Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 2.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 2.1 
18 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5858/2010 w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 5536/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmienionej uchwałą na nr 5648/2010 z dnia 5 października 2010 r.

W wyniku uwolnienia środków z procedury odwoławczej na działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wdrożenie bezpiecznego systemu gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w Sam. Specj. ZOZ nad MiDz. w Opolu jako regionalnego centrum danych medycznych 2 544 256,21

05 października 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5648/2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 5536/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z obniżeniem kwoty dofinansowania dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Dofinansowanie ogółem (PLN)
1 Miasto Opole Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) 9 767 074,16
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej
3 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5536/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Województwo Opolskie 'Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości' - etap II 33 022 500,00 0,00
2 Szpital Wojewódzki w Opolu Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT poprzez modernizację i rozbudowę sieci informatycznej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 2 839 765,15 0,00
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 5536/2010
26 sierpnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013.
Spośród 4 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 60 844 034,02 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 51 717 428,91 PLN.
Jednocześnie 26 sierpnia 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do działania działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Szpital Wojewódzki w Opolu Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT poprzez modernizację i rozbudowę sieci informatycznej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 2 839 765,15 0,00
2 Województwo Opolskie 'Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości' - etap II 33 022 500,00 0,00
3 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wdrożenie bezpiecznego systemu gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w Sam. Specj. ZOZ nad MiDz. w Opolu jako regionalnego centrum danych medycznych 2 544 256,21 0,00
4 Miasto Opole Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) 13 310 907,55 0,00

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


W dniu 13 sierpnia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 4 wnioski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 60 844 034,02 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 51 717 428,91 PLN, co stanowi 101,41 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,0040 z dnia 29 lipca 2010 r.). Sześć wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Z uwagi na specyfikę oraz konieczność wnikliwej weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie występowania pomocy publicznej we wnioskach złożonych o dofinansowanie do procedury konkursowej w ramach działania 2.1Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013, istnieje konieczność przedłużenia oceny formalnej. W związku z powyższym niezbędnym jest przedłużenie oceny formalnej do dnia 15 sierpnia 2010 r..

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 77 54 16 213.

W dniach 7 - 9 lipca 2010 r. w Brukseli organizowane jest spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którego celem jest zaprezentowanie stanowiska dotyczącego społeczeństwa informacyjnego oraz omówienie problemów pojawiających się podczas realizacji ww. projektów, w tym dotyczących zagadnień związanych m.in. z występowaniem pomocy publicznej. Z uwagi na to może zaistnieć konieczność ponownej wnikliwej analizy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pod kątem tematyki będącej przedmiotem wskazanego wyżej spotkania. W związku z powyższym niezbędnym jest przedłużenie oceny formalnej do dnia 31.07.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 213.


W związku ze spotkaniem, zorganizowanym w dniach 18-19 maja 2010 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którego celem było zaprezentowanie stanowiska KE dotyczącego społeczeństwa informacyjnego, omówienie problemów pojawiających się podczas realizacji ww. projektów, w tym dotyczących zagadnień związanych m.in. z występowaniem pomocy publicznej zaistniała konieczność ponownej wnikliwej analizy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, pod kątem tematyki będącej przedmiotem wskazanego wyżej spotkania. W związku z powyższym niezbędnym jest przedłużenie oceny formalnej do dnia 30.06.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 213.

15 kwietnia 2010 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 1 do 15 kwietnia 2010 r., w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 10 wniosków, których łączna wartość wynosi 90 645 200,18 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 76 974 333,79 PLN).

Liczba odwiedzin: 2554
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności