Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 6.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 6.2 
Uprzejmie informujemy, iż 26.10.2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1261/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 2798/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałami nr 3845/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. i 5342/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

Dane dotyczące projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą ZWO nr 1261/2015.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Powiat Kluczborski Zagospodarowanie części warsztatów szkolnych ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku 914 294,13
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 1291/2015 z dnia 26.10.2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5342/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2798/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałą nr 3845/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym – budowa obiektu dydaktyczno-administracyjnego PWSZ w Nysie 2 661 469,98 0,00
Źródło: Uchwała ZWO nr 5342/2014 z dnia 29 lipca 2014r.
Uprzejmie informujemy, iż 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3845/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 2798/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Tab. nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Gmina Kędzierzyn - Koźle Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego 1 706 100,24
Źródło: Uchwała ZWO nr 3845/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Uprzejmie informujemy, iż 27 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2798/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Opolskie Centrum Rehabilitacji Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem 12 425 326,31
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2798/2012 z dnia 27 września 2012 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 24 sierpnia 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia 7 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Opolskie Centrum Rehabilitacji Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem 12 484 074,90
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego 3 948 267,29
3. Politechnika Opolska Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i edukacyjnej zdegradowanego obszaru pokoszarowego poprzez zagospodarowanie na cele ogólnouczelniane infrastruktury zespalającej II Kampus Politechniki Opolskiej 2 340 700,97
4. POWIAT NYSKI ADAPTACJA OBIEKTÓW POWOJSKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W NYSIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU – ETAP II 1 217 462,82
5. Powiat Kluczborski Zagospodarowanie części warsztatów szkolnych ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku 1 020 000,00
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym – budowa obiektu dydaktyczno- administracyjnego PWSZ w Nysie 2 661 469,98
7. Gmina Skarbimierz Zagospodarowanie powojskowych obszarów na terenie m. Skarbimierz Osiedle poprzez przebudowę drogi do terenów inwestycyjnych 976 844,58
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
22 sierpnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 9 wniosków 8 zostało pozytywnie ocenionych i skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 31 967 621,40 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 24 839 645,54 PLN.
Przedłużenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych do procedury konkursowej w ramach II naboru do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013

W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013, ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach ww. naboru zostaje przedłużona do dnia 11 września 2012 r.
12 lipca 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 9 wniosków, które oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 34 333 220,47 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 805 239,14 PLN (w tym 26 805 239,14 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 0,00 PLN z Budżetu Państwa).
28 maja 2012 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 do 28 maja 2012 r., w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 9 wniosków, których łączna wartość wynosi 34 333 220,47 zł PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 844 354,85 PLN, w tym 27 815 731,10 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 28 623,75 PLN z Budżetu Państwa).
26 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 1245/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5414/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałą nr 5693/2010 z dnia 15 października 2010 r.; uchwałą nr 5901/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 122/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.

W związku z przeniesieniem oszczędności powstałych w ramach procedury IPI na I nabór procedury konkursowej w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Leśnica Urządzenie parku miejskiego w Leśnicy 1 454 263,49

23 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 122/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5414/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 5693/2010 dnia 15 października 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5901/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.

Z uwagi na przesunięcie oszczędności powstałych w ramach procedury IPI na procedurę konkursową dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Gmina Popielów Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 3 499 634,96

30 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5901/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5414/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 5693/2010 w dniu 15 października 2010 r.

Z uwagi na przesunięcie oszczędności powstałych w ramach procedury IPI na procedurę konkursową dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Opolskie Centrum Rehabilitacji Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. 3 195 230,15

15 października 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5693/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5414/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 5693/2010 w dniu 15 października 2010 r. Z uwagi na uwolnienie środków z procedury odwoławczej dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-koźielski Termomodernizacja szkół w mieście Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją c.o. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w Komornie Kietrz 3 169 338,79

Uprzejmie informujemy, iż 6 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5414/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach „Zagospodarowanie pawilonu K w Szpitalu w Branicach „ 4 996 272,3 0,00
2. Powiat Strzelecki „Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich. „ 4 058 707,48 0,00
3. Gmina Korfantów Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 1 010 907,21 0,00
4. Gmina Polska Cerekiew „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno –użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi” 4 999 806,13 0,00
5. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie „Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym „ 2 745 183,02 259 755,84
6. Gmina Grodków „Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie”. 4 703 119,76 0,00
7. Gmina Branice „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Branicach „ 2 371 621,43 0,00
8. Politechnika Opolska „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym oraz stworzenie warunków dla utrzymania i wzrostu zatrudnienia - Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Przebudowa budynku nr 6 na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej „ 4 859 976,00 0,00

23 lipca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach „Zagospodarowanie pawilonu K w Szpitalu w Branicach „ 4 996 272,3
2. Opolskie Centrum Rehabilitacji „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.” 4 999 553,21
3. Powiat Strzelecki „Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich. „ 4 058 707,48
4. Gmina Korfantów Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 1 010 907,21
5. Gmina Polska Cerekiew „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno –użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi” 4 999 806,13
6. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie „Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym „ 2 745 183,02
7. Gmina Branice „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Branicach „ 2 371 621,43
8. Politechnika Opolska „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym oraz stworzenie warunków dla utrzymania i wzrostu zatrudnienia - Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Przebudowa budynku nr 6 na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej „ 4 859 976,00
9. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski „Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją c.o. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w Komornie „ 3 169 338,79
10. Gmina Popielów „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 „ 4 999 389,55
11. Gmina Leśnica „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” 1 954 655,24
12. Gmina Skarbimierz „Modernizacja ulic na zdegradowanym terenie powojskowym położonym w obrębie Skarbimierz Osiedle „ 4 672 756,05
13. Powiat Nyski „Adaptacja obiektów powojskowych na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nysie – etap II. „ 2 708 163,12
14. Gmina Miasto Brzeg „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ulicy Starobrzeskiej w Brzegu „ 4 334 136,84
15. Gmina Grodków „Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie”. 4 703 119,76
16. Gmina Dobrodzień „Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie byłego POM-u w Dobrodzieniu”. 2 448 652,29

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


13.07.2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 19 wniosków 16 zostało pozytywnie ocenionych i skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 86 012 300,32 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 59 291 994,27 PLN.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.07.2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako IZ RPO WO 2007-2013 podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej I stopnia do dnia 24.07.2010 r.
Przedmiotowe przedłużenie terminu oceny merytorycznej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 209.
10 czerwca 2010 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach I naboru do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013.

Spośród 22 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 19 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 97 441 952,05 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 68 768 510,71 PLN, z czego 68 508 754,87 PLN pochodzą z EFRR. 3 wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
26 kwietnia 2010 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 12 do 26 kwietnia 2010 r., w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 22 wnioski, których łączna wartość wynosi 107 567 774,41 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 76 946 603,32 PLN).
30 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego zawarł z beneficjentem Politechnika Opolska Umowę nr RPOP.06.02.00-16-001/08-00 o dofinansowanie projektu pn. "Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Informujemy, iż 20 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 2826/2009 przyjął projekt do dofinansowania w ramach działania 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO 2007-2013, ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
(PLN)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)
Politechnika Opolska
Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele
dydaktyczne i badawcze WWFiF
28.311.588,01
19.999.305,77

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF", którego beneficjentem jest Politechnika Opolska, pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej II stopnia.
Łączna kwota na jaką opiewa projekt wynosi - 28 311 588,01 PLN
Środki z EFRR - 19 251 879,85 PLN.

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF", którego beneficjentem jest Politechnika Opolska, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.


Łączna kwota na jaką opiewa projekt wynosi - 28 311 588,01 PLN
Środki z EFRR - 19 251 879,85 PLNLiczba odwiedzin: 3576
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności