Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 5.2.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 5.2.2 
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 543/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu po procedurze odwoławczej w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmieniającą uchwałę nr 268/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5726/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5665/2010 z dnia 8 października 2010 r.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mariacka Sp. z o.o. Innowacje w medycynie - zakup i montaż urządzeń medycznych do archiwizacji i przetwarzania danych obrazowych w NZOZ Przychodnia Rodzinna 'Mariacka' w Nysie 185 409,35

11 marca 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów objętych procedurą odwoławczą, złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 2 wniosków jeden oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi 298 300 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 252 601,30 PLN, co stanowi 136,82 % pochodzącej z EFRR planowanej kwoty przeznaczonej na procedurę odwoławczą w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9709 z dnia 25 lutego 2011 r.). Jeden wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia korekty wniosku.

11 marca 2011 r. zakończona została również ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu objętego procedurą odwoławczą, złożonego w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektu, który uzyskał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszedł w/w etap oceny:

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mariacka Sp. z o.o. Innowacje w medycynie - zakup i montaż urządzeń medycznych do archiwizacji i przetwarzania danych obrazowych w NZOZ Przychodnia Rodzinna 'Mariacka' w Nysie 252 601,30

28 lutego 2011 r. zakończona została z wynikiem pozytywnym powtórna ocena formalna wniosku o dofinansowanie, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 298 300,00 PLN natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 252 601,30 PLN.
11 lutego 2011 r. zakończona została z wynikiem pozytywnym powtórna ocena formalna wniosku o dofinansowanie, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 176 700, 00 PLN natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 150 195,00 PLN.

26 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 268/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 5665/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 5726/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2010 r.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego Poprawa jakości badań diagnostycznych poprzez zakup ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego dla Przychodni Rejonowej w Kietrzu 421 685,00

25 października 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5726/2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 5665/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z obniżeniem kwoty dofinansowania dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘SAMED’ Said Rayad Rozszerzenie zakresu świadczonej ambulatoryjnej opieki medycznej o nowe usługi na rynku lokalnym, poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w NZOZ SAMED w Krapkowicach 214 091,10
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej
Uprzejmie informuję, iż 8 października 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5665/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie VITA Sp. z o.o Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do gabinetu rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla NZOZ VITA w Nysie 228 310,00 0,00
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'ARS-MED' s.c. Sokół Czesław, Salij Andrzej Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i dostępności opieki ambulatoryjnej w NZOZ 'ARS-MED' s.c. w Lubszy 179 797,43 0,00
3 Izabela Bednarek - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMED Wyposażenie nowopowstałej przychodni w Zimnicach Wielkich w nowoczesny sprzęt medyczny. 388 161,60 0,00
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPECJALISTYKA s.c. Spolmed Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spólnicka Wyposażenie gabinetów lekarskich oraz pracowni diagnostycznych NZOZ Specjalistyka w Opolu w nowoczesną aparaturę medyczną. 242 250,00 0,00
5 Danuta Zawiła-Pluta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna 'Zakup ultrasonografu z kolorowym Dopplerem przez NZOZ Poradnia Kardiologiczna w Opolu na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej' 243 397,50 0,00
6 Anna Kaźmierczak i Jolanta Otocka-Wołyniec wspólnicy spółki cywilnej Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Poradni Laryngologicznej w Nysie 166 949,73 0,00
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 5665/2010.
7 października 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego „Poprawa jakości badań diagnostycznych poprzez zakup ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego dla Przychodni Rejonowej w Kietrzu” 421 685,00 0,00
2 Danuta Zawiła-Pluta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna 'Zakup ultrasonografu z kolorowym Dopplerem przez NZOZ Poradnia Kardiologiczna w Opolu na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej 243 397,50 0,00
3 Anna Kaźmierczak i Jolanta Otocka-Wołyniec wspólnicy spólki cywilnej Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Poradni Laryngologicznej w Nysie 166 949,73 0.00
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie VITA Sp. z o.o. Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do gabinetu rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla NZOZ VITA w Nysie 228 310,00 0.00
5 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'ARS-MED' s.c. Sokół Czesław, Salij Andrzej Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i dostępności opieki ambulatoryjnej w NZOZ 'ARS-MED' s.c. w Lubszy 179 797,43 0.00
6 Izabela Bednarek - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMED Wyposażenie nowopowstałej przychodni w Zimnicach Wielkich w nowoczesny sprzęt medyczny 388 161,60 0.00
7 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPECJALISTYKA s.c. Spolmed Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spólnicka Wyposażenie gabinetów lekarskich oraz pracowni diagnostycznych NZOZ Specjalistyka w Opolu w nowoczesną aparaturę medyczną 242 250,00 0.00
8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'SAMED' Said Rayad Rozszerzenie zakresu świadczonej ambulatoryjnej opieki medycznej o nowe usługi na rynku lokalnym, poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w NZOZ SAMED w Krapkowicach 259 301,00 0.00

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


30 września 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Spośród 8 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 2 717 072,49 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 129 852,26 PLN, co stanowi 115,08 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9806 z dnia 30 sierpnia 2010 r.).
22 września 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 14 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 8 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 2 717 072,48 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 244 308,30 PLN, co stanowi 121,27 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9806 z dnia 30 sierpnia 2010 r.). Sześć wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
30 sierpnia 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 sierpnia 2010 r., w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 14 wniosków, których łączna wartość wynosi 4 331 525,09 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 626 668,78 PLN).
Informujemy, iż 11 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3711/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajdą Państwo listę projektów wybranych do dofinansowania:


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.2.2

 • Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 31 lipca 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007 -2013.

  Poniżej znajdą Pąństwo listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

 • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną II stopnia

 • 31 lipca 2009 r. zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  W związku z powyższym przedmiotowy wniosek został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

  27 lipca 2009 r. zakończona została z wynikiem pozytywnym powtórna ocena formalna wniosku o dofinansowanie, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym przedmiotowy wniosek został skierowany do oceny merytorycznej I stopnia.

  25 lipca 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Spośród 15 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 045 331,58 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 7 525 950,78 PLN (według kursu 4,4960 z dnia 29 czerwca 2009 r.).

  25 czerwca 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Spośród złożonych wniosków pozytywnie oceniono 15 wniosków, których łączna wartość wynosi 11 046 307,58 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 7 527 198,11 PLN, co stanowi 65,40 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Trzy wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełniania wymogów formalnych.

  11 maja 2009 r. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007-2013.

  W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, prowadzonym w dniach 27.05-11.05.2009 r. w ramach poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013:

  wpłynęło 18 wniosków, których wartość wynosi 13 091 173,97 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 8 839 291,76 PLN).

  Liczba odwiedzin: 2742
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności