Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Archiwum aktualizacji
RPO ›› Dokumenty programowe ›› Linia demarkacyjna ›› Archiwum aktualizacji 
31 lipca 2009 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 27 lipca 2009 r.

15 lipca 2009 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. [Linia demarkacyjna].

Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z zatwierdzonych przez KK NSRO uchwał:
 • Uchwałę nr 31 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji 53 dziedzina: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring jego stanu oraz w zakresie kategorii interwencji 06, 54 dziedzina: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
 • Uchwałę nr 32 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa.

  Ponadto w nowej wersji Linii demarkacyjnej w zakresie tzw. „dopuszczanych odstępstw od ww. linii demarkacyjnej wobec projektów", doprecyzowano nazwę projektu realizowanego w ramach „mechanizmu kompensacyjnego" na terenie województwa małopolskiego.


 • 13 maja 2009 r. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] zatwierdził Uchwałę nr 30 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej odnoszącą się do działań osi 4 Leader PROW 2007-2013: Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.


  W dniu 12 stycznia 2009 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej uwzględniająca ustalenia z IV posiedzenia KK NSRO z dnia 17 grudnia 2008 r.[Linia demarkacyjna].

  Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany w zakresie: demarkacji kwotowej z PROW oraz zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury portów lotniczych, B+R oraz innowacji, przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw.


  W dniu 18 sierpnia 2008 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej uwzględniająca ustalenia z III posiedzenia KK NSRO z dnia 30 czerwca 2008 r. zatwierdzona późniejszymi uchwałami KK NSRO z dnia 4 lipca 2008 r., 4 sierpnia 2008 r. oraz 12 sierpnia 2008 r. [Linia demarkacyjna].
  Linia demarkacyjna
  jest dokumentem wiążącym dla beneficjentów oraz wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia).

  Po posiedzeniu 18 grudnia 2007 r. Instytucja Koordynująca NSRO (IK NSRO) zdefiniowała kryterium kwotowe demarkacji:
  • „Kryterium kwotowe demarkacji w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych określa się na poziomie całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną całkowita kwota wydatków kwalifikowanych to wartość, która służy do wyznaczenia wysokości pomocy publicznej objętej dofinansowaniem".
  • „Za podstawę do obliczeń wartości projektu brane są pod uwagę wyłącznie wydatki ponoszone przez beneficjenta w okresie kwalifikowalności ustalonym dla każdego programu operacyjnego lub schematu pomocy publicznej."
  Ponadto, IK NSRO zobowiązała Instytucje Zarządzające do stosowania następującego warunku:
  • „Na etapie oceny formalnej wniosku następuje sprawdzenie jego zgodności z Linią demarkacyjną. Ostateczna kwalifikacja danego projektu do realizacji następuje w momencie, w którym podejmowana jest przez daną instytucję decyzja o przyznaniu środków na realizację projektu".

  Liczba odwiedzin: 1483
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności