dnia 12 marca 2010 r., Uchwałą nr 5374/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5860/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach II naboru projektów do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007 – 2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Kietrz Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I – miasto Kietrz 1 618 707,48

Uprzejmie informujemy, iż 14 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 53/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5837/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do działania 4.1 – Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5902/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.

W związku z przeliczeniem kwoty alokacji pozostającej do rozdysponowania w ramach III naboru do działania 4.1 – Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zaistniała możliwość dofinansowania projektu, znajdującego się dotychczas na liście rezerwowej złożonego przez Gminę Strzelce Opolskie oraz zwiększenia dofinansowania do pierwotnie wnioskowanego tj. do wartości w projekcie złożonego przez Gminę Dobrzeń Wielki.Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Strzelce Opolskie Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie – etap I 1 999 835,15
2. Gmina Dobrzeń Wielki Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach 1 647 000,68

Uprzejmie informujemy, iż 30 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5902/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5837/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do działania 4.1 – Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

W wyniku uwolnienia środków z procedury odwoławczej przeznaczonej dla III naboru działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Dobrzeń Wielki Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach 1 453 235,89

Uprzejmie informujemy, iż 18 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5860/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4123/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4177a/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., Uchwałą nr 4665/2010 z dnia 12 marca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5374/2010 z dnia 26 lipca 2010 r.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Niemodlin Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI. 732 215,89

Uprzejmie informujemy, iż 15 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5837/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Dobrodzień Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień 387 450,04
2. Gmina Turawa Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Bierdzany, Gmina Turawa 526 223,97
3. Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Sp. z o.o. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Konradów, Gmina Głuchołazy 1 999 776,31
4. Gmina Łubniany Rekultywacja przyrodnicza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany 453 927,91
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej
3 listopada 2010 r. zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach III naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Łubniany Rekultywacja przyrodnicza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany 453 927,91
2. Gmina Dobrzeń Wielki Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach 1 647 000,68
3. Gmina Strzelce Opolskie Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie – etap I 1 999 835,15
4. Gmina Turawa Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Bierdzany, Gmina Turawa 526 223,97
5. Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Sp. z o.o. REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KONRADÓW, GMINA GŁUCHOŁAZY 1 999 776,31
6. Gmina Dobrodzień Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień 387 450,04

Powyższa lista nie jest listą rankingową


2 listopada 2010 r. zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach III naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 16 548 767,92 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 7 014 214,06 PLN.
24 października 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 9 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 6 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 16 548 767,92 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 7 014 214,06 PLN, w tym z EFRR 7 014 214,06 PLN, co stanowi 97,85 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9743 z dnia 29 września 2010 r.). Trzy wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
29 września 2010 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 15 września do 29 września 2010 r., w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 9 wniosków, których łączna wartość wynosi 23 842 541,87 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 060 582,38 PLN, w tym 9 760 612,44 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 299 969,94 PLN z Budżetu Państwa).
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na alokację dostępną w miesiącu lipcu 2010 r. w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 istniała możliwość dofinansowania projektu znajdującego się na liście projektów wybranych do dofinansowania w kwocie mniejszej od wnioskowanego dofinansowania.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5374/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4123/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4177a/2009 z dnia 30 listopada 2009, Uchwała nr 4665/2010 z dnia 12 marca 2010r.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Praszka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska 1 550 772,00

18 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4123/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Wołczyn Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie 5 184 931,97
2 Zakład Gospodarki Komunalnej 'Zaw-Kom' Sp. z o.o. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie 9 194 632,09
3 Gmina Olesno Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - II etap 1 522 048,61
4 Gmina Praszka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska 2 412 019,46
5 Gmina Lewin Brzeski Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski 4 982 635,94
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4123/2009.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 29 października 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami (II nabór) RPO WO 2007 -2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania projektów ze środków EFRR (PLN)
1


Gmina Lewin Brzeski
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski 4 982 635,94
2


Zakład Gospodarki Komunalnej 'Zaw- Kom' Sp. z o.o. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie 9 194 632,09
3


Gmina Pokój
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju - etap I. 4 221 076,95
4


Gmina Praszka
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska 2 412 019,46
5


Gmina Wołczyn
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie 5 184 931,97
6


Gmina Kietrz
Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I – miasto Kietrz 1 733 187,38
7


Gmina Niemodlin
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu „Bory
Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI.

2 342 396,83
8


Gmina Olesno
Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - II etap 1 522 048,61

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


21 października 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 8 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 64 830 892,29 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 31 592 929,23 PLN

28 września 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród złożonych wniosków pozytywnie oceniono 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 64 830 892,29 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 31 592 929,23 PLN, co stanowi 250,75% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Jeden wniosek zostały odrzucony z powodu nie spełniania wymogów formalnych.

17 sierpnia 2009 r. zakończono II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 „Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami” RPO WO 2007-2013.
W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, prowadzonym w dniach 03.08-17.08.2009 r. w ramach działania 4.1 „Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami” RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 9 wniosków, których wartość wynosi 70 021 873,81 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 34 276 651,26 PLN).

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 9 czerwca 2009 r. Uchwałą nr 3443/2009 podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się na liście rezerwowej złożonego w ramach procedury konkursowej do działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013 pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”, którego beneficjentem jest Gmina Popielów. Kwota projektu wynosi 10 552 891,2 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 6 865 084,38 PLN.
Powyższa decyzja związana jest z wycofaniem się z listy Indykatywnych Projektów Kluczowych projektu kluczowego w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe RPO WO 2007-2013.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
OGŁASZA


zmianę alokacji na nabór projektów złożonych w ramach działania
4.1 Infrastruktura wodno – ściekowaInstytucja Zarządzająca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zdecydowała o zwiększeniu alokacji na działanie
4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami
o kwotę 1 567 733,09 Euro1 dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru
ogłoszonego w dniu 10 października 2008 r. dla wskazanego działania.

Środki te pochodzić będą:
­ - w kwocie 1 567 733,09 Euro1 z powstania oszczędności poprzetargowych
dla projektu kluczowego w ramach działania 4.2 RPO WO 2007-2013.

Po zmianach łączna kwota alokacji w ramach
RPO WO 2007-2013
dla dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru
ogłoszonego w dniu 10 października 2008 r.
w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami
wynosi 18 526 876,83 Euro 2
pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.1 co na dzień ogłoszenia wynosi 7 040 689,31 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.
2 co na dzień ogłoszenia wynosi 83 204 203,84 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 23 marca 2009 r. Uchwałą nr 3111/2009 uwolnił środki zarezerwowane na procedurę odwoławczą i dokonał wyboru dwóch projektów do dofinansowania znajdujących się na liście rezerwowej w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013.


Ostateczne listy zatwierdzone przez Zarząd Województwa Opolskiego:
LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2007-2013


Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)

 
 
1

2

3

4

5

 
1

Kanalizacja Gminy Kolonowskie 'KGK' Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV

16 709 672,15

9 078 008,77

 
2

Gmina Olesno

Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce

12 878 510,65

8 052 235,62

 
3

Gmina Paczków

Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

11 459 448,15

5 788 167,26

 
4

Gmina Dobrodzień

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

6 576 757,00

3 905 459,78

 
5

Gmina Lubsza

Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce

5 220 775,35

3 647 156,85

 
6

Gmina Murów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów

10 399 752,82

5 898 798,12

 
7

Gmina Branice

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice

7 773 375,57

5 219 358,12

 
8

Gmina Niemodlin

Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V

6 083 961,23

3 207 500,84

 
9

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

Sanitacja dorzecza rzeki Troi

14 589 840,60

8 567 064,61

 
10

Gmina Ujazd

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"

14 323 692,26

7 066 506,62

 
11

Gmina Izbicko

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko-etap I, II

12 458 691,53

5 013 447,31

 
12

Gmina Praszka

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska

15 321 110,43

4 884 164,23

 
13

Gmina Wołczyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gierałcicach

9 774 228,13

4 021 018,00

 
14

Gmina Leśnica

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa

10 912 870,90

3 775 853,33

 
LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013

Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)

 
 
1

2

3

4

5

 
3

Gmina Popielów

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

10 552 891,20

6 865 084,38

 


Informujemy, iż dbając o poprawność oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno - ściekowa i gospodarka odpadami, Asesorzy dokonali ponownie weryfikacji ocenianych projektów, w wyniku której zidentyfikowano błąd techniczny, co wymusiło korektę wniosków:

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach, którego beneficjentem jest Gmina Popielów,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa, którego beneficjentem jest Gmina Leśnica.

Powyższa sytuacja doprowadziła do umieszczenia przedmiotowych wniosków na Liście rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, a tym samym spowodowała zmianę załącznika nr 4 do Uchwały 2860/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 5 lutego 2009 r.
Ponadto, opisany stan rzeczy przyczynił się do wpisania wniosków na Listę rankingową projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami - I nabór 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W sytuacji wystąpienia np. różnic kursowych, oszczędności poprzetargowych czy niewykorzystania kwoty zarezerwowanej na procedurę odwoławczą, uwolnione środki decyzją Zarządu Województwa Opolskiego mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w dniu 23 lutego 2009 r. Uchwałą nr 2937/2009 zaakceptował ostatecznie Listę rankingową projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami oraz Listę rezerwową projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ostateczne listy zatwierdzone przez Zarząd Województwa Opolskiego:

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRZEDSTAWIAJĄCA WNIOSKI, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY OCENĘ MERYTORYCZNĄ II STOPNIA

Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)

 
 
1

2

3

4

5

 

1

Kanalizacja Gminy Kolonowskie 'KGK' Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV

16 709 672,15

9 078 008,77

 

2

Gmina Olesno

Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce

12 878 510,65

8 052 235,62

 

3

Gmina Paczków

Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

11 459 448,15

5 788 167,26

 

4

Gmina Dobrodzień

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

6 576 757,00

3 905 459,78

 

5

Gmina Lubsza

Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce

5 220 775,35

3 647 156,85

 

6

Gmina Murów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów

10 399 752,82

5 898 798,12

 

7

Gmina Branice

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice

7 773 375,57

5 219 358,12

 

8

Gmina Niemodlin

Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V

6 083 961,23

3 207 500,84

 

9

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

Sanitacja dorzecza rzeki Troi

14 589 840,60

8 567 064,61

 

10

Gmina Ujazd

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"

14 323 692,26

7 066 506,62

 

11

Gmina Izbicko

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko-etap I, II

12 458 691,53

5 013 447,31

 

12

Gmina Praszka

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Œl. w miejscowościach Gorzów Œląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska

15 321 110,43

4 884 164,23

 

13

Gmina Wołczyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gierałcicach

9 774 228,13

4 021 018,00

 

14

Gmina Leśnica

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa

10 912 870,90

3 775 853,33

 

15

Gmina Popielów

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

10 552 891,20

6 865 084,38

 

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013

Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)

 
 
1

2

3

4

5

 

1

Kanalizacja Gminy Kolonowskie 'KGK' Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV

16 709 672,15

9 078 008,77

 

2

Gmina Olesno

Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce

12 878 510,65

8 052 235,62

 

3

Gmina Paczków

Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

11 459 448,15

5 788 167,26

 

4

Gmina Dobrodzień

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

6 576 757,00

3 905 459,78

 

5

Gmina Lubsza

Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce

5 220 775,35

3 647 156,85

 

6

Gmina Murów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów

10 399 752,82

5 898 798,12

 

7

Gmina Branice

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice

7 773 375,57

5 219 358,12

 

8

Gmina Niemodlin

Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V

6 083 961,23

3 207 500,84

 

9

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o

Sanitacja dorzecza rzeki Troi

14 589 840,60

8 567 064,61

 

10

Gmina Ujazd

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"

14 323 692,26

7 066 506,62

 

11

Gmina Izbicko

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko-etap I, II

12 458 691,53

5 013 447,31

 

12

Gmina Praszka

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Œl. w miejscowościach Gorzów Œląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska

15 321 110,43

4 884 164,23

 

LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013

Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)

 
 
1

2

3

4

5

 

1

Gmina Wołczyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gierałcicach

9 774 228,13

4 021 018,00

 

2

Gmina Leśnica

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa

10 912 870,90

3 775 853,33

 

3

Gmina Popielów

Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

10 552 891,20

6 865 084,38

 


Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zdecydowała o zwiększeniu o kwotę 8 347 904,31 Euro dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru ogłoszonego 10 października 2008 r. dla działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.
Środki te pochodzić będą:
 • ­ w kwocie 5 733 471,95 Euro z naboru na projekty w ramach infrastruktury wodno-ściekowej, zaplanowanego na grudzień 2009 r.
 • ­ w kwocie 2 614 432,36 Euro z naboru na projekty w ramach gospodarki odpadami, zaplanowanego na wrzesień 2011 r.
  Decyzja o zwiększeniu dofinansowania wynika z dużej ilości złożonych wniosków, poprawnych merytorycznie, a ponadto ze ogłoszonej pod koniec stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informacji o podziale Krajowej Rezerwy Wykonania.

  W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 5 lutego 2009 r. Uchwałą nr 2860/2009 zatwierdził listę rankingową i podjął ostateczną decyzję o wyborze do dofinansowania 12 projektów złożonych w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013:

 • Lp

  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektu
  (PLN)
  Dofinansowanie
  (PLN)
  1
  Kanalizacja Gminy Kolonowskie 'KGK' Spółka z o.o.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV
  16 709 672,15
  9 078 008,77
  2
  Gmina Olesno
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce
  12 878 510,65
  8 052 235,62
  3
  Gmina Paczków
  Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie
  11 459 448,15
  5 788 167,26
  4
  Gmina Dobrodzień
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  6 576 757,00
  3 905 459,78
  5
  Gmina Lubsza
  Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce
  5 220 775,35
  3 647 156,85
  6
  Gmina Murów
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów
  10 399 752,82
  5 898 798,12
  7
  Gmina Branice
  Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice
  7 773 375,57
  5 219 358,12
  8
  Gmina Niemodlin
  Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V
  6 083 961,23
  3 207 500,84
  9
  Głubczyckie Wodociągi
  i Kanalizacja
  Spółka z o.o.
  Sanitacja dorzecza rzeki Troi
  14 589 840,60
  8 567 064,61
  10
  Gmina Ujazd
  „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"
  14 323 692,26
  7 066 506,62
  11
  Gmina Izbicko
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko-etap I, II
  12 458 691,53
  5 013 447,31
  12
  Gmina Praszka
  Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska
  15 321 110,43
  4 884 164,23
  Projekt Gminy Wołczyn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gierałcicach" znajduje się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 2860/2009.

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) uprzejmie informuje, iż 4 lutego 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami RPO WO 2007-2013.
  Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały powyżej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
  Lp
  Nazwa beneficjenta
  Tytuł projektu
  Całkowita wartość projektuzzzzzzzzz(PLN)

  1
  Kanalizacja Gminy Kolonowskie 'KGK' Spółka z o.o.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV
  16 709 672,15
  2
  Gmina Olesno
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce
  12 878 510,65
  3
  Gmina Paczków
  Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie
  11 459 448,15
  4
  Gmina Dobrodzień
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  6 576 757,00
  5
  Gmina Lubsza
  Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce
  5 220 775,35
  6
  Gmina Murów
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów
  10 399 752,82
  7
  Gmina Branice
  Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice  
  7 773 375,57
  8
  Gmina Niemodlin
  Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V
  6 083 961,23
  9
  Głubczyckie Wodociągi
  i Kanalizacja
  Spółka z o.o.
  Sanitacja dorzecza rzeki Troi
  14 589 840,60
  10
  Gmina Ujazd
  „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"
  14 323 692,26
  11
  Gmina Izbicko
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko-etap I, II
  12 458 691,53
  12
  Gmina Praszka
  Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska
  15 321 110,43
  13
  Gmina Wołczyn
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gierałcicach
  9 774 228,13

  16 stycznia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.1 Infrastruktura wodno - ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Spośród 17 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 193 415 026,82 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 102 933 251,64 PLN, co stanowi 353,23 % alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

  16 grudnia 2008 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.1 „Infrastruktura wodno - ściekowa i gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Spośród 19 złożonych wniosków, 17 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 2 wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
  Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 193 415 026,82 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 102 933 251,64 PLN, co stanowi 353,23 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

  17 listopada zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 „Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami" RPO WO 2007-2013.
  Do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło 19 Wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 200 075 643,11 PLN, z czego łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 107 006 324,83 PLN.


  Liczba odwiedzin: 3737
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności