Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Kontrakt Wojewódzki 2007-2013
RPO ›› Dokumenty programowe ›› Kontrakt Wojewódzki 2007-2013 
W dniu 27 lutego 2017 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Andrzeja Bułę i Wicemarszałka Stanisława Rakoczego Aneks nr 11 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2008 r.
Aneks nr 11 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego wprowadza zmianę zapisów art.2 ust.3 oraz art.8 ust.5 Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 w związku z koniecznością wydłużenia terminu obowiązywania Kontraktów Wojewódzkich oraz wydłużenia terminu przekazywania środków dotacji celowej oraz budżetu środków europejskich..
W obowiązujących Kontraktach Wojewódzkich zapisy dotyczące terminu obowiązywania Kontraktu Wojewódzkiego oraz przekazywania środków odnosiły się do art.89 Rozporządzenia 1083/2006, art.2 ust.3 „ do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji RPO, zgodnie z art.89 Rozporządzenia”, czyli do płatności salda końcowego, natomiast art.8 ust.5 „ do momentu złożenia dokumentów zamknięcia, o których mowa w art. 89 Rozporządzenia”
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie wypracowania rozwiązań w zakresie finansowania ewentualnych roszczeń beneficjentów związanych z projektami perspektywy 2007-2013, realizowanymi po złożeniu przez IZ dokumentów zamknięcia programu, zgodnie z którym w przypadku, gdy kwalifikowalność wydatków zostanie ostatecznie potwierdzona przez sąd, a kwota tych wydatków mieści się w alokacji dla programu lub przyznanej nadkontraktacji, wydatki takie powinny być pokryte z budżetu środków europejskich w trybie przyjętym w ustawie o finansach publicznych dla płatności.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia terminu określonego w art.8 ust.5 i ujednolicenia obu zapisów, tj. art.2 ust.3 oraz art.8 ust.5 Kontraktu Wojewódzkiego. ANEKS nr 11W dniu 24 maja 2016 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Andrzeja Bułę i Wicemarszałka Stanisława Rakoczego Aneks nr 10 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2008 r.

Niniejszy Aneks wprowadza zmianę zapisu art.7 ust.1 Kontraktu Wojewódzkiego polegającą na zwiększeniu puli środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łączną kwotę 1 311 720 EUR (zwiększenie puli dostępnych środków współfinansowania krajowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego z kwoty: 189 631 215 EUR na kwotę: 190 942 935 EUR).

Powyższe poprzedzone zostało zmianą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokonaną decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2015r. nr C(2015) 8737, w zakresie realokacji środków pomiędzy Priorytetami komponentu centralnego i regionalnego.

ANEKS nr 10


Informuję, iż 22 września 2015 r. został podpisany Aneks nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2008 r.

Niniejszy Aneks wprowadza zmianę zapisu art.8 ust.5 Kontraktu Wojewódzkiego polegającą na wydłużeniu terminu przekazywania środków dotacji celowej oraz budżetu środków europejskich do momentu złożenia dokumentów zamknięcia, o których mowa w art. 89 Rozporządzenia, tj. wniosek o płatności salda końcowego i deklarację wydatków zgodnie z art. 78, końcowe sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego, w tym informacje określone w art.67, deklarację zamknięcia, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. e).

ANEKS nr 9


Informuję, iż 26 sierpnia 2014 r . został podpisany Aneks nr 8 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego z dnia 06 lutego 2008 r.

Niniejszy Aneks wprowadza zmianę polegającą na zwiększeniu puli środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) o łączną kwotę 6 916 880,00 EUR (zwiększenie puli dostępnych środków współfinansowania krajowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego z kwoty: 189 631 215,00 EUR na kwotę: 196 548 097,00 EUR tj. o kwotę 6 916 882,00 EUR).

Powyższe poprzedzone zostało realokacją środków w wysokości 6 916 880,00 EUR z komponentu centralnego PO KL do komponentu regionalnego PO KL z przeznaczeniem na realizację:
  • Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
  • Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz
  • Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Ponadto, wprowadzono zmiany do załącznika nr 1 Algorytm przeliczania środków poprzez wprowadzenie zasady uwzględniania korekt systemowych oraz nieprawidłowości ujętych w rejestrze odciążeń na projekcie podczas obliczania limitu środków możliwych do kontraktacji.

ANEKS nr 8


29 października 2013 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę oraz Wicemarszałka Tomasza Kostusia Aneks nr 7 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego.
Niniejszy Aneks wprowadza zmianę polegającą na zwiększeniu puli środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) o łączną kwotę 192 465,00 EUR (zwiększenie puli dostępnych środków współfinansowania krajowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego z kwoty: 189 438 750,00 EUR na kwotę: 189 631 215,00 EUR).
Powyższe poprzedzone zostało realokacją środków w wysokości 192 465,00 EUR z komponentu centralnego PO KL do komponentu regionalnego PO KL w związku z rozszerzeniem zakresu wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 9.1.1 o działania ukierunkowane na przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Anekrs nr 7
21 maja 2013 r .został podpisany przez Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę oraz Wicemarszałka Tomasza Kostusia Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego .Niniejszy Aneks wprowadza zmianę polegającą na zmniejszeniu środków alokacji z budżetu państwa o kwotę 3 630 000,00 EUR w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego uwzględniającej zmianę wynikającą z przesunięć środków niepochodzących z EFRR. Powyższe poprzedzone było prośbą MRR, skierowaną w sierpniu 2012 r. do Województwa o przeprowadzenie analizy wykorzystania kwot budżetu państwa pod kątem możliwości dokonania realokacji części tych środków na te RPO, w których kwota środków z budżetu państwa uniemożliwia kontraktację środków z EFRR. W wyniku szczegółowej analizy wysokości środków alokacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację RPO WO 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego, we wrześniu 2012 roku, podjął decyzję o zmniejszeniu środków alokacji z budżetu państwa.

Aneks nr 6
13 czerwca 2012 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę oraz Wicemarszałka Tomasza Kostusia Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego. Niniejszy Aneks wprowadza zmiany w związku z przyznaniem środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego a co się z tym wiąże zwiększeniem limitu alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do wysokości 491.446.973 EUR. Kolejną zasadniczą zmianą jest wprowadzenie metodologii wyliczania kursu EUR stosowanego do Algorytmu przeliczania środków europejskich oraz nowego arkusza - Algorytmu przeliczania środków budżetu państwa.

Aneks nr 5
Załączniki do Kontraktu Wojewódzkiego cz.1
Załączniki do Kontraktu Wojewódzkiego cz.2
6 lipca 2011 r. został podpisany Aneks nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa opolskiego. Niniejszy Aneks wprowadza przepisy dotyczące usuwania skutków powodzi w województwie opolskim na terenie Gminy Cisek w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów nr 86 z dnia 27 maja 2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Aneks nr 4
14 stycznia 2010 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Józefa Sebestę oraz Wicemarszałka Józefa Kotysia Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego. Niniejszy Aneks wprowadza zmiany w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Aneks nr 3


17 września 2009 r. został podpisany przez Marszałka Województwa Józefa Sebestę oraz Członka Zarządu Andrzeja Kasiurę Aneks nr 2 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego. Niniejszy Aneks wprowadza zmiany w zakresie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Aneks nr 2
Załącznik do Aneksu nr 2
30 czerwca 2009 r. został podpisany przez marszałka województwa Józefa Sebestę oraz wicemarszałka Józefa Kotysia Aneks nr 1 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego. Niniejszy Aneks wprowadza zmiany w zakresie możliwości przeznaczania środków z budżetu państwa na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, a także realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.

Aneks nr 1

6 lutego 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie Województwo Opolskie podpisało Kontrakt wojewódzki na lata 2007-2013.

Województwo opolskie podczas uroczystości reprezentowali wicemarszałek Józef Kotyś i członek Zarządu Andrzej Kasiura.

Kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych. Jego podpisanie jest podstawą do przekazania samorządom województw dotacji rozwojowej na realizację RPO.


Kontrakt wojewódzki dla Województwa Opolskiego
Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego

Liczba odwiedzin: 7439
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności