Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Dokumenty
RPO ›› Renegocjacje RPO WO 2007-2013 ›› Dokumenty 
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla RPO WO 2007-2013


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuje się odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”.

Zgodnie z art. 47 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. Programu.

Pismem o sygnaturze WOOŚ.411.2.114.2015.KM z 23 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla przedmiotowego dokumentu.

Pismem o sygnaturze NZ.9022.510.2015.JG z 23 grudnia 2015 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a w szczególności fakt, że proponowana do wprowadzenia zmiany dotyczą tylko włączenia środków prywatnych w podstawę wyliczania wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko zadecydowano o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W załączeniu opinie ww. organów:

Opinia inspektora Sanitarnego
Opinia RDOŚ


16 grudnia 2011 r. Uchwałą nr 1624/2011 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 grudnia 2011 r. Decyzją K(2011) 9364 z 13 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007)4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce CCI 2007PL161PO012.

Dokument do pobrania został zamieszczony w zakładce RPO ›› Dokumenty programowe ›› RPO WO 2007-2013
9 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 Uchwałą nr 1421/2011 wprowadził zmiany w Osi priorytetowej 2 polegające na zmianie nazwy wskaźnika z „Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego (w tym na obszarach wiejskich)” na: „Liczba osób które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych (w tym na obszarach wiejskich)” , a w konsekwencji modyfikacji zapisów uzasadnienia wyboru Osi priorytetowej 2.
Ww. zmiana została uzgodniona z Komisją Europejską w trakcie Spotkania Rocznego, które miało miejsce 8 listopada 2011 r. w Opolu.

Poniżej zamieszczamy w plikach do pobrania:
RPO WO 2007-2013 – tekst jednolity bez rejestracji zmian
RPO WO 2007-2013 w trybie rejestruj zmiany

Na podstawie art. 33 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Instytucja Zarządzająca 25 maja 2011 r. złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o dokonanie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 [RPO WO 2007-2013].

Projekt Programu przyjęty Uchwałą Nr 710/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 maja 2011 r. oraz zatwierdzony w trybie obiegowym przez Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 Uchwałą Nr 5/2011 z 24 maja 2011 r. został przesłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ww. Rozporządzenia, Komisja zatwierdzi Program najpóźniej 31 grudnia 2011 r.

 • Projekt RPO WO 2007-2013 - przesłany do KE
 • Lista obszarów rekomendowanych do wsparcia - 24 maja 2011 r.


 • 9 maja 2011 r. Uchwałą nr 4/2011 Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zatwierdził projekt RPO WO 2007-2013. Główne zmiany wprowadzone do projektu RPO WO 2007-2013:

 • ­zmiana wartość alokacji RPO WO 2007-2013 z 427,14 mln Euro na 491,45 mln Euro.

 • Na realizację RPO WO 2007-2013 województwo opolskie otrzyma z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego 64,30 mln Euro. Szczegółowy podział dodatkowych środków znajduje się poniżej (Lista obszarów rekomendowanych do wsparcia z dodatkowych środków),

 • dostosowanie zapisów RPO WO 2007-2013 do obecnie obowiązującego systemu prawnego,
 • ­
 • modyfikacja nazwy i jednostek wskaźników zgodnie z obowiązującą listą wskaźników Komisji Europejskiej Core indicators.


 • IZ RPO WO 2007-2013 planuje w maju br. poprzez system informatyczny SFC przesłać projekt RPO WO 2007-2013 do Komisji Europejskiej, co oznaczać będzie oficjalne rozpoczęcie renegocjacji RPO WO 2007-2013.
  Pliki do pobrania:
  Projekt RPO WO 2007-2013(PDF, 2904.64 kB)
  Aneks do RPO WO 2007-2013(PDF, 5420.88 kB)
  Uzasadnienie zmian w RPO WO 2007-2013(PDF, 154.39 kB)
  Załącznik do uzasadnienia zmian (PDF, 176.36 kB)
  Lista obszarów rekomendowanych do wsparcia(PDF, 28.67 kB)

  Liczba odwiedzin: 5799
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności