Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 1.3.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 1.3.1 
Uprzejmie informujemy, iż 11 października 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2835/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2473/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych zmienionej Uchwałą nr 2536/2012 z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą nr 2620/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr 2753/2012 z dnia 19 września 2012 r.

Zmiana uchwały była spowodowana odstąpieniem od zawarcia umowy o dofinansowanie przez dwóch beneficjentów.
Uprzejmie informujemy, iż 19 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2754/2012 w sprawie zmiany uchwały 2556/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 03 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.).
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Województwo Opolskie Opolska Platforma Innowacji 10 466 904,98 646 747,61

Uprzejmie informujemy, iż 19 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2753/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2473/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych zmienionej Uchwałą nr 2536/2012 z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą nr 2620/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez utworzenie specjalistycznego ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej - laboratorium maszyn elektrycznych 523 430,00 0,00

Uprzejmie informujemy, iż 14 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2620/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 2473/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych zmienionej Uchwałą nr 2536/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. Z uwagi na uwolnienie środków w związku z rezygnacją z dofinansowania projektu złożonego przez Politechnikę Opolską w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013, dokonano wyboru z listy rezerwowej następujących projektów:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na Politechnice Opolskiej 689 350,00 0,00
2 Politechnika Opolska Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez rozbudowę laboratorium CAD/CAM o stanowisko z nowoczesnym urządzeniem (ramieniem) pomiarowym wraz ze skanerem 3D do inżynierii odwrotnej na Politechnice Opolskiej 504 900,00 0,00
3 Politechnika Opolska Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej 467 499,15 0,00
4 Politechnika Opolska Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą dla istniejącej w Politechnice Opolskiej szkoły naukowej w zakresie diagnostyki technicznej - specjalistyczny ośrodek kompetencji technologicznych 1 675 936,50 0,00
Jeden projekt znajduje się na Liście rezerwowej zmienionej Uchwałą nr 2620/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.


Uprzejmie informujemy, iż 01 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2556/2012 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 03 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Województwo Opolskie Opolska Platforma Innowacji 10 471 154,99 646 747,61

23 lipca 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu złożonego do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (IV nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 na kategorię interwencji 03 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.).

Do oceny merytorycznej I stopnia przekazano 1 wniosek, który oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionego wniosku o dofinansowanie wynosi 17 968 298,40 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 117 902,60 PLN (w tym 10 471 154,99 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 646 747,61 PLN z Budżetu Państwa).

Jednocześnie 23 lipca 2012 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektu złożonego do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (IV nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy projekt, który uzyskał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszedł w/w etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Województwo Opolskie Opolska Platforma Innowacji 10 471 154,99 646 747,61

23 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 2536/2012 zmieniającą uchwałę nr 2473/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.


Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap III 3 076 941,86

20 lipca 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw na kategorię interwencji 03 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 2 złożonych wniosków 1 przeszedł pozytywnie weryfikację formalną natomiast drugi wniosek został wycofany przez Beneficjenta z powodów formalnych.

Łączna wartość pozytywnie ocenionego wniosku o dofinansowanie wynosi 17 968 298,40 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 117 902,60 PLN (w tym 10 471 154,99 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 646 747,61 PLN z Budżetu Państwa).
Uprzejmie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny formalnej w ramach IV naboru procedury konkursowej do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw na kategorię interwencji 03 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.). do dnia 20 lipca 2012 r.

Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny formalnej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 213

Uprzejmie informujemy, iż 11 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2473/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej-doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu 1 524 373,00
2. Politechnika Opolska Rozbudowa bazy naukowo-badawczej i utworzenie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej specjalistycznego laboratorium testowania materiałów 3 399 150,00
3. Politechnika Opolska Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej 253 304,25
4. Politechnika Opolska Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolskie 849 150,00
5. Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce 934 055,65
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 2473/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 02 lipca 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 11 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Politechnika Opolska Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej 253 304,25
2. Politechnika Opolska Rozbudowa bazy naukowo-badawczej i utworzenie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej specjalistycznego laboratorium testowania materiałów 3 399 150,00
3. Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap III 3 076 941,86
4. Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na Politechnice Opolskiej 689 350,00
5. Politechnika Opolska Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez rozbudowę laboratorium CAD/CAM o stanowisko z nowoczesnym urządzeniem (ramieniem) pomiarowym wraz ze skanerem 3D do inżynierii odwrotnej na Politechnice Opolskiej 504 900,00
6. Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce 934 055,65
7. Politechnika Opolska Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą dla istniejącej w Politechnice Opolskiej szkoły naukowej w zakresie diagnostyki technicznej - specjalistyczny ośrodek kompetencji technologicznych 1 675 936,50
8. Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez utworzenie specjalistycznego ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej - laboratorium maszyn elektrycznych 523 430,00
9. Politechnika Opolska Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej 467 499,15
10. Politechnika Opolska Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolski 849 150,00
11. Politechnika Opolska Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej-doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu 1 524 373,00

Powyższa lista nie jest listą rankingową


25 czerwca 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru dla poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

Spośród 11 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej I stopnia, 11 wniosków oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 16 352 944,61 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 13 898 090,41 PLN (w tym 13 898 090,41 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 0,00 PLN z Budżetu Państwa).
4 czerwca 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze)oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych .

Spośród 15 złożonych wniosków 11 przeszło pozytywnie weryfikację formalną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 16 352 944,61 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 13 898 090,41 PLN (w tym 13 898 090,41 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 0,00 PLN z Budżetu Państwa).
1 czerwca 2012 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 na kategorię interwencji 03 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 07 maja 2012 r. do 01 czerwca 2012 r., w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 2 wnioski, których łączna wartość wynosi 18 150 413,40 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 202 403,87 PLN, w tym 10 542 868,76 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 659 535,11 PLN z Budżetu Państwa).
20 kwietnia 2012 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 na kategorię interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 05 do 20 kwietnia 2012 r., w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 15 wniosków, których łączna wartość wynosi 28 993 727,30 zł PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 642 755,69 PLN., w tym 24 642 755,69 PLN. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 0,00 PLN z Budżetu Państwa).
18 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5859/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu Doposażenie laboratoriów badawczych w obszarze badań środowiska i pomiarów przemysłowych w ICiMB Oddziale Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu. 116 777,25 20 607,75
2 Politechnika Opolska Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej. 176 596,00 0,00
3 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium CAD/CAM przystosowanego do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem na Politechnice Opolskiej. 288 592,00 0,00
4 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki infradźwięków na Politechnice Opolskiej 184 892,00 0,00
5 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz energetyki lokalnej w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie na Politechnice Opolskiej nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 295 851,00 0,00
6 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITlab na Politechnice Opolskiej. 529 900,20 0,00
7 Politechnika Opolska Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA. 1 189 277,49 0,00
8 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap II. 1 755 037,50 0,00
9 Politechnika Opolska Rozwój badan naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej – II etap. 2 956 303,57 0,00
10 Politechnika Opolska Utworzenie innowacyjnego CentrumITlab wspierającego rozwój badań naukowych, prac B+R na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie IT na Politechnice Opolskiej w Opolu. 2 265 371,40 0,00

10 listopada 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Politechnika Opolska Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej 176 596,00 0,00
2 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium CAD/CAM przystosowanego do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem na Politechnice Opolskiej 288 592,00 0,00
3 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz energetyki lokalnej w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie na Politechnice Opolskiej nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. 295 851,00 0,00
4 Politechnika Opolska Rozwój badan naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej – II etap 2 956 303,57 0,00
5 Politechnika Opolska Utworzenie innowacyjnego CentrumITlab wspierającego rozwój badań naukowych, prac B+R na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie IT na Politechnice Opolskiej w Opolu 2 265 371,40 0,00
6 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITlab na Politechnice Opolskiej 529 900,20 0,00
7 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki infradźwięków na Politechnice Opolskiej. 184 892,00 0,00
8 Politechnika Opolska Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA. 1 189 277,49 0,00
9 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu Doposażenie laboratoriów badawczych w obszarze badań środowiska i pomiarów przemysłowych w ICiMB Oddziale Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu 116 777,25 20 607,75
10 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap II 1 755 037,50 0,00

Powyższa lista nie stanowi listy rankingowej.


5 listopada 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013.

Spośród 11 wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia 10 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 757 066,11 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 9 779 206,16 PLN, w tym z EFRR 9 758 598,41 PLN i 20 607,75 PLN z BP. Jeden wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia.
20 października 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 11 wniosków. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 12 775 028,97 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 635 974,59 PLN, w tym z EFRR 10 615 366,84 PLN, co stanowi 126,50 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru *według kursu 3,9743 z dnia 29 września 2010 r.). Pięć wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
28 września 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013.
W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 14 września do 28 września 2010 r., w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 16 wniosków, których łączna wartość wynosi 18 744 107,67 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 712 581,48 PLN, w tym 15 691 973,73 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 20 607,75 PLN z Budżetu Państwa).
17 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5146/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 244 884,85 43 214,98
2 Politechnika Opolska Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu 340 000,00 0,00
3 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Utworzenie Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 566 284,11 99 932,49
4 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 1 067 127,56 188 316,63
5 Uniwersytet Opolski Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT 445 717,64 0,00
6 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych na Politechnice Opolskiej 262 667,00 0,00
7 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy 1 035 963,00 0,00
8 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej. 560 286,00 0,00

8 czerwca 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Uniwersytet Opolski Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT 445 717,64 0,00
2 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy. 1 035 963,00 0,00
3 Politechnika Opolska Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu 340 000,00 0,00
4 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 244 884,85 43 214,98
5 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej. 560 286,00 0,00
6 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Utworzenie Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. 566 284,11 99 932,49
7 Politechnika Opolska Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych na Politechnice Opolskiej. 262 667,00 0,00
8 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. 1 067 127,56 188 316,63
POWYŻSZA LISTA NIE STANOWI LISTY RANKINGOWEJ.

27 maja 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013.

Spośród 8 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 8 781 612,66 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 854 394,26 PLN, w tym z EFRR 4 522 930,16 PLN i 331 464,10 PLN z BP.
29 kwietnia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 8 wniosków (jeden wniosek został wycofany przez beneficjenta z powodów formalnych). Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 8 781 612,66 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 622 931,18 PLN, w tym z EFRR 4 286 108,29 PLN, co stanowi 19,55 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,8759 z dnia 30 marca 2010 r.). Jeden wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
15 marca 2010 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 1 do 15 marca 2010 r., w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 10 wniosków, których łączna wartość wynosi 9 899 193,76 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 176 700,68 PLN, w tym 4 784 546,16 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 392 154,52 PLN z Budżetu Państwa).

Liczba odwiedzin: 2303
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności