Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Archiwum aktualizacji
RPO ›› Nabory wniosków ›› Procedura odwoławcza ›› Archiwum aktualizacji 
24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr362/2011 w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętych Uchwałą nr 3162/2009 z 7 kwietnia 2009 r., zmienionych Uchwałą nr 3917/2009 z 28 września 2009 r. oraz Uchwałą nr 4663/2010 z 12 marca 2010 r.

Zmiany w Wytycznych (…) związane są m.in. ze zmianą definicji pojęcia „negatywna ocena projektu”, co wiąże się z dopuszczeniem w procedurze odwoławczej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 składania protestów także w przypadku nie uzyskania przez projekt dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs tzw. niewystarczającej alokacji na konkurs. W przypadku braku środków finansowych, tzw. alokacji na poddziałanie, działanie lub priorytet RPO WO 2007-2013 środki odwoławcze nie przysługują. Zmiany dotyczą także doprecyzowania pojęć związanych m.in. z listą rankingową, w ramach której mogą funkcjonować dwa rodzaje list: lista projektów wybranych przez ZWO do dofinansowania i lista rezerwowa, tj. lista projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, tzw. alokacji.

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm) zmiany nie powodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu, a także nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. W związku z powyższym w/w wytyczne obowiązują wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r.

Piliki do pobrania:
Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO WO 2007-2013, wersja 4, 24 lutego 2011 (PDF)


12 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 4663/2010 w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętych Uchwałą nr 3162/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r., zmienionych Uchwałą nr 3917/2009 z dnia 28 września 2009 r.

Zmiany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 związane są ze zmianą organizacyjną wynikającą z Zarządzenia Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych nr 1/2010 r. z dnia 25.01.2010 r., a także z koniecznością doprecyzowania zapisów dotyczących m.in. przeprowadzenia ponownej oceny projektu w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu oraz przebiegu procedury odwoławczej na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) zmiany nie powodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu, a także nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. W związku z powyższym ww. Wytyczne obowiązują wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r.

Pobierz: Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej, wersja nr 3 z 12 marca 2010 r. (pdf)
28 września 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3917/2009 w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2013, przyjętych Uchwałą nr 3162/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Zmiany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 związane są koniecznością doprecyzowania zapisów, a także ze zmianą Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 18.02.2009 r. ze zmianą z dnia 11.08.2009 r., obowiązującą od dnia 21.08.2009 r.

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r., nr 84, poz. 712) zmiany nie powodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu, a także nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. W związku z powyższym ww. Wytyczne obowiązują wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r.

Pobierz: Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej, wersja nr 2 z 28 września 2009 r. (pdf)

W dniu 7 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3162/2009 w sprawie Wytycznych Instytucji Zarządzajacej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Pobierz: Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej, wersja z 7 kwietnia 2009 r. (pdf)
W związku z wejściem w dniu 20 grudnia 2008 r. ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległy przepisy dotyczące procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym.


Obecnie obowiązujący stan prawny wprowadza radykalne zmiany w przedmiotowym zakresie i rozgranicza dwa etapy procedury odwoławczej, tj.

 • etap przedsądowy (protest) – zapewniający wnioskodawcom możliwość wniesienia środków odwoławczych od wyników oceny ich projektów na poziomie instytucjonalnym, istniejącym w ramach danego programu operacyjnego, tzn. odwołania winny się odbywać w terminie, trybie i na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą w systemie realizacji właściwym dla danego programu operacyjnego. Środek odwoławczy w postaci protestu, może zostać wniesiony przez wnioskodawcę, w zakresie negatywnej oceny projektu, wyłącznie do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 – niezależnie od tego czy konkurs był ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą, czy też Instytucję Pośredniczącą II stopnia (OCRG). Ostateczną decyzję w zakresie rozstrzygnięcia protestu będzie każdorazowo podejmował Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013;

 • etap sądowy – zapewniający wnioskodawcy możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, po zakończeniu procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego. Przy czym kontrola sprawowana przez sąd nie będzie obejmowała kwestii merytorycznych, związanych z wyborem projektów do dofinansowania, a jedynie będzie sprawowana pod względem zgodności z prawem.

  Od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Przedmiotową skargę może wnieść zarówno wnioskodawca, który wniósł uprzednio skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak również właściwa Instytucja Zarządzająca. Wniesienie skargi odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności postępowanie odwoławcze toczy się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu. W związku z tym, dla konkursów ogłoszonych w ramach RPO WO 2007-2013 przed 20 grudnia 2008 r. nie obowiązują nowe regulacje w zakresie procedury odwoławczej. Pierwszym konkursem, dla którego będą one miały zastosowanie jest konkurs ogłoszony w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

  Instytucje Zarządzające mają obowiązek dostosowania systemów realizacji do wymogów nowej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyda wytyczne w ramach procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 • Liczba odwiedzin: 1026
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności