Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Lista wskaźników produktów i rezultatów - prezentacja wskaźników
RPO ›› Przygotowanie wniosku ›› Lista wskaźników produktów i rezultatów - prezentacja wskaźników 
Z uwagi na konieczność wykazania realizacji celów związanych z rozdysponowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wymogiem rozliczenia z realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przed Komisją Europejską beneficjenci zobowiązani są do monitorowania realizacji celów założonych w ramach projektów poprzez wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu – (to, na co chcemy przeznaczyć środki z dotacji), odnoszą się do bezpośrednich, rzeczowych efektów podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków (np. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu).
Wskaźniki rezultatu – (cele, które zostają osiągnięte bezpośrednio w wyniku realizacji projektu) odpowiadające natychmiastowym efektom realizacji projektu mającym bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia danego projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu (np. Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej).


W celu ułatwienia przygotowania wniosków pod kątem wskaźników produktów i rezultatów beneficjenci korzystają z „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013” zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo2007-2013.opolskie.pl. Lista ta zawiera wskaźniki horyzontalne oraz wskaźniki obligatoryjne i pomocnicze, które na liście podzielone są na poszczególne działania/poddziałania oraz typy projektu.

Prezentacja wskaźników

W pierwszej kolejności beneficjenci powinni wybierać wskaźniki oznaczone w Liście wskaźników jako obligatoryjne, a dopiero później pomocnicze (mające wpływ na kryteria wyboru projektu). Beneficjenci zobligowani są do wyboru maksymalnej ilości wskaźników produktów i rezultatów w ramach projektu, niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej oceny. Beneficjent wybiera z listy wskaźników wszystkie wskaźniki obligatoryjne zgodnie z typem projektu, w przypadku, gdy nie realizuje danego wskaźnika powinien nadać wskaźnikowi wartość zero np. Beneficjent buduje kanalizację sanitarną w ramach działania 4.1, działa w ramach pierwszego typu projektu, czyli wybiera obligatoryjnie następujące wskaźniki produktu:
  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
  • Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
  • Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków
  • Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu
  • Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.


Tylko we wskaźniku dotyczącym wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej prezentuje wartość wskaźnika, natomiast w pozostałych wskaźnikach wpisuje przy prezentacji wskaźnika wartości zero.

Wskaźniki produktu – prezentacja

W kolumnach 2007-2015 należy przedstawić wartości planowane do osiągnięcia przez wybrane wskaźniki w danym roku. W latach, w których wskaźnik nie osiąga wartości wpisujemy zero. W ostatniej kolumnie wartość docelową osiągniętą ostatecznie przez dany wskaźnik na koniec deklarowanego okresu. I tak np. jeżeli projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przez okres 2 lat, tj. od 2009 r. do 2010 r., a przykładowy wskaźnik pn. „liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych” beneficjent osiągnie w 2010 r., to wskaźnik ten należy przedstawić jednorazowo w roku 2010. Pomiar wartości docelowych powinien być dokonywany w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

Wskaźniki rezultatu – prezentacja

W kolumnach 2007-2015 należy przedstawić wartości planowane do osiągnięcia przez wybrane wskaźniki w danym roku. W kolejnych latach, w których wskaźnik nie osiąga wartości wpisujemy zero. W ostatniej kolumnie wartość docelową mierzoną w rok po zakończeniu realizacji finansowej projektu.

I tak np. jeżeli wyżej wspomniany projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy przez okres 2 lat, tj. od 2009 r. do 2010 r., to przykładowy wskaźnik pn. „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych” beneficjent powinien przedstawić w momencie osiągnięcia efektu czyli nie wcześniej niż w 2011 r. Pomiar wartości docelowej winien być dokonany w rok po zakończeniu realizacji finansowej projektu. Wskaźnik rezultatu prezentowany jest zawsze jednokrotnie w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu, bez względu czy projekt realizowany jest jednoetapowo czy wieloetapowo. Np. jeżeli efektem projektu będzie przyłączenie do kanalizacji mieszkańców. Wnioskodawca realizuje projekt budowy kanalizacji w okresie dwóch lat w 2009 i 2010 r., przy czym planuje przyłączyć w pierwszym roku realizacji projektu 2500 mieszkańców, a w następnym 7500 mieszkańców. Wskaźnik rezultatu „Liczba osób podłączonych do wybudowanej / zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej” będzie prezentowany jednorazowo tzn. w 2011 roku osiągnie wartość 10.000 mieszkańców. Wartość docelowa mierzona w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu wyniesie 10.000 mieszkańców.

Wskaźniki horyzontalne – prezentacja wyników

Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE), tzn. etaty częściowe są sumowane lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

Wskaźnik horyzontalny produktu dot. „Liczby bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”. Przez bezpośrednio utworzone nowe etaty należy rozumieć wyłącznie takie operacje, których celem jest tworzenie nowego miejsca pracy (dofinansowanie udzielane jest na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy – nowe miejsca pracy muszą zostać utworzone w terminie od momentu rozpoczęcia projektu do momentu rozliczenia projektu tj. złożenia wniosku o płatność końcową). W przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu należy wpisać wartość 0. Liczone są wyłącznie te miejsca pracy, które będą funkcjonowały bez obecności wsparcia publicznego (tzw. „trwałe”). Nie powinny być natomiast liczone miejsca pracy, które przestaną istnieć, gdy zakończy się finansowanie (tzw. „tymczasowe”). W czasie trwania projektu beneficjenci powinni dostarczyć aktualizację dotyczącą faktycznie osiągniętych wyników w postaci bezpośrednio1 utworzonych etatów;

Wskaźnik horyzontalny rezultatu dot. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” oraz „Liczba utworzonych nowych etatów badawczych” prezentowany jest efekt „netto” tworzonych miejsc pracy dzięki dofinansowaniu. Mierzone są miejsca pracy utworzone do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową). Nie wlicza się miejsc pracy wykazanych w ramach wskaźnika produktu. Mierzone są te stałe miejsca pracy, gdzie bezpośrednim celem projektu nie było tworzenie miejsc pracy. W ramach wskaźnika rezultatu będą liczone również te tymczasowe miejsca pracy, które powstały podczas fazy powstawania i realizacji operacji, a które potem – po zakończeniu fazy realizacji operacji – zostały zamienione na miejsca stałe (trwałe); Trwałość projektu należy utrzymać w okresie 5 letnim. W przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu oraz w roku po zakończeniu realizacji projektu należy wpisać wartość 0.

1Jako miejsca pracy utworzone bezpośrednio w wyniku zrealizowanej operacji, rozumie się te, w przypadku których przyczynowość jest jasna, tzn. jest bezpośredni związek pomiędzy interwencją, a stworzeniem miejsc pracy

Archiwum aktualizacjiLiczba odwiedzin: 30588
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności