Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 5.1.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 5.1.1 
Uprzejmie informujemy, iż 18 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3327/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 3249/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniższa tabela przedstawia dane projektów, które zostały wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach V naboru projektów do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007 – 2013.

Tabel. nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Krapkowicki Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych powiatu krapkowickiego 292 655,31
2. Powiat Nyski Modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie – zakup wyposażenia 424 960,20

Uprzejmie informujemy, iż 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3249/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabel. nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych 166 075,10
2. Powiat Głubczycki Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach 687 204,44
3. Miasto Opole Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu-etap II 476 425,00
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3249/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
24 stycznia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 5 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 2 416 275,75 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 047 320,05 PLN.

Równocześnie w tym samym dniu zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ww. procedury konkursowej. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych 166 075,10
2. Miasto Opole Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu-etap II 476 425,00
3. Powiat Głubczycki Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach 687 204,44
4. Powiat Nyski Modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie - zakup wyposażenia 424 960,20
5. Powiat Krapkowicki Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych Powiatu krapkowickiego 424 960,20

Powyższa lista nie jest listą rankingową


14 stycznia 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 5 wniosków, z których wszystkie oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 2 416 275,75 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 047 320,05 PLN.
30 listopada 2012 r. zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o V naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 listopada 2012 r., w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 5 wniosków, których łączna wartość wynosi 2 443 408,36 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 074 513,35 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż 11 października 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2834/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu 971 975,00
2. Powiat Kluczborski Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia 934 065,00
3. Powiat Prudnicki Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku 420 846,53
4. Miasto Opole Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu 999 882,70
5. Powiat Strzelecki Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 889 327,66
6. Powiat Nyski Wyznaczamy standardy – zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie 997 734,25
6. Powiat Oleski Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego 632 936,86

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 3 października 2012 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do IV naboru w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu 999 882,70
2. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu 971 975,00
3. Powiat Prudnicki Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku 420 846,53
4. Powiat Nyski Wyznaczamy standardy – zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie 997 734,25
5. Powiat Strzelecki Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. 889 327,66
6. Powiat Oleski Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego. 632 936,86
7. Powiat Kluczborski Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia. 934 065,00

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


2 października 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 7 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 6 878 907,43 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 5 846 768,00 PLN.
13 września 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 8 wniosków, z których 7 oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 6 878 907,29 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 846 792,50 PLN.
30 lipca 2012 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 lipca 2012 r., w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 7 712 297,71 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 555 335,38 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2398/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1550/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 1626/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą nr 1747/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nowe kierunki kształcenia w PWSZ w Nysie szansą rozwoju regionu opolskiego - wyposażenie obiektów dydaktycznych 773 566,41

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1747/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1550/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 1626/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska Poprawa bazy dydaktycznej na 3 kluczowych wydziałach Politechniki Opolskiej w Opolu poprzez zakup i montaż elementów wyposażeniowych sal laboratoryjnych i wykładowych 293 536,87
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej zmienionej Uchwałą Zarządu nr 1747/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1626/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1550/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Uniwersytet Opolski Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie obiektu dydaktycznego 799 850,00
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej zmienionej Uchwałą Zarządu nr 1626/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1550/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT 619 807,25
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 1550/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 23 listopada 2011 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do III naboru w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT 619 807,25
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nowe kierunki kształcenia w PWSZ w Nysie szansą rozwoju regionu opolskiego - wyposażenie obiektów dydaktycznych 773 566,41
3. Politechnika Opolska Poprawa bazy dydaktycznej na 3 kluczowych wydziałach Politechniki Opolskiej w Opolu poprzez zakup i montaż elementów wyposażeniowych sal laboratoryjnych i wykładowych 697 919,83
4. Uniwersytet Opolski Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie obiektu dydaktycznego 799 850,00

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ
23 listopada 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 3 405 468,27 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 891 143,49 PLN.
14 listopada 2011 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 złożonych wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 3 405 468,27 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 891 143,49 PLN, co stanowi 212,63% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,3250 z dnia 28 października 2011 r.).
17 października 2011 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 03 do 17 października 2011 r., w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 4 wnioski, których wartość wynosi 3 524 438,26 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 993 248,02 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4610/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, którego beneficjentem jest Politechnika Opolska.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Całkowita wartośc projektu (PLN) Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48" 24 862 419,47 12 093 080,83


24 lutego 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, złożonego przez Politechnikę Opolską, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48" 12 093 080,83

23 lutego 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, złożonego przez Politechnikę Opolską, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 24 862 419,47 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 12 093 080,83 PLN.
12 lutego 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku Wydziału Budownictwa. Koszt całkowity projektu wynosi 24 862 419,47 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 093 080,83 PLN, co stanowi 48,64% wartości projektu.
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na niewyczerpanie całej alokacji przeznaczonej na II nabór w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013 oraz oszczędności poprzetargowe jakie pozostały w ramach I naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ II Jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym RPO WO 2007-2013 w dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4257/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania z listy rezerwowej projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie 380 923,67
2 Politechnika Opolska TechnoLAB 1A – Zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu na rzecz rozwoju regionu opolskiego (etap 1A) 938 756,57
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 535 980,4624 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4148/2009 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. 2 788 041,15


Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4148/2009.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w dniu 16 listopada 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do II naboru w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. 2 788 041,15
2 Politechnika Opolska TechnoLAB 1A – Zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu na rzecz rozwoju regionu opolskiego (etap 1A) 938 756,57
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 535 980,46
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie 380 923,67

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


16 listopada 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.1.1Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 5 795 517,95 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 4 643 701,85 PLN.

3 listopada 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 złożonych wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 5 847 785,62 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 4 688 027,85 PLN, co stanowi 153,57% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,2565 z dnia 29 października 2009 r.).

5 października 2009 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 21 września do 5 października 2009 r., w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 4 wnioski, których wartość wynosi 5 847 785,62 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 4 688 027,85 PLN).

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 27 kwietnia r. Uchwałą nr 3234/2009 podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się na liście rezerwowej złożonego w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 - Typ I Szkoły wyższe pn. „Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego", którego beneficjentem jest Uniwersytet Opolski. Kwota projektu wynosi 20 702 866,86 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 13 883 342,51 PLN.

Powyższa decyzja związana jest z niewykorzystaniem całej kwoty alokacji oraz kwoty przeznaczonej na procedurę odwoławczą w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe oraz przesunięciem środków pozostałych w ramach Typu II Jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 10 marca 2009 r. Uchwałą nr 3004/2009 podjął ostateczną decyzję o wyborze do dofinansowania jednego projektu złożonego w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 - Typ I Szkoły wyższe.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie (PLN)
1
2
3
4
5
1.
Uniwersytet Opolski
Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
22 586 317,73
19 198 370,07

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 30 stycznia 2009 r. Uchwałą nr 2849/2009 podjął ostateczną decyzję o wyborze do dofinansowanie 9 projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 - Typ II Jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym.
Lp
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Dofinansowanie PLN
1
Województwo Opolskie
„Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim"
5 647 101,60
2 997 867,63
2
Powiat Brzeski
Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych
w Powiecie Brzeskim
2 030 033,33
1 725 528,33
3
Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2 716 406,51
2 307 908,53
4
Powiat Głubczycki
Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach    
2 713 097,73
2 261 185,48
5
Powiat Prudnicki
Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego
2 262 186,30
1 775 255,15
6
Powiat Namysłowski
Modernizacja bazy kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim
2 900 000,00
2 376 901,35
7
Powiat Nyski
Modernizacja dachu oraz pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
1 818 936,70
1 497 014,64
8
Powiat Kluczborski
Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia
3 121 056,46
2 652 897,99
9
Powiat Strzelecki
Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
2 368 831,47
2 013 269,86

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

TYP I Szkoły wyższe
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Uniwersytet Opolski
Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego
20 702 866,86
Uniwersytet Opolski
Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
22 586 317,73
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Poprawa jakości kształcenia WSB we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu
12 992 580,00

Typ II Jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Powiat Głubczycki
Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych
w Głubczycach
2 713 097,73
Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2 716 406,51
Powiat Brzeski
Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim
2 030 033,33
Powiat Prudnicki
Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego
2 262 186,30
Powiat Namysłowski
Modernizacja bazy kształcenia zawodowego
i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim
2 900 000,00
Powiat Nyski
Modernizacja dachu oraz pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
1 818 936,70
Powiat Kluczborski
Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1
i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę
i zakup wyposażenia
3 121 056,46
Województwo Opolskie
Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim
5 647 101,60
Powiat Strzelecki
Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Strzelcach Opolskich
2 368 831,47

5 grudnia 2008 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

1) W ramach projektów Typu I (uczelnie wyższe) pozytywnie oceniono trzy wnioski, których łączna wartość wynosi 56 281 764,59 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 43 739 941,22 PLN;
2) w ramach projektów Typu II (jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym) pozytywnie oceniono dziewięć wniosków, których łączna wartość wynosi 25 577 650,10 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 19 607 828,96 PLN.

Łączna wartość dwunastu pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 81 859 414,69 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 63 347 770,18 PLN, co stanowi 147,25 % (według kursu 3,7745 z dnia 27.11.2008 r.) planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

31 października 2008 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród złożonych wniosków:

1) w ramach projektów Typu I (uczelnie wyższe) pozytywnie oceniono trzy wnioski, których łączna wartość wynosi 56 281 764,59 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 43 739 941,22 PLN;
2) w ramach projektów Typu II (jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym) pozytywnie oceniono dziewięć wniosków, których łączna wartość wynosi 25 577 650,10 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 19 607 828,96 PLN.

W sumie spośród 12 złożonych wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 81 859 414,69 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 63 347 770,18 PLN, co stanowi 155,9 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.
W sumie do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  wpłynęło 12 wniosków o łącznej wartość 81 879 035,49 PLN, i dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 65 191 750,67 PLN:

1) w ramach projektów Typu I (uczelnie wyższe) wpłynęły 3 wnioski, których wartość wynosi 56 281 764,59 PLN
(z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 45 414 198,70 PLN),

2) w ramach projektów Typu II (jednostki oświatowe o zasięgu regionalnym) wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości 25 597 270,90 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 19 777 551,97 PLN).
Liczba odwiedzin: 2889
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności