Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 1.1.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 1.1.1 
30 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3958/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 3935/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Strzelce Opolskie Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich- Etap II 2 579 688,37 0,00
Źródło: Uchwała ZWO nr 3958/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
23 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3935/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Tab. nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Politechnika Opolska Utworzenie Punktu Kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka - Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu 4 344 867,85 0,00
2 „Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu 2 655 314,57 468 584,93
3 „Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu 2 521 889,65 445 039,35
4 WEST TECHNOLOGY & TRADING-POLSKA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stworzenie Przemysłowego Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu. 2 206 468,25 389 376,75
5 Gmina Kędzierzyn-Koźle Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu 1 138 415,93 200 896,94
Źródło: Uchwała ZWO nr 3935/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Jeden projekt znajduje się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 3935/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 16 lipca 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach VI naboru procedury konkursowej do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia 6 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 „Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu 2 655 314,57 468 584,93
2 „Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu 2 521 889,65 445 039,35
3 Gmina Strzelce Opolskie Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich- Etap II 2 579 688,37 0,00
4 Politechnika Opolska Utworzenie Punktu Kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka - Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu 4 344 867,85 0,00
5 "WEST TECHNOLOGY & TRADING-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stworzenie Przemysłowego Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu. 2 206 468,25 389 376,75
6 Gmina Kędzierzyn-Koźle Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. 1 138 415,93 200 896,94

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


11 lipca 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Pozytywnie oceniono 6 wniosków, które skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 32 938 741,57 PLN, z czego łączna wartość dofinansowania wynosi 16 950 542,59 PLN, w tym z EFRR 15 446 644,62 PLN i 1 503 897,97 PLN z BP.
14 czerwca 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 12 złożonych wniosków 7 ocenionych zostało pozytywnie pod względem formalnym, 4 wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 40 287 574,59 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 137 017,97 PLN (w tym 18 155 252,36 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 981 765,61 PLN z Budżetu Państwa).
30 kwietnia 2013 r. zakończył się VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o VI naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 kwietnia 2013 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 12 wniosków, których całkowita wartość wynosi 50 053 478,22 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 29 110 741,62 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 26 822 109,95 PLN i 2 288 631,67 PLN z Budżetu Państwa).Uprzejmie informujemy, iż 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3248/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Instytut Trwałego Rozwoju MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu 236 785,73 41 785,72
2 VOLPLANT Sp. z o.o. Budowa branżowego centrum biznesu - Opolskie Centrum Energii Odnawialnej w Opolu 2 549 575,00 449 925,00
3 Gmina Rudniki Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 600 615,83 0,00
4 „KOSTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Stworzenie Opolskiego Budowlanego Centrum Biznesu z siedzibą w Opolu 1 487 219,78 262 450,55
5 WAMET.COM Sp. z o.o. ROZWÓJ I WSPARCIE SEKTORA MSP POPRZEZ BUDOWE INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOSCI W OLESNIE 2 074 649,57 366 114,63
6 UNIWERSYTET OPOLSKI Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II, kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu 1 654 778,72 0,00
7 Powiat Kluczborski Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim - etap II budynek przy ul. Moniuszki 11 2 999 923,12 0,00
8 Gmina Strzelce Opolskie Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich- Etap I 1 876 672,50 0,00
Źródło: Uchwała ZWO nr 3248/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.


Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 24 stycznia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach V naboru procedury konkursowej do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Rudniki Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 600 615,83 0,00
2 VOLPLANT Sp. z o.o. Budowa branżowego centrum biznesu - Opolskie Centrum Energii Odnawialnej w Opolu 2 549 575,00 449 925,00
3 Gmina Strzelce Opolskie Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich- Etap I 1 876 672,50 0,00
4 „KOSTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Stworzenie Opolskiego Budowlanego Centrum Biznesu z siedzibą w Opolu 1 487 219,78 262 450,55
5 WAMET.COM Sp. z o.o. ROZWÓJ I WSPARCIE SEKTORA MSP POPRZEZ BUDOWE INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOSCI W OLESNIE 2 074 649,57 366 114,63
6 UNIWERSYTET OPOLSKI Przebudowa DS Kmicic na potrzeby działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – etap II, kontynuacja rozbudowy i wyposażenie obiektu 1 654 778,72 0,00
7 Powiat Kluczborski Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim - etap II budynek przy ul. Moniuszki 11 2 999 923,12 0,00
8 Instytut Trwałego Rozwoju MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu 236 785,73 41 785,72

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


Dnia 23 stycznia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pozytywnie oceniono 8 wniosków, które skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 24 784 389,73 PLN, z czego łączna wartość dofinansowania wynosi 14 600 496,15 PLN, w tym z EFRR 13 480 220,25 PLN i 1 120 275,90 PLN z BP.
Uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013, ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach ww. naboru zostaje przedłużona do dnia 25 stycznia 2013 r.
W dniu 06 grudnia 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 10 wniosków, z których 8 oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 24 766 389,73 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 14 635 988,95 PLN (w tym 13 510 389,13 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 125 599,82 PLN z Budżetu Państwa).
22 października 2012 r. zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o V naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 8 do 22 października 2012 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 10 wniosków, których całkowita wartość wynosi 27 978 794,17 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 16 583 428,84 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 193 947,00 PLN i 1 389 481,84 PLN z Budżetu Państwa).

Uprzejmie informujemy, iż 21 sierpnia 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2648/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 1982/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 2138/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r., Uchwałą nr 2290/2012 z dnia 28 maja 2012r. oraz Uchwałą nr 2399/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze 2 413 163,67 425 852,42
2 Marcin Rękawek SCOB - budowa Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, jako kompleksowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich 1 753 938,11 309 518,49
3 Izba Rzemieślnicza w Opolu Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu 676 765,13 119 429,15
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie 700 510,06 0,00
5 Miasto Opole Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu 786 764,05 138 840,72
6 Gmina Byczyna Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 2 189 435,11 0,00

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w dniu 23 kwietnia 2012 r. podjął Uchwałę nr 2138/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 1982/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Byczyna Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 1 761 699,55

20 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1982/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze 2 413 163,67
2. Marcin Rękawek SCOB - budowa Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, jako kompleksowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich 1 753 938,11
3. Izba Rzemieślnicza w Opolu Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu 676 765,13
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie 700 510,06
4. Miasto Opole Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu 786 764,05
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 1982/2012 z dnia 20 marca 2012 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 15 marca 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 6 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Izba Rzemieślnicza w Opolu Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu 676 765,13
2. Marcin Rękawek SCOB - budowa Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, jako kompleksowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich 1 753 938,11
3. Gmina Byczyna Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 2 999 792,98
4. Miasto Opole Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu 786 764,05
5. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze 2 413 163,67
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie 700 510,06

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


5 marca 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 7 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej I stopnia, 6 wniosków oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 17 949 410,05 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 324 574,78 PLN (w tym 9 330 934,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 993 640,78 PLN z Budżetu Państwa).
13 lutego 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Spośród 10 złożonych wniosków 7 przeszło pozytywnie weryfikację formalną.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 19 518 752,30 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 065 120,92 PLN (w tym 9 960 398,21 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 104 722,71 PLN z Budżetu Państwa).
30 grudnia 2011 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 grudnia 2011 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 10 wniosków, których łączna wartość wynosi 31 837 263,70 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 18 982 139,33 PLN, w tym 16 971 918,90 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 2 010 220,43 PLN z Budżetu Państwa).
6 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 8/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Olesno Budowa obiektu "Oleskiego Inkubatora Przedsiębiorczości" celem rozwoju sektora MSP na terenie Opolszczyzny 2 127 060,40 0,00
2 Uniwersytet Opolsk I etap realizacji inwestycji utworzenia siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego na terenie KAU w Opolu 1 019 999,74 0,00
3 Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo - budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu 318 738,10 0,00
4 Iwona Wójcicka ADMIN Biuro Zarządzania Nieruchomościami Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu-nowoczesna infrastruktura okołobiznesowa 1 338 244,25 236 160,75
5 MACROBAU Sp. z o.o. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości branży budowlanej w Oleśnie 3 910 237,66 690 041,94
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie 5 829 210,75 0,00

3 grudnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (III nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

Spośród 6 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 093 604,49 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 15 469 693,59 PLN, w tym z EFRR 14 543 490,90 PLN i 926 202,69 PLN z BP.
Jednocześnie 3 grudnia 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (III nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Iwona Wójcicka ADMIN Biuro Zarządzania Nieruchomościami Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu -nowoczesna infrastruktura okołobiznesowa 1 338 244,25 236 160,75
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie 5 829 210,75 0,00
3 MACROBAU Sp. z o.o. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości branży budowlanej w Oleśnie 3 910 237,66 690 041,94
4 Gmina Olesno Budowa obiektu "Oleskiego Inkubatora Przedsiębiorczości" celem rozwoju sektora MSP na terenie Opolszczyzny. 2 127 060,40 0,00
5 Uniwersytet Opolski I etap realizacji inwestycji utworzenia siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego na terenie KAU w Opolu 1 019 999,74 0,00
6 Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo - budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu 318 738,10 0,00


Powyższa lista nie stanowi listy raqnkingowej.
16 listopada 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 8 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 6 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 093 604,49 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 469 693,59 PLN, w tym z EFRR 14 543 490,90 PLN oraz 926 202,69 PLN z budżetu państwa, co stanowi 150,93 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9646 z dnia 28 października 2010 r.). Dwa wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
15 października 2010 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 1 do 15 października 2010 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 41 052 950,60 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 28 247 923,55 PLN, w tym 27 149 113,07 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 098 810,48 PLN z Budżetu Państwa).
7 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5560/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 ATMOTERM Spółka Akcyjna Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 4 048 161,77 714 381,50
2 Powiat Kluczborski Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 851 629,66 0,00
3 Gmina Prudnik Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku 6 198 177,53 0,00

W dniu 30 sierpnia 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lista projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 (PDF, 27.25 kB)
26 sierpnia 2010 r. zakończona została ponowna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowy wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej I stopnia. W wyniku tej oceny wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
25 sierpnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie 3 wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 23 070 245,19 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 13 812 350,46 PLN, w tym z EFRR 13 097 968,96 PLN i 714 381,50 PLN z Budżetu Państwa. 1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej
26 lipca 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 4 wnioski ( jeden wniosek został wycofany przez Beneficjenta z powodów formalnych). Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 26 720 245,19 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 982 350,46 PLN, w tym z EFRR 14 942 468,96 PLN, co stanowi 68,36 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,1603 z dnia 29 czerwca 2010 r.). Pięć wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
Ze względu na specyfikę oraz konieczność wnikliwej weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie występowania pomocy publicznej we wnioskach złożonych o dofinansowanie do procedury konkursowej w ramach II naboru do podziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ocena formalna w ramach przedmiotowego poddziałania zostaje przedłużona do dnia 26.07.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 255.

28 maja 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 do 28 maja 2010 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 10 wniosków, których łączna wartość wynosi 99 735 228,00 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 67 054 738,48 PLN, w tym 65 041 879,69 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 2 012 858,79 PLN z Budżetu Państwa)
7 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4795/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” złożonego przez Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Miasto Opole Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 14.966.563,53 2.641.158,27

29 marca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” złożonego przez Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Miasto Opole Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu 14.966.563,53 2.641.158,27

Z uwagi na chorobę eksperta, który został powołany do oceny merytorycznej I i II stopnia indywidualnego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu”, złożonego przez Miasto Opole w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowego poddziałania ocena merytoryczna I stopnia zostaje przedłużona do dnia 9.04.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 255.

04 marca 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu”, złożonego przez Miasto Opole, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu wynosi 38 026 127,12 PLN. Natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 17 607 721,80 PLN, co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.
26 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4612/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
4 Izba Rzemieślnicza
w Opolu
Przebudowa budynku Izby
Rzemieślniczej w Opolu na
potrzeby Branżowego Centrum Biznesu świadczącego kompleksowe usługi
wspierające sektor budowlany
1 586 796,37 280 022,89
2 MD CONNECT
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Dobrodzieńskie Centrum Biznesu:
profesjonalne usługi
okołobiznesowe dla przedsiębiorców z Opolszczyzny
5 098 316,71 899 702,95
3 Gmina Olesno Oleski Inkubator Przedsiębiorczości
– rozbudowa, remont
i wyposażenie budynku
1 058 651,10 0,00
1 Gmina Ujazd Utworzenie Ujazdowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
3 008 776,50 0,0019 lutego 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Spośród 4 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 18 856 219,30 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 11 932 266,52 PLN, w tym z EFRR 10 752 540,68 PLN i 1 179 725,84 PLN z BP.

Jednocześnie 19 lutego 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Ujazd Utworzenie Ujazdowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
3 008 776,50 0,00
2 MD CONNECT
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Dobrodzieńskie Centrum Biznesu:
profesjonalne usługi
okołobiznesowe dla przedsiębiorców z Opolszczyzny
5 098 316,71 899 702,95
3 Gmina Olesno Oleski Inkubator Przedsiębiorczości
– rozbudowa, remont
i wyposażenie budynku
1 058 651,10 0,00
4 Izba Rzemieślnicza
w Opolu
Przebudowa budynku Izby
na Rzemieślniczej w Opolu
potrzeby Branżowego Centrum Biznesu świadczącego kompleksowe usługi
wspierające sektor budowlany
1 586 796,37 280 022,89

Powyższa lista nie stanowi listy rankingowej.
29 stycznia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 9 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 4 wnioski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 18 856 219,30 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 937 054,52 PLN, w tym z EFRR 10 756 610,48 PLN, co stanowi 41,27 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,0705 z dnia 28 stycznia 2010 r.). Pięć wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Ze względu na specyfikę oraz konieczność wnikliwej weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie występowania pomocy publicznej we wnioskach złożonych o dofinansowanie do procedury konkursowej w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ocena formalna w ramach przedmiotowego poddziałania zostaje przedłużona do dnia 29.01.2010 r.


Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:

Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 255

18 stycznia 2010 r. do IZ RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn. Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Koszt całkowity projektu wynosi 38 026 127,12 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 18 125 463,55 PLN, co stanowi 50,00% wartości projektu.
Ze względu na specyfikę złożonych wniosków o dofinansowanie do procedury konkursowej w ramach podziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ocena formalna w ramach przedmiotowego poddziałania zostaje przedłużona do dnia 22.01.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:

Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 255

27 listopada 2009 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 27 listopada 2009 r., w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 9 wniosków, których łączna wartość wynosi 41 357 170,56 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 28 716 330,06 PLN, w tym 26 860 481,03 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 855 849,03 PLN z Budżetu Państwa).

Liczba odwiedzin: 4251
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności