Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 4.3
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 4.3 
12 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 154/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 4693/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji: 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią zmienionej uchwałą nr 5052/2014 z dnia 20 maja 2014 r. oraz uchwałą nr 5285/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.

Zmiana polegała na usunięciu listy rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, utworzonej w ramach VI naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji: 43 – efektywność energetyczna. Z procesu wyboru do dofinansowania został wycofany projekt pn. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie – etap I”, który dotychczas jako jedyny znajdował się na ww. liście rezerwowej.

Uprzejmie informujemy, iż 15 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5285/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 4693/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji: 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią zmienionej uchwałą nr 5052/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Politechnika Opolska Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 1 888 934,21 0,00

Uprzejmie informujemy, iż 24 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4693/2014 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Tabela nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Głubczycki Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 1 213 360,16
2. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach Zwiększenie efektywności energetycznej SWSNPC w Branicach, poprzez kompleksową termomodernizację szpitala- etap1 1 461 375,87
3. Gmina Olesno Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 597 359,42
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4693/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż 11 lutego 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
ze środków
EFRR [PLN]
1. Politechnika Opolska Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 1 888 934,21
2. Powiat Głubczycki Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 1 213 360,16
3. Gmina Popielów Termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie - etap I 656 726,94
4. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach Zwiększenie efektywności energetycznej SWSNPC w Branicach, poprzez kompleksową termomodernizację szpitala- etap 1 1 461 375,87
5. Uniwersytet Opolski Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii - budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu 1 255 686,70
6. Gmina Olesno Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 597 359,42

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


4 lutego 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 6 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 10 859 709,38 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 073 443,30 PLN (w tym 8 073 443,30 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

17 stycznia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach VI naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 7 wniosków, z których 6 oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 10 859 709,38 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 231 940,42 PLN (w tym 8 231 940,42 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
5 grudnia 2013 r. zakończył się VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 w zakresie nw. kategorii interwencji:

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

W odpowiedzi na ogłoszenie o VI naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r., w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 7 wniosków, których wartość wynosi 12 659 709,38 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 623 968,54 PLN (w tym 9 506 749,20 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Uprzejmie informujemy, iż 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4209/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Namysłowski Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim 433 423,13
2. Politechnika Opolska Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej w Opolu 1 614 731,85
3. Uniwersytet Opolski Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu 1 511 918,96
4. Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III 1 338 281,56
5. Gmina Olesno Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 260 134,49

10 października 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Namysłowski Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim 433 423,13
2. Uniwersytet Opolski Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6 w Opolu 1 511 918,96
3. Politechnika Opolska Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej 1 614 731,85
4. Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III 1 338 281,56
5. Gmina Olesno Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 260 134,49

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


1 października 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 5 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 7 064 988,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 158 489,99 PLN (w tym 5 158 489,99 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

6 września 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach V naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 6 wniosków, z których 5 oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 7 064 988,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 158 489,99 PLN (w tym 5 158 489,99 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3995/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Namysłów Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów. 1 900 487,06 0,00
2 Gmina Nysa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie 1 758 572,53 0,00
3 Uniwersytet Opolski Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - Budynek DS 'Mrowisko' na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. 2 930 381,53 0,00
4 Powiat Głubczycki Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 2 513 293,19 0,008 sierpnia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Uniwersytet Opolski Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - Budynek DS 'Mrowisko' na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. 2 930 381,53 0,00
2 Gmina Nysa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie 1 758 572,53 0,00
3 Gmina Namysłów Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów. 1 900 487,06 0,00
4 Powiat Głubczycki Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 2 513 293,19 0,00

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


25 lipca 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 11 090 173,78 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 102 734,31 PLN (w tym 9 102 734,31 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
24 lipca 2013 r. zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 w zakresie nw. kategorii interwencji: 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

W odpowiedzi na ogłoszenie o V naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 10 do 24 lipca 2013 r., w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 6 wniosków, których wartość wynosi 8 980 130,26 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 927 745,40 PLN (w tym 6 927 745,40 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
11 lipca 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 7 wniosków, z których 4 oceniono pozytywnie pod względem formalnym.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 11 090 173,77 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 139 420,94 PLN (w tym 9 139 420,94 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
27 maja 2013 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 w zakresie nw. kategorii interwencji: 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 13 do 27 maja 2013 r., w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 7 wniosków, których wartość wynosi 15 090 247,61 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 398 064,20 PLN (w tym 12 398 064,20 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
21 maja 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3679/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji: 40 energia odnawialna: słoneczna, 41 energia odnawialna: biomasa, 42 energia odnawialna: geotermiczna.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 40 energia odnawialna: słoneczna
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa ogniw fotowoltaicznych na Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach 321 194,88 0,00
2 Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna Instalacja fotowoltaiczna w Kluczborku 323 425,00 57 075,00
3 Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II 1 200 366,53 0,00

Uprzejmie informujemy, iż 6 maja 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły ww. etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna Instalacja fotowoltaiczna w Kluczborku 323 425,00 57 075,00
2 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa ogniw fotowoltaicznych na Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach 321 194,88 0,00
3 Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II 1 200 366,53 0,00

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


25 kwietnia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Spośród 4 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 5 105 956,09 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 317 931,91 PLN (w tym 3 260 856,91 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 57 075,00 PLN z Budżetu Państwa).
12 kwietnia 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

W ramach przedmiotowego naboru złożono 4 wnioski, z których wszystkie oceniono pozytywnie pod względem formalnym.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 5 105 956,09 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 317 390,02 PLN (w tym 3 260 315,02 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 57 075,00 PLN z Budżetu Państwa).
28 lutego 2013 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 w zakresie nw. kategorii interwencji:
  • 40. energia odnawialna: słoneczna;
  • 41. energia odnawialna: biomasa;
  • 42. energia odnawialna: geotermiczna.
W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 lutego do 28 lutego 2013 r., w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 4 wnioski, których wartość wynosi 5 105 956,60 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 380 419,03 PLN (w tym 3 320 719,03 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 59 700,00 PLN z Budżetu Państwa).
Uprzejmie informujemy, iż 14 stycznia 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3190/2013 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3021/2012 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji: 40 energia odnawialna: słoneczna, 41 energia odnawialna: biomasa oraz 42 energia odnawialna: geotermiczna.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 40 energia odnawialna: słoneczna

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Gmina Łubniany Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53 403 897,28
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej 554 159,86
3. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedziba w Kup Przebudowa instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szpitali w Kup z zastosowaniem kolektorów słonecznych, w budynkach Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno - Reumatologicznego w Kup 752 947,44


Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 42 energia odnawialna: geotermiczna
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Kluczborski Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 2 039 188,69
2. Powiat Opolski Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego - II etap 2 999 589,90
3. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 2 999 451,30
4. Gmina Krapkowice Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach 1 961 948,95
5. Szpital Wojewódzki w Opolu Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 2 999 949,36
6. Gmina Ujazd Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii 2 976 260,38
7. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Góra Św. Anny Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny 2 974 447,50
8. Gmina Popielów Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach 580 874,52
9. Gmina Leśnica Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 945 763,02

5 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3021/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 40 energia odnawialna: słoneczna

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Gmina Łubniany Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53 403 897,28
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle 'Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej' 554 159,86
3. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedziba w Kup Przebudowa instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szpitali w Kup z zastosowaniem kolektorów słonecznych, w budynkach Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno - Reumatologicznego w Kup 752 947,44Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 42 energia odnawialna: geotermiczna

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Kluczborski Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 2 039 188,69
2. Powiat Opolski Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego - II etap 2 999 589,90
3. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 2 999 451,30
4. Gmina Krapkowice Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach 1 961 948,95
5. SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 2 999 949,36
6. Gmina Ujazd Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii 2 976 260,38
7. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Góra Św. Anny Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny 2 974 447,50
8. Gmina Popielów Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach 586 824,52
9. Gmina Leśnica Wymiana instalacji c.o. i c.w.u.w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 945 763,02

Uprzejmie informujemy, iż 21 listopada 2012r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listy projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

  • dla kategorii interwencji 40 energia odnawialna: słoneczna
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Gmina Łubniany Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53 403 897,28
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej 554 159,86
3. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedziba w Kup Przebudowa instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szpitali w Kup z zastosowaniem kolektorów słonecznych, w budynkach Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno - Reumatologicznego w Kup 752 947,44
  • dla kategorii interwencji 42 energia odnawialna: geotermiczna
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR [PLN]
1. Powiat Kluczborski Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 2 039 188,69
2. Powiat Opolski Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego - II etap 2 999 589,90
3. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 2 999 451,30
4. Gmina Krapkowice Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach 1 961 948,95
5. SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 2 999 949,36
6. Gmina Ujazd Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii 2 976 260,38
7. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Góra Św. Anny Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny 2 974 447,50
8. Gmina Popielów Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach 586 824,52
9. Gmina Leśnica Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 945 763,02

Powyższe listy nie są listami rankingowymi


05 listopada 2012r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 13 wniosków 12 zostało pozytywnie ocenionych i skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 32 262 492,83 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 22 194 428,20 PLN.

12 października 2012r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

Spośród 14 złożonych wniosków 13 przeszło pozytywnie weryfikację formalną natomiast 1 wniosek został odrzucony z powodów formalnych. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 35 406 942,45 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 906 361,75 PLN (w tym 24 906 361,75 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
30 sierpnia 2012 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 w zakresie nw. kategorii interwencji:
40.energia odnawialna: słoneczna;
41.energia odnawialna: biomasa;
42.energia odnawialna: geotermiczna.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2012r., w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 14 wniosków, których wartość wynosi 36 979 752,97 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 26 291 129,91 PLN).

7 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5558 /2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5389/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 5471/2010 w dniu 19 sierpnia 2010 r.

Z uwagi na uwolnienie środków w związku z rezygnacją z dofinansowania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.
Lp.
Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Dofinansowanie
ogółem
(PLN)
1 Gmina Kietrz Termomodernizacja szkół w mieście Kietrz 1.416.252,30

19 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5471/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5389/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W związku z przesunięciem środków oraz zwiększeniem alokacji, jak również z uwagi na oszczędności poprze targowe dokonano wyboru z listy rezerwowej następujących projektów.


 Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
 1 2
3
 1 Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Termomodernizacja budynku szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich
 1 416 201,43
 2 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach 
1 798 412,06
 3 Gmina Bierawa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W DOMU KULTURY W BIERAWIE
 590 332,63
 4 Gmina Prudnik Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik 
809 219,20
Uprzejmie informujemy, iż 30 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5389/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

LpNazwa beneficjentaTytuł projektuWartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Budowa układu skojarzonego w Oleśnie 686 800,00 121 200,00
2Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej10 a2 149 586,25 379 338,75
3SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu1 518 941,50 0,00
4Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Ograniczenie energochłonności budynków Zespołu Szkół w Komornie1 312 418,33 0,00
5Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu4 249 764,07 749 958,37
6Powiat Namysłowski Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim2 677 429,92 0,00
7Gmina Kluczbork Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku.588 337,67 0,00
8Powiat Prudnicki Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku486 036,19 0,00
9Gmina Pokój Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój.1 094 011,65 0,00
10Gmina Ozimek „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych"2 261 729,42 0,00
11Gmina Domaszowice Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach464 464,79 0,00
12Zakład Komunalny Sp. z o.o. „Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu" 2 415 331,33 426 234,95
13Powiat Brzeski Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu2 277 609,80 0,00
14Gmina Pakosławice Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice 912 045,53 0,00
15Gmina Wilków Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach 810 214,98 0,00
16Gmina Byczyna Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna 2 990 278,02 0,00
17Gmina Namysłów Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie. 725 822,94 0,00
18Powiat Opolski Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego 2 133 347,79 0,00
19Miasto Opole Termomodernizacja obiektów szkolnych w mieście Opolu 2 122 332,35 0,00
20Gmina Kędzierzyn-Koźle Termomodernizacja hali sportowej przy alei Jana Pawła II 1 003 564,17 0,00
21Gmina Wołczyn Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej 1 611 667,18 0,00
22Powiat Strzelecki Ograniczenie energochłonności budynku LO im. Mieszka I w Zawadzkiem wraz z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii. 709 212,55 0,00

12 lipca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny.
LpNazwa beneficjentaTytuł projektuWartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1Powiat Brzeski Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 3 871 936,660,00
2Gmina Ozimek „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych" 3 844 940,010,00
3Gmina Pakosławice Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice 1 441 031,940,00
4Gmina Namysłów Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie. 1 233 898,990,00
5Gmina Domaszowice Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach 789 590,140,00
6SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 2 582 200,550,00
7Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Ograniczenie energochłonności budynków Zespołu Szkół w Komornie 1 889 882,390,00
8Gmina Wilków Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach 1 377 365,470,00
9Powiat Namysłowski Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim 4 551 630,860,00
10Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej10 a 2 149 586,25379 338,75
11Gmina Kędzierzyn-Koźle Termomodernizacja hali sportowej przy alei Jana Pawła II 1 244 419,570,00
12Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach 3 057 300,500,00
13Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Budowa układu skojarzonego w Oleśnie 686 800,00121 200,00
14Gmina Wołczyn Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej2 739 834,200,00
15Zakład Komunalny Sp. z o.o. „Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu"2 415 331,33426 234,95
16Gmina Bierawa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W DOMU KULTURY W BIERAWIE1 003 565,470,00
17Gmina Prudnik Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik1 375 672,640,00
18Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup Przebudowa instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szpitali w Kup z zastosowaniem kolektorów słonecznych, w budynkach Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno - Reumatologicznego w Kup748 375,640,00
19Gmina Byczyna Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna4 999 744,840,00
20Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu4 249 764,07749 958,37
21Gmina Kluczbork Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku. 974 640,190,00
22Powiat Strzelecki Ograniczenie energochłonności budynku LO im. Mieszka I w Zawadzkiem wraz z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii. 1 205 661,330,00
23Gmina Kietrz Termomodernizacja szkół w mieście Kietrz 2 407 628,910,00
24Powiat Opolski Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego 3 626 691,240,00
25Powiat Prudnicki Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku 826 261,520,00
26Gmina Pokój Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój.1 859 819,820,00
27Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Termomodernizacja budynku szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich2 407 542,430,00
28Miasto Opole Termomodernizacja obiektów szkolnych w mieście Opolu2 948 344,100,00
POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


Ze względu na specyfikę projektów złożonych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 oraz w związku z licznymi uchybieniami występującymi w złożonych korektach wniosków niezbędnym jest poddanie ich dogłębnej analizie w szczególności kwestii związanych z ustaleniem stopnia redukcji emisji wymaganego do wyliczenia rankingowanego kryterium merytorycznego II stopnia dotyczącego Nakładów jednostkowych: koszt kwalifikowany inwestycji/ograniczenie emisji (w tym niskiej emisji), ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach procedury konkursowej zostaje przedłużona do dnia 12 lipca 2010 r.
14 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 58 wniosków wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 191 636 593,02 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 122 992 079,23 PLN.
16 kwietnia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 71 złożonych wniosków pozytywnie oceniono 58 wniosków, których łączna wartość wynosi 191 648 793,02 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 123 516 044,17 PLN; co stanowi 281 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. 13 wniosków zostało odrzuconych, z powodu nie spełniania wymogów formalnych
Ze względu na specyfikę projektów złożonych w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 oraz koniecznością wnikliwego zweryfikowania części złożonych wniosków pod kątem pomocy publicznej, ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach procedury konkursowej zostaje przedłużona do dnia 16 kwietnia 2009 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 0-77 54 16 208.

15 lutego 2010 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków przeprowadzonym w dniach od 1 lutego 2010 r. do 15 lutego 2010 r. w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 71 wniosków, których wartość wynosi 233 234 944,94 PLN (z czego kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 156 335 128,44 PLN oraz z Budżetu Państwa wynosi 2 716 436,02 PLN )

Liczba odwiedzin: 4428
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności