Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Prelegenci
RPO ›› Ewaluacja RPO WO 2007-2013 ›› OPOLSKA KONFERENCJA EWALUACYJNA 2011 ›› Prelegenci 
Prelegenci

Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika. Swoje życie zawodowe poświęcił pracy w przemyśle. Pracę rozpoczął w 1969 roku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu i tam pracował do 1999 roku (z przerwą w latach 1977-1979, kiedy był kierownikiem utrzymania ruchu w Hucie Katowice). W Zakładach Azotowych stopniowo awansował - od kierownika wydziału aż do prezesa zarządu, którym został w 1994 roku. W latach 2001-2006 był prezesem zarządu Gliwickiego Przedsiębiorstwa Wózków Podnośnikowych S.A. W samorządzie pracował społecznie w latach 1998-2002, zasiadając jako radny w Sejmiku Województwa Opolskiego I kadencji, współtworząc podstawy rozwoju samorządu regionalnego w Województwie Opolskim. Pracował m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego Sejmiku. Była także radnym Województwa Opolskiego III kadencji, od listopada 2006 roku pełniąc także funkcję Marszałka Województwa Opolskiego, którą sprawuje nadal po wyborach samorządowych w 2010 r. Marszałek sprawuje bezpośredni nadzór nad koordynacją Programów Operacyjnych, współpracą z zagranicą i promocją regionu.


Tomasz Kostuś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Absolwent politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Administracji Rządowej i Samorządowej, a także Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie – kierunek: bezpieczeństwo i obronność państwa. Były dyrektor biura poselskiego, specjalista ds. kontroli wewnętrznej Politechniki Opolskiej, od 2008 roku członek Zarządu Województwa Opolskiego, radny województwa poprzedniej i obecnej kadencji. W poprzedniej kadencji jako członek Zarządu Województwa odpowiadał za sprawy rozwoju rolnictwa i odnowy wsi, wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Obecnie w Zarządzie Województwa zajmuje się sprawami polityki regionalnej, w tym nadzoruje pracę Jednostki Ewaluacyjnej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki i infrastruktury oraz ochrony środowiska.


Dr inż. Karina Bedrunka

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2004 r. kieruje Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Odpowiedzialna za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz koordynację realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na poziomie regionalnym. Wcześniej, w latach 1999-2004, w tej samej jednostce brała udział przy tworzeniu systemu wdrażania PHARE, ZPORR w województwie opolskim oraz koordynowała prace związane z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W latach 2002-2008 pełniła funkcję kierownika projektu RITTS INBO, w ramach którego powstała Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 oraz projektu INNOVATION COACH, IMIS, dotyczącego wdrażania innowacji i nowych rozwiązań technologicznych na województwo opolskie. Była członkiem zespołu koordynującego aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz ekspertem w ramach projektu Foresight Zrównoważonego Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej praca doktorska pt. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych jako czynnik rozwoju regionalnego napisana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Malika, poruszała tematykę wpływu funduszy strukturalnych na zrównoważony rozwój i konkurencyjność regionu na przykładzie województwa opolskiego. Autorka i współautorka publikacji oraz analiz w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tworzenia i rozwoju parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i klastrów w województwie opolskim oraz narzędzi i sposobów monitorowania realizacji programów operacyjnych i strategii rozwoju.


Stanisław Bienias

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od siedmiu lat pracuje w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny). Odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz za koordynację procesu ewaluacji na poziomie programów operacyjnych realizowanych w latach 2004-2006 i 2007-2013. Reprezentuje Polskę w spotkaniach „Evaluation Network” w ramach Dyrekcji Generalnej do Spraw Regionalnych w Komisji Europejskiej, współpracuje z OECD i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z zakresu ewaluacji, monitoringu i wskaźników. Współautor licznych publikacji w obszarze ewaluacji i funduszy strukturalnych.


Prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

Profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 50 książek oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute).


Jarosław Kielar

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończył również Studium Pedagogiczne we Wrocławiu przy Akademii Rolniczej oraz szereg studiów podyplomowych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, zarządzania placówkami oświatowymi. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku, następnie pracował w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. A.Mickiewicza w Kluczborku, w 1990 r. został wicedyrektorem szkoły a w 1997 r. dyrektorem. Jednocześnie zaangażował się w działalność samorządową na rzecz gminy Kluczbork. W latach 1994-1998 i 1998-2002 został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Kluczborku i został członkiem Zarządu Miejskiego w Kluczborku. Stanowisko burmistrza objął w 2002 r. Dzięki zaangażowaniu burmistrza realizowanych wiele ciekawych inicjatyw, wśród których wymienić można: powstanie klubu sportowego MKS KLUCZBORK – który obecnie jest jedynym pierwszoligowym klubem na Opolszczyźnie, na bazie istniejących w Kluczborku obiektów sportowych powstał Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny „STOBRAWA”., rozpoczęto realizację projektu Rewitalizacja Miasta Kluczborka, w ramach którego do tej pory wyremontowano i odnowiono zabytkowy Park Miejski, fontannę, ścieżki pieszo-rowerowe. Dzięki staraniom burmistrza utworzono pod Kluczborkiem Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku tych działań udało się pozyskać włoską firmę Marcegaglia, która obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji szacowanej na ok. 250 mln euro, co stanowi jedną z większych inwestycji na Opolszczyźnie. Łącznie w ciągu najbliższych lat w Kluczborku może powstać ok. tysiąc nowych miejsc pracy. Oprócz tego w Kluczborku zainwestowali inni inwestorzy tacy jak Protea, Stegu, Ocynkownia Śląsk. Pozyskanie inwestorów ma znaczący wpływ także na poprawę sytuacji zatrudnienia w regionie.


Krzysztof Kiełbasa

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (kierunek: Nauki społeczno - polityczne, specjalność: Politologiczno – dziennikarska), podyplomowych studiów menadżerskich na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: Skuteczny menager nowoczesnej firmy) oraz Akademii Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Kieruje pracą departamentu od 2004 roku m.in w zakresie. opracowania, monitorowania i aktualizowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, realizacji badań i analiz dotyczących zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz badań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny). Pełni obowiązki Przewodniczącego Grupy Sterującej Ewaluacją powołanej w województwie opolskim. Przedstawiciel Województwa Opolskiego w pracach nad rządowym dokumentem Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Przedstawiciel Województwa Opolskiego w Zespole ds. krajowych dokumentów strategicznych przygotowywanych w ramach prac nad nową koncepcją polityki regionalnej państwa. Aktualnie także członek Grupy Sterującej w ramach inicjatywy „Polska Zachodnia 2020”. Ponadto był ekspertem w ramach projektu Foresight Zrównoważonego Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020. Współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w procesie ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.


Tomasz Kosmala

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członek Komisji Rewizyjnej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, członek Polskiego Stowarzyszenia Alumni Association, absolwent II edycji programu Liderzy PAWF, uczestnik programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA, ekspert PFRON ds. zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola w latach w latach 2007 i 2010, Kierownik Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych Oddziału Opolskiego w latach 2006-2010, Certyfikowany specjalista ds. Funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych – program EURO – NGO. W latach 2006 i 2007 odpowiedzialny za przeprowadzenie monitoringu w województwie opolskim realizacji zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Od ponad 10 lat związany z sektorem pozarządowym w kraju i zagranicą. Ekspert w zakresie zarządzania i autoewaluacji organizacji pozarządowych. Doświadczenie zdobywał również w administracji samorządowej jako pracownik Urzędu Miasta Opola oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.


Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Malik

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (specjalność: teoria ekonomii, gospodarka regionalna, teoria analiz wskaźnikowych, rozwój zrównoważony), profesor Politechniki Opolskiej. Kieruje Katedrą Ekonomii i Badań Regionalnych. Od 2005 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autor i współautor ponad 150 publikacji i ekspertyz. Absolwent polsko-amerykańskich szkół ekonomii organizowanych przez DePaul University, Brandeis University, University of Massachusetts, University of Nebraska, Northwestern University i University of Notre Dame. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Brał udział w realizacji i ewaluacji projektów, np. w 5. Programie Ramowym EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs :The Determinants of the Productivity Gap, Foresight zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku, Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Przedsiębiorstwa jutra – prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania podstawowych kryteriów wyboru projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych na lata 2008-2013. Członek Zespołu Opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie innowacyjności w rolnictwie oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego jako członek Zespołu ds. polityki regionalnej.


Dr Karol Olejniczak

Doktor nauk o zarządzaniu. Realizował szereg ewaluacji programów funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych. Badania z zakresu analiz programów i polityk publicznych prowadził w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA (stypendysta seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University). Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: zarządzanie wiedzą w sektorze publicznym, rozwój regionalny oraz współpraca terytorialna. Od 2008 roku dr Olejniczak jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej prowadzonych przez EUROREG-Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO s.c.


Dr Witold Potwora

Doktor nauk ekonomicznych, Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, adiunkt w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja 32 książek oraz blisko 80 artykułów naukowych. Kierownik lub koordynator 10 grantów badawczych i badawczo-wdrożeniowych; autor lub współautor 16 raportów i 24 wdrożeń; Sekretarz naukowy sekcji ekonomicznej Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach; Aktualnie m.in.: członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania podstawowych kryteriów wyboru projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; członek Zespołu ds. Polityki Regionalnej przy Marszałku Województwa Opolskiego; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; asesor oceniający wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Jacek Suski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu , absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przez 13 lat związany z budownictwem , 9 lat Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Opolu (pierwsza praca), kolejne 4 lata Kierownik Działu Spraw Pracowniczych w Kombinacie Budowlanym w Katowicach. Od 1984 do 1990 - zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Opolu na stanowisku Z-ca Kierownika Oddziału d/s Ekonomicznych w Nysie. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych wybrany na lata 1990 -1994 na Burmistrza Gminy Nysa. W latach 1995- 1996 Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Nysie i jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie (1994-1998). Od 1997 roku przez 2 lata Kierownik Urzędu Rejonowego w Nysie (odpowiadający za tworzenie Starostwa Powiatowego w Nysie). Od 1999 roku do 2001 - Wicewojewoda Opolski . Od listopada 2001 roku do chwili obecnej Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy .Od sierpnia 1999 roku - przez 4 lata członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. W trakcie pracy w WUP Opole odpowiedzialny za realizację Sektorowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie powierzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego, a od 2007 roku za realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Maciej Szałaj

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej. Od sześciu lat związany zawodowo z Sekcją Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będącej jedną z najdłużej funkcjonujących komórek ewaluacyjnych w polskiej administracji publicznej. Od czerwca 2008 członek zarządu a od września 2010 prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Menadżer projektów ewaluacyjnych w obszarze instrumentów przedakcesyjnych PHARE oraz Funduszy Strukturalnych (perspektywa finansowa 2004-2006 oraz 2007-2013). Specjalizuje się w tematyce programów publicznych adresowanych do sektora przedsiębiorstw oraz działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju kadr gospodarki i działalności badawczo-rozwojowej. Uczestniczył w budowaniu krajowego systemu ewaluacji. Obecnie pełni rolę stałego eksperta przy Grupie Sterującej ds. Ewaluacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Jest autorem szeregu artykułów i opracowań. Współredaktor pierwszej na polskim rynku serii wydawniczej dedykowanej problematyce ewaluacji oraz współtwórca podręcznika akademickiego „Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych”. Organizator dorocznej Konferencji Ewaluacyjnej PARP i MRR oraz cyklicznych seminariów poświęconych metodologii badań ewaluacyjnych. Jako panelista występował na forum licznych konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. w konferencji European Evaluation Society). Wykładowca studiów podyplomowych. Swoje doświadczenia wykorzystuje również opracowując i prowadząc szkolenia z zakresu ewaluacji dla przedstawicieli administracji publicznej.


Dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych , ukończył kierunek fizyka doświadczalna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Przez 30 lat pracownik Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, specjalność kataliza heterogenna. W ICSO zatrudniony na stanowiskach: naukowo-badawczym, sekretarza naukowego i głównego specjalisty ekonomisty. W latach 1997 do 2001 senator RP, a od 2005 do 2007 wojewoda opolski. Obecnie prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.. Właścicielem parku jest Politechnika Opolska. Pełni również rolę doradcy do spraw gospodarczych prezydenta Kędzierzyna-Koźla i konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w zakresie usług doradczych o charakterze innowacyjnym. W obecnym okresie programowania UE współrealizator i koordynator ponad dziesięciu projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki komponent regionalny. Główne osiągnięcia to: kilkadziesiąt opracowań wyników prac badawczych, kilkanaście publikacji i współudział w dwóch patentach. Wyniki prac badawczych wykorzystywane były głównie dla instalacji tlenku etylenu i glikoli etylenowych w Płocku. Autor wystąpień do Rządu RP z pozytywnym skutkiem w sprawie nie naliczania składki ZUS od wypłat wynagrodzeń i nagród z wynalazczości oraz autor koncepcji i współautor dokumentacji dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego z inkubatorem przedsiębiorczości. Współautor zapisów Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2013 i kolejnych Planów Działań do tej strategii. W ostatnich trzech latach współinicjator kilku inicjatyw klastrowych w województwie opolskim.


Julian Zawistowski

Współzałożyciel i wiceprezes zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. W ramach prac Instytutu kieruje między innymi badaniami ewaluacyjnymi oraz projektami dotyczącymi interwencji publicznej w zakresie konkurencyjności, innowacyjności i rynku pracy. Koordynator projektów ewaluacyjnych poświęconych regionalnym programom operacyjnym województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego, a także wielu innych badań poświęconych programom krajowym i zagadnieniom horyzontalnym finansowanej ze środków UE. W ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kierował m.in. projektami dotyczącymi oceny ex-ante KSRR oraz oceny korzyści odnoszonych przez państwa UE15 z tytułu realizacji polityki spójności w Polsce. W pracach ewaluacyjnych szczególne znaczenie przykłada do pełnego wykorzystania danych ze źródeł administracyjnych i statystyki publicznej, uzupełnionych o dotychczasowy dorobek światowych badań teoretycznych i empirycznych nad efektywnością poszczególnych narzędzi interwencji publicznej, uznając jednocześnie badania terenowe za istotny, ale jedynie pomocniczy element projektów ewaluacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w przeszłości analityk NBP i MPiPS.Liczba odwiedzin: 2357
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności